Postura del PI al ple ordinari de gener 2014

plenari2

1.- Aprovació inicial, si procedeix, de la modificació puntual del reglament municipal de proveïment d’aigua potable.

            Es retira de l’ordre del dia per problemes burocràtics.

2.- Aprovació inicial de la proposta de transmissió de finca amb qualificació d’espai lliure públic a obtenir per expropiació forçosa, amb contraprestació (justipreu) de la cessió temporal de la mateixa per l’explotació com a quiosc de l’edificació existent ( parcel·la ref. Cadestral núm : 4791404EE0149S0001QS, Zona antiga de Cala Barca, Cala Sant Vicenç)

            Es trata poder arribar a un conveni amb la propietat d’un solar situat a la baixada de Cala Barca, perquè aquest solar ha de ser expropiat per esser zona verda.  Aquesta expropiació s’en faria càrreg la Fundació Tabaluga i a canvi podria disposar d’aquest espai per vint anys i hi faria un quiosc per poder dur endavant la seva explotació.

            Tots els grups de l’oposició demana retirar de l’ordre del dia tot hi estar d’acord amb el fons de l’objecte.

            També es retira de l’ordre del dia.

4.- Moció presentada pels grups municipals PSM-EN, PSOE, A, ERAM i Regidors no adscrits de declaració dels símbols d’interès local i a favor de la llibertat d’expressió

Es canvia l’ordre del Ple a petició d’ERAM, ja que totes les mocions es varen registrar alhora, a més tenint en compte que les mocions referents als símbols i a l’expedient den Jaume March són les mocions que tenen més interès pels assistents.

Tenim clar que aquesta llei de símbols és una llei que no va contra els símbols, sinó que va en contra d’uns símbols molt concrets arrelats a la nostra cultura, llengua i tradicions.

Estam davant una llei i unes formes que no hi estam gens d’acord, unes formes que el govern del PP autonòmic fa dia a dia. Primer ho va fer amb el TIL, quan a pesar de que la immensa majoria d’experts estava encontra de la llei després va  imposar un decret, i ara ho ha fet amb la llei de llaços quan ha imposat novament un decret. Es demostra la seva improvització i l’atac constant cap a la nostra llengua i cultura.

Sembla ridícul que es fassi una llei en contra de un símbol, les quatre barres, que és el símbol comú a les nostres quatre illes, i que podria ser aquest eix que ens podria fer sentir baleàrics o illencs.

A més també és ridícul anar contra una senyera que segons l’Estatut d’Autonomia de les Illes Balears, en el seu article 6.1 disposa que la bandera de les Illes Balears està integrada per símbols distintius legitimats històricament, entre ells les quatre barres vermelles horitzontals sobre fons groc.

Dit això amb l’abstenció del batle en aquest punt, a pesar de què compleix amb el nostre pacte, que per això es manté, entenem que la seva postura confirma el seu alineament amb les postures del PP i que es va abstendre per motius de govern.

Igualment lamentam la defensa que va fer el Senyor Alonso. Qui va dir que ell només es sentia representat per les tres banderes que presideixen la sala de Plens (Espanya, Balears i Pollença) el que hauria de tenir clar aquest regidor, és que la moció que es duia a debat i votació, no anava en contra de cap d’aquests símbols sinó en defensa de la Senyera que curiosament forma part de dues de les banderes per les quals ell es sent representat (A l’escut de la bandera espanyola i que predomina a la bandera de les Illes). Amb el seu bot el que demostra és que ell sí que creu a prohibir a la gent poder utilitzar els símbols pels quals es senten representats.

 

S’aprova la moció amb

 11 vots a favor (1ERAM, 1PSM, 2 PSOE, 2 A, 2 no adscrits, 2 CiUxP, 1 Lliga)

5 abstencions (4 PP, 1UMP)

1 en contra (1PP David Alonso)

6.- Moció presentada pels grups municipals ERAM, A, PSOE i PSM-EN de suport a Jaume March Serra i de rebuig a la política educativa del Govern de les Illes Balears

Novament el Ple es posa a favor de l’educació de qualitat i en contra de les polítiques educatives que dur a terme la Conselleria d’Educació i sobretot dona recolzament, suport i reconeixement al director pollencí. Es rebutja l’obertura del seu expedient i de les polítiques de confrontació i persecució.

