POSTURA DEL PI AL PLE ORDINARI DE MARÇ 2014

20140327-133013.jpg

Des del PI, Proposta per les Illes, volem destecar el grau de concens arribat entre tots els grups municipals en els diferents punts discutits al Ple. Volem seguir teballant en aquest sentit i sempre que sigui possible arribar al màxim de conscens.


1.- Aprovació inicial, si procedeix, de la modificació de crèdit per crèdit extraordinari finançat amb baixa per anulació (EXP MC 03/2014)

S’han de canviar unes tuberies d’aigües brutes que venen des de la urbanització de Llenaire i passen pel carrer Roure i el carrer Bot fins arribar a les bombes situades davora de la Guàrdia civil. El fet de que aquestes tuberies donin constants problemes és el que marca la urgència d’aquest es intervencions que tenen un cost de 31000€.
El fet de no tenir previst aquesta despesa fa que hagi d’anar a Ple. 

APROVADA:

                 Vots a favor: 14; 5 PP, 3 PI, 2 A; 1 PSM; 1 UMP;   2 no adscrits

                 Vots en contra:

                 Abstencions: 3; 2 PSOE, 1 ERAM
2.- Aprovació inicial, si procedeix, del reglament regulador d’ajudes dels Serveis Socials de l’Ajuntament de Pollença 

Es l’aprovació inicial d’un reglament de necessitat pel nostre municipi. Des del ‘equip de govern s’hi ha estat fent feina intentant en tot moment el concens i el diàleg amb l’oposició, que des del Pi impulsam i demanam.

Així s’ha fet patent a les votacions on s’ha aprovat per UNANIMITAT, i en les intervencions de l’oposició quan han agraït la feina feta per l’equip de govern.

 

3.- Proposta de nomenament de representants de la Corporació en òrgans col·legiats

S’han fet els canvis per part d’alguns membres d’alguns orgues collegiats per diferents  raons, ja que no podien assistir a les reunions d’aquets  orgues.

S’APROVA PER UNANIMITAT

 

4.- Dació de compte de les resolucions de Batlia contràries a les objeccions efectuades, de conformitat amb el disposat a l’article 218 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals (TRLRHL), amb la nova redacció donada per l’article 2 de la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l’administració local (LRSAL)

Es dóna la informació dels comptes

5.- Moció presentada pels grups municipals A; PSM-EN i ERAM per a la devolució del “cèntim sanitari”

Es tracta  de reclamar el cèntim sanitari que ha avançat l’ajjuntamemt en el pagament dels hidrocarburs que ha estat utilitzant, segons la sentència que dicta ilegal dit recàrreg.

APROVADA PER UNANIMITAT


6.- Moció presentada pels grups municipals PSM-EN; A; PSOE i ERAM en defensa de la sanitat pública i l’Hospital Comarcal d’Inca

L’hospital d’Inca és el de referència pel nostre municipi hi reb les retellades constants del govern del PP, hem de defensar la sanitat pública. En temes com educació i sanitat no és pot permetre aquesta política tan agresiva, que crea crispació i incrementa les desigualdats.

El PI defensa en tot moment els pilars de la societat del benestar com hem fet en reiterades vegades amb la qualitat de l’educació i és en aquest moment amb la sanitat. No es pot jugar en la sanitat com s’està fent en aquest moments per part del partit popular a les Balears.

Acordam demanar que l’Hospital d’Inca es mantengui en la seva màxima operativitat.

APROVADA PER UNANIMITAT
7.- Moció presentada pel grup municipal ERAM per a una pol´tica activa envers els habitatges desocupats del municipi

A l’anterior ple, des del PI vàrem solicitar que es llevas aquesta moció perquè hi havia certs punts que dubtavem de que es pogués dur endavant. Agrair les modificacions fetes per ERAM que ens permetran arribar a un consens total.

 APROVAT PER UNANIMITAT

 

Es donà comptes PER ORDRE D’ENTRADA  de la renúncia de la ocupació dels càrrecs com a regidor de

 Miquel Ramon Amengual i de na Iolanda Loeffer i entrerà a formar part del consistori na Teresa Ferré Hernandez

 El nostre company i amic , Miquel Ramon, ha decidit posar punt a la seva activitat com a regidor de l’ajuntament de Pollença. Com ja va dir en el seu discurs de comiat ell és un home de poques paraules però de fets, i els que el coneixem podem donar fe d’això. La seva trajectoria i la seva dedicació seran recordades i valorades al llarg del temps, va donar un nou impuls a les festes del municipi, incorporant elements innovadors que ara ja sentim com a nostres, va recolçar el desenvolupament de l’esport a Pollença, com a bon esportista que és. El temps posa les coses al seu lloc i esteim convençuts que la tasca diaria i constant d’en Miquel seran recordades i valorades molt de temps.

Per altra banda en Miquel ha sabut estar al seu lloc, posant sempre els interessos del grup per davant dels seus. Aquets darrers anys, en una legislatura extraordinariament complexa, ha posat seny i ha donat consells a molts que no teniem ni la seva experiència ni el seu bagatge. El PI, proposta per les illes, mai li agrairà abastament la seva tasca i implicació i sabem que podem contar amb ell sempre, per què ets un company que sabs estar a les males i a les bones. Gràcies per tot i bona sort.

També volem donar l’enhorabona a na Terese Ferre per la valenta passa que dóna , en un moments difícils per entrar i realitzar tascas polítiques. Difernts motius personals han provocat que Iolanda Loeffer prengués la desició de renuncià a l’acta de regidor, però és va posar a disposició del PI, proposta per les Illes, per ajudar a que el nostre projecte tengui èxit.Terese ànims i sort, la feine que te espera és gran pero tots sabem que les teves ganes i motivació superaran tots els entrevacs.

Malena Estrany Espada renuncia i entrarà a formar Part del consistori na Marilen Capllonch Humbert

Bartomeu Fuster Capllonch renuncia i els dos següents de la llista que el seguiexen.

Marilen Capllonch Humbert, forma part de l’executiva balear del PI, triada en el congrès fundacional del partit. La seva implicació en el projecta va ser clara des dels primer moment, anims Marilen, la teva il·lusió segur que seran una alenada d’aire fresc en la politica pollencina.

Volem agrair les paraules de tots els portaveus dels grups municipals pel seu talant i reconeixament al nostre company Miquel Ramon Amengual, hem tengut les nostres diferències però en moments com aquests és reconeix que tambe som companys i que sempre serem pollencins . Gràcies per les vostres paraules.

També des del Pi , volem desitjar sort en la nova etapa professional i personal que emprendran Malena Estrany i Tomeu Fuster, no cal amegar les diferències de criteris polítics que hem tingut, però personalment els desitjam el millor per ells en el seu futur.

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Google photo

Esteu comentant fent servir el compte Google. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s