Postura PI (CiUxP i Lliga) al Ple ordinari d’octubre 2013

plenari2

1.-  Aprovació definitiva, si procedeix, de l’estudi de detall preceptiu per a la instal·lació d’un ascensor a l’edifici situat en el C/ Pescadors, 58, del Port de Pollença, d’acord amb la norma 16.1 del PGOU, d’edificis disconformes (Exp. obra 342/13 Promotor: Antoni Vila Jaume i altres)  

S’aprova per UNANIMITAT l’estudi de detall preceptiu per poder instal·lar un ascensor que permeti l’accés als veïns de l’edifici abans anomenat.

2.-  Rectificació de l’Inventari General de Béns i Drets (Epígraf de Béns Immobles/Núm Ordre 2) i posterior segregació de la finca de referència

S’ha de fer una rectificació de l’inventari de la parcel·la pública de Sant Domingo, ( que no afecta a l’esglesia) ja que s’ha trobat una errada en quant a la quantitat de metres quadrats de la superfície que ocupa.

S’aprova per  UNANIMITAT 

 

3.- Aprovació, si procedeix, de la modificació de l’acord/conveni regulador entre l’entitat Caixa Colonya Pollença i l’Ajuntament de Pollença relatiu a la cessió gratuïta de l’edifici Centre Cultural/Biblioteca 

L’Entitat de Caixa Colonya al 1988 va arribar a un acord amb l’ajuntament per la cessió per 50 anys de l’actual edifici del Centre Cultural, el canvi de normativa durant aquests anys va macar que el màxim temps per cedir el local era de 30 anys, això ha fet que s’hagi de fer aquest nou conveni per 20 anys més per així quedar en principi el manteniment del conveni original.

A més, l’actual equip de govern hem agafat el compromís de llevar barreres arquitectòniques, canviar les persianes i l’adequació  de la climatització.

Com també continuar amb el nom original del Centre encara que es tengui previst passar la biblioteca i l’arxiu a l’edifici de Can Llobera quan aquest estigui en condicions.

APROVAT  PER UNANIMITAT.

4.- Aprovació provisional, si procedeix, de la modificació de la plantilla de personal del Pressupost General 2013.

Pel bon funcionament de les diferents àrees tot el personal  que estava destinat a l’àrea d’esports, s’ha optat a fer l’aprovació inicial, de ser destinat a l’àrea de serveis. Així depenent de les necessitats que hi pugui haver en el municipi  en moments puntuals, ara ens permetrà una  mobilitat del personal i així actuïn al lloc a on hi ha més necessitat.

S’estan estudiant, a més, diferents opcions per tal que les instal·lacions esportives puguin estar obertes el màxim nombre de dies. (possibilitat de caps de setmana i festius)

Entre aquestes opcions hi ha una segona activitat demanda per un policia municipal que donaria la possibilitat  per fer el control de l’àrea d’esports. A més també hi ha un estudi per la possibilitat d’un servei extern del bidell per tal de donar el millor servei possible de les nostres instal·lacions esportives.

APROVAT PER UNANIMITAT

 

5.- Aprovació, si procedeix, de l’expedient núm. 3/2013 de reconeixement extrajudicial de crèdits. 

En Miquel Ramon va aclarir que les factures per valor 42.906,28 euros d’empreses de música i so no totes eren seves i que si algunes quedaren fora del pressupost, era a causa de què el regidor d’Hisenda del moment presentava els pressuposts amb molt de retard quan les festes ja estaven fetes i que li retallaven, a posteriori, el pressupost d’aquest. No obstant això, remarcà que ell havia previst el superàvit de l’àrea d’esports, per valor de més de 100.000 €, que també gestionava ell, servís per fer una modificació de crèdit i cobrir aquestes factures. No sap el perquè no es va fer així. 

Com va fer en el plenari, en Miquel reconeix que el seu error va ser no haver fet la pressió necessari als seus antics companys per tal que aquestes qüestions haguessin quedat resoltes dins la passada legislatura.

Pel que fa a factures d’una companyia elèctrica per feines realitzades a diferents instal·lacions esportives, opina que s’haurien d’haver declarat com a obres d’urgència però tampoc es va fer, cosa incomprensible, com així demostren els recents informes de l’enginyer. Per això en Miquel no va acceptar aquestes factures dins la partida de la seva àrea, ja que les feines que es varen realitzar, no varen ser comanades per ell.

Respecte a factures de l’SGAE en Miquel no en va tenir constància fins al mateix dia del ple.