 S’aprova la moció.

11 vots a favor ( 1 ERAM, 1PSM, 2PSOE, 2 A, 2 no adscrits,2 CiUxP, 1 Lliga)

6 abstencions (5 PP, 1 UMP)

3.- Moció presentada pel grup municipal A d’inici expedient “acció de retorn” .

La regulació de la responsabilitat de les autoritats i del personal al servei de les Administracions Públiques es troba als articles 145 i 146 de la Llei 30/1992 de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú i al Real Decret 429/1993 regulador del procediment de la responsabilitat patrimonial.

Els punts que fonamenten el nostre vot en contra de la moció son els següents:

No existeix dany o perjudici a l’Ajuntament. El lloguer i utilització de les pistes es va produir i va ser efectiu, per tant, no es dona el requisit exigit per l’article 145 de la Llei 30/1992 consistent en que s’hagi produït un dany o perjudici als béns o drets de l’Administració. Si el servei va ser rebut per l’Ajuntament, i així ho va assumir el Regidor d’Esports Tomeu Fuster conformant les factures, aleshores, no es pot dir que existeixi un dany o perjudici.

Si existeix responsabilitat en tot cas és del regidor que va aprovar el deute. Negam que existeixi responsabilitat, com s’ha explicat a l’anterior punt, ara bé, si hagués responsabilitat en tot cas seria del Regidor Tomeu Fuster que va aprovar el deute ja que la discussió de les factures no és la prestació del servei sinó en tot cas si el deute era de l’Ajuntament o del Club de Tenis una vegada les pistes municipals tornaven estar en funcionament. El regidor Fuster va considerar que era de l’Ajuntament i per això va aprovar el deute, si ara es considera que això no era correcte a qui s’haurà d’exigir responsabilitat és a aquesta persona.

El Ple no és òrgan competent per iniciar un expedient de responsabilitat patrimonial. D’acord amb l’article 22 de la Llei 7/1985 Reguladora de les Hisendes Locals i amb la resta de normativa aplicable, resulta que el Ple no és l’òrgan competent per iniciar un expedient de responsabilitat patrimonial, en tot cas, l’inici d’un expedient en aquesta matèria és del Batle o, en cas de delegació, de la Junta de Govern o regidor delegat. De fet atenent-nos al resultat de la votació entenm que la majoria del Ple te aquesta percepció.

Manca un informe d’un funcionari que indiciàriament indiqui que existeix dany o perjudici i que aquest és atribuible al regidor Miquel Ramon. Com tots els expedients sancionadors o disciplinaris el present expedient podria generar evidents efectes desfavorables, per tant, en aquesta classe de procediment sempre és exigible que de manera prèvia al seu inici algun funcionari (normalment l’interventor) hagi constatat, encara que sigui inicialment i indiciàriament, que s’ha produït un dany o perjudici, que aquest és atribuible a alguna persona, establint la relació de causalitat del comportament d’aquesta persona i la producció del dany o perjudici, així com l’avaluació econòmica d’aquest dany o perjudici. Resulta anòmal un inici “polític” d’un expedient així sense cap  suport o constatació per un funcionari públic.

D’acord amb el principi d’igualtat s’hauria d’iniciar el mateix expedient amb tots els regidors que han estat responsable d’àrees on hi hagi hagut despeses extrajudicials. La igualtat és un principi jurídic fonamental, el que no té cap sentit és que en el present cas es pretengui obrir un expedient de responsabilitat i no s’obri el mateix expedient a tots els regidors que han dirigit àrees que hagin provocat despeses extrajudicials.

