PLE ORDINARI GENER 2.015.

ORDRE DEL DIA DE LA SESSIO.

1.- Aprovació, si procedeix, de les actes de les sessions anteriors.

APROVADA PER UNANIMITAT.

I.- PART RESOLUTIVA.

2.- Aprovació, si procedeix, de les bases reguladores i de la convocatòria per a la concessió de subvencions a empreses que utilitzen el català com a llengua habitual.

Las bases son pràcticament les mateixes que l’any passat, es a dir, disposició pressupostari de 3.000,00 euros, que s’ha mantenguda en quantitat perque al 2.014 només es disposaren 1.980,00 euros del total, repartits entre 8 empreses, amb subvencions des de 76,72 euros la més baixa fins 503,00 euros la més alta. S’hi afegeix la incorporació de les pàgines web en català.

APROVADA PER UNANIMITAT.

3.- Dació en compte de les resolucions de Batlia contràries a les objeccions efectuades així com de les principals anomalies detectades en matèria d’ingressos, de conformitat amb el disposat a l’article 218 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals (TRLRHL), amb la nova redacció donada per l’article 2 de la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l’administració local (LRSAL).

L’interventor informa d’una sèrie d’anomalies detectades. Tot i el total respecte a la normativa i a la Llei reguladora de les hisendes locals entenem, com bé ha explicat el nostre regidor de Serveis Martí Roca, que davant una necessitat o urgència on no hi ha temps material per conformar contractes i plegs de condicions, s’opta per atendre la necessitat puntual malgrat s’hagui de passar per alt l’ordre administratiu. Exemple: si a una escola s’acaba el gasoil i la partida pressupostària destinada a aquest tipus de despesa no té diners perque s’ha emprada tota, creim que la prioritat es que els nins no passin fret a l’escola, encara que l’apunt administratiu no sigui del tot correcte.

4.- Moció presentada pel grup Alternativa relativa a l’anotació en el Registre de la Propietat de tota infracció urbanística detectada.

Després d’una sèrie de modificacions a la moció inicial i acceptades les esmenes, s’insta l’Equip de Govern a proposar a la FELIB que subscrigui un conveni similar al que en aquest moment està realitzant l’Agència de Disciplina Urbanística i els registradors, entre aquests i tots els municipis que no estam adherits a l’Agència de Disciplina Urbanística.

APROVADA PER UNANIMITAT.

5.- Moció presentada pel grup PSM-EN d’eliminació de les plaques commemoratives que incloguin el nom de condemnats per delictes relacionats amb la corrupció.

APROVADA PER UNANIMITAT.

6.- Propostes/Mocions d’urgència.

NO N’HI HA.

II.- PART DE CONTROL I SEGUIMENT.

1.- Informació de Batlia.

2.- Dació en compte de resolucions de Batlia.

3.- Precs i preguntes.

*** Al ple es vàren poder contestar totes les preguntes dels diferentes grups que n’havien presentades. Les corresponents als regidors del PI seràn exposades i contestades a aquest blog properament.

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Google photo

Esteu comentant fent servir el compte Google. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s