Aclarit això en Miquel firmarà per responsabilitat les factures que ell té constància que són feines fetes tot i que, no haguessin estat encarregades per ell. La voluntat tant d’en Miquel com del nostre partit és de resoldre aquesta situació, però el que no volem és que en Miquel hagi de pagar les conseqüències de la mala gestió d’altres. Ja que moltes d’aquestes factures són de Batlia, Fires, Cultura…

S’APROVA :

9 vots a favor (5 PP, 1Lliga, 2CiUxP, 1 UMP)

5 abstencions (1ERAM, 1PSM, 2 PSOE, 1 no adscrit)

2 vots en contra (2 A)

6.- Aprovació provisional, si procedeix, de l’ordenança fiscal reguladora de la taxa per a la prestació del servei de celebració de matrimonis civils

Es dur l’aprovació INICIAL  de l’ordenança que reguli els preus dels casaments. Després de l’estudi econòmic que s’ha fet per part dels tècnics mostra que el cost real dels casaments a la Sala de Plens és major de 200€, per tant s’acorda una taxa de 200€ pels externs i 100€ pels pollencins.

Després de les diferents intervencions d’alguns dels membres de l’oposició el batle agafa el compromís per tenir present les diferents intervencions per tal de poder arribar a un acord.

APROVAT:

Vots a favor 9, (5 PP, 1 Lliga, 2 CiUxP, 1 UMP)

Vots en contra 7 (1 ERAM, 1 PSM, 2 PSOE, 2 A, 1 no adscrit)

7.- Aprovació definitiva, si procedeix, de la desafectació parcial (alteració qualificació jurídica) de l’edifici situat al carrer Vicenç Buades, 51 (Centre de Salut/PAC) del Port de Pollença.

 Desafectació de tot el solar i tot l’espai del centre Salut PAC

APROVAT per UNANIMITAT.

8.- Aprovació inicial, si procedeix, de l’ordenança municipal de seguretat i convivència ciutadana.

Es presenta l’aprovació inicial d’aquesta ordenança després de haver passat un esborrany a l’oposició i aquesta hagi pogut fer les seves aportacions.

És una ordenança que complementa la de policia i bon govern.

APROVAT: 9 vots a favor (5 PP, 1Lliga, 2CiUxP, 1 UMP)

5 abstencions (1ERAM, 1PSM, 2 PSOE, 1 no adscrit)

2 vots en contra (2 A)

9.- Moció presentada pels grup municipals IB-Lliga i CiUxP a favor d’uns pressuposts generals de l’estat per 2014 justs per Balears

Aquesta moció demana uns pressuposts més justs per la nostra comunitat autònoma.

Veim com el ciutadà illenc rebrà 66 € mentre que la mitjana de l’Estat és de 268€ i  a Castellà Lleó rebran 547€.

Aquesta comunitat té unes necessitats marcades per la seva insularitat i els PGE no les tenen present. Veim com any rere any el pes de la nostra comunitat autònoma és inexistent en el moment d’elaborar els PGE 2014

(adjuntam moció)

Aprovada 10 vots a favor (1 Lliga, 2 CiUxP, 1ERAM, 1 PSM, 2 PSOE, 2 A)

6 abstencions (5 PP, 1 UMP)

10.- Moció presentada pel grup municipal PSM-EN; ERAM; A i Regidor no adscrit relativa a la modificació de la Llei de Símbols de les Balears.

Els grups municipals que formam el PI, com ja hem manifestat en altres ocasions, estem en contra d’aquesta llei. Una llei que ha sorgit clarament per la fòbia cap a la cultura i llengua pròpia de la nostra comunitat per part d’uns dirigents del PP de les Illes Balears estalonats per organitzacions ultra-nacionalistes com pot ser el Circulo Balear.

Estam ben segurs que si en lloc de senyeres s’haguessin penjat qualsevol altra simbologia a les façanes d’edificis públics i centres escolars, aquesta llei no hagues aparegut.

També defensam les senyeres quatribarrades com a símbol d’unitat dels territoris de la cultura catalana que és ca iniciar amb el Rei en Jaume, símbol que reflecteix el seu Penó i que a més apareix a diferents elements arquitectònics en multitud d’edificis històrics de les nostres Illes. Per això volem el seu reconeixement, sense que això suposi la renúncia a l’estendard de Mallorca o a la bandera de les Illes, que precisament tenen el seu origen en la senyera.

A més els regidors del PI han pres el compromís davant els regidors del consistori de reposar en la màxima brevetat els llaços que en el seu dia es penjaren en diferents edificis municipals i que han desaparegut per distints motius o s’han deteriorat amb el pas del temps.

Aprovada

10 a favor (1 ERAM, 1 PSM, 2PSM, 2 PSOE, 2 A, 2 CiUxP, 1 Lliga)

5 abstencions (4 PP, 1 UMP)

1 contra David Alonso (PP)

Precs i preguntes:

En un proper article publicarem les preguntes que afecten els nostres regidors, ja que per manca de temps no es varen poder contestar i creim que són un punt d’interès dels nostres ciutadans.