Prescripció de l’acció de responsabilitat. D’acord amb el RD 429/1993 el termini per exigir la responsabilitat és d’un any des de la producció del dany o perjudici. El Sr. Miquel Ramon va deixar de dirigir l’àrea d’Esports el juny de 2011. El que no té sentit és que el 2014 se li exigeixi aquesta responsabilitat. Si el pagament s’ha fet dos anys després del canvi de regidor no és culpa del Sr. Miquel Ramon sino de la lentitud i manca de resolució dels regidors d’Esports a partir de juny de 2011, el que és evident és que quan un abandona un càrrec o funció no pot quedar eternament en la inseguretat jurídica de que li reclamin una responsabilitat, si l’Ajuntament s’ha endarrerit tant en la tramitació no pot perjudicar a la situació jurídica del Sr. Miquel Ramon.

Desestimada

2 vots a favor A

6 abstencions : 1 ERAM, 1PSM, 2 PSOE, 2 no adscrits

9 en contra: 5 PP, 1 Lliga, 2 CiUxP, 1 UMP

5.- Moció presentada pels grups municipals PSM-EN, PSOE, A i ERAM en contra de la reforma de la llei de l’avortament i per un pla municipal a favor dels drets sexuals i reproductius

Moció a la que els regidors del PI hem donat tot el nostre suport i recolzament, novament les polítiques absolutistes del PP, la seva manca de diàleg i de consens està intentant imposar una llei d’estrema dreta que impedeix entre altres coses donar la llibertat de decidir a les mares de l’estat espanyol. Una llei classista que permetrà que les dones d’un nivell econòmic alt puguin anar a avortar a latres països de la comunitat europea , mentre que les mares en poc recursos optin per avortaments clandestins posant en perill la seva vida.

Aprovada

Abstencions 6 (UMP, 5 PP)

A favor 11 (Resta de grups)

7.- Moció presentada pels grups municipals IB-Lliga i CiUxP en contra de la privatització dels aeroports de les Illes Balears i a favor d’un model de gestió individualitzat i amb participació decisiva de les institucions balears.

Agrair a la resta de partits el recolzament cap a la nostra moció.

Tot i no ser una moció municipal, consideram molt adient presentar aquesta moció en contra de la privatització dels nostres aeroports, porta d’entrada i sortida a la nostra comunitat.

A més hem de lluitar per un preus i unes línees més frequents i unes rutes que hauríen de ser declarades d’Obligació de servei públic, i la privtització dles aeroports faria més difícil la seva declaració.

Cal destacar que després de les intervencions i sobretot la del senyor batle hem   afegint una esmena  on es demana que l’estat espanyol cedeixi els aeroports illencs a la gestió del govern balear.

Moció aprovada:

UMP abstenció

Resta a favor

 

.- PART DE CONTROL I SEGUIMENT

1.- Informació de Batlia

El batle de Pollença informa que ha deixat sense efecte el decret pel que els membres de l’equip de govern amb dedicació exclusiva s’havien auto-atorgat per decret les anomenades “ajudes socials” talment com si fossin funcionaris.  Els doblers pressupostat es destinaran a Serveis Socials

2 responses to “Postura del PI al ple ordinari de gener 2014

  1. Vos agradi o no, el que queda clar és que el Batle del PP ha demostrat que està a favor de la Llei de Simbols…… està clar que els seu vot està condicionat pel Pacte de Govern a Pollença i que prioritzar governar a qualsevol cosa, fins i tot, votant en contra del que pensa. La cadira per damunt de tot i de tots!!. Esper que els del PI ho tengueu ben en compte!!. Del regidor, David Alonso, mereix comentari apart, és lúnic regidor del PP conseqüent amb el partit on milita.

  2. No fa gaire en Tomeu Cifre del PSM deia que lo important era veure qui votava a favor de la moció sobre els símbols, crec que amb aquest ple ha quedat ben demostrat que aqui i a totes les illes el PI està en contra de la imposició i la desbaratada política de prohibir i encetar problemes inexistents dins la societat illenca, fins ara.

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Google photo

Esteu comentant fent servir el compte Google. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s