19 responses to “Postura PI (CiUxP i Lliga) al Ple ordinari d’octubre 2013

 1. Queden per pagar tota una sèrie de factures tant de legislatures anteriors com d’aquesta que corresponen a anys anteriors i no tenien partida assignada. Criden l’atenció les factures dels tècnics directors del final de l’obra del Pavelló Poliesportiu, una obra que es va liquidar al 2003.

 2. I el grifo de plaça, quan el tornaran a posar a can teresa?
  Aquest tema comença a fer collo

 3. Gràcies per les explicacions. Seria una autèntica vergonya i un escàndol que l’Ajuntament pagui una carpa a uns particulars per que en facin negoci. Esper que no ho consentiu, ja que també en serieu responsables d’aquest tracte de favor amb doblers públics, i en sereu responsables també si aprovau cap factura per aquest concepte. De jutjat de guardia, si això no és malversació se li assemblea molt.

 4. Bon dia, som conscients del que significa governar amb un pacte, per això d’igual manera som responsables de les desicions que es prenen des de l’equip de govern. El funcionament de l’Ajuntament ha de ser àgil i dinàmic en el seu dia a dia, per això dona certa autonomia als regidors de cada àrea, però igualment és cert que en les reunions d’equip exercim, mútuament, un autocontrol entre totes les arees, per això en la pròxima reunió el tema de l’Oktober Fest serà un tema que tractarem.
  Per això els nostres regidors ja han traslladat al regidor de Festes el malestar i els dubtes que alguns ciutadans ens heu fet arribar sobre el tema, bé a través del bloc o a peu de carrer.

 5. Bon dia Rafel. Que contesteu o no a aquest bloc a dubtes que us plantegen ciutadans sobre accions del govern del que formau part i que fàcilment podeu saber és cosa vostra però no cal confondre les coses ni als ciutadans. L’oposició som diferents grups que en ocasions coordinam accions. Un equip de govern ha d’actuar com tal de forma coordinada i corresponsable pel bo i pel dolent. Ja tenim experiències molt negatives amb equips de govern que funcionaven amb ” regidories estancs” i que uns no es fan responsables del que fan els altres.

 6. Quan varem posar en marxa aquest bloc i estavem a l’oposició no preteniem ser la veu d’aquesta. Després de ser extranyament expulsats de l’oposició per part dels que s’autoarrogaven la potestat de decidir el que era o es oposició o no ,varem seguir sent l’opinió del partit a Pollença, erem, som i serem sols això l’opinió d’un partit al terme municipal de Pollença. Per tant no demaneu per les actuacions de regidors d’altres partits, no som el seu bloc ni ho volem ser. Hi ha altres maneres de sabre aquesta informació, que jo desconesc i que supòs que els administradors d’aquest bloc també desconeixen.

 7. Buenas tardes
  en el bloc de los rojos me han remitido a este, pues yo también quisiera más información sobre la participación del ayuntamiento en la oktoberfest esa
  gracias

 8. Ja que formau part d’aquest equip de govern i sou els únics d’aquets que teniu un canal de comunicació obert, hem podrieu fer els següents aclariments:

  Amb quines condicions es va realitzar l’october Fest?

  A nivell sanitari (que a la vista estava que deixava molt a desitjar)
  Permisos
  Ocupació
  Muntage i lloguer de la carpa…

  És que sincerament pareix que simplement va ser un tracte de favor cap a un local que no fa molt va ser expulsat com ocupant de la plaça major.

  Si realment com diuen la carpa la va muntar i pagar l’Ajuntament, és un vertader escandol. Ja que després quan alguna associació o agrupació cultural de Pollença vol fer una actuació i tot son pegues per muntar-lis un tris cadafal i posar-lis una toma de llum… Per llogar cadiretes!

 9. Bon dia Andreu.
  Per voltros? per voltros no, ho he dit jo.
  I tampoc he dit que fos per desetabilitzar, he dit que podria ser una opció, però no he confirmat res. Ja que també he dit qe pot ser ho feieu perquè és el vostra paper… bé el teu no el de l’oposició… a no ser que tu siguis un d’ells disfrassat amb un altre nom.

 10. Mem, mem, mem! M’escarrufa llegir segons quins comentaris. Esser del PP és una opció o un pecat? Esser espanyolista és una opció o un pecat? Sembla que el nacionalisme s’està acostant, de cada pic més, al feixisme més ranci i antidemocràtic de principis de segle XX.

 11. Vols dir que per voltros demanar explicacions és intentar desestabilitzar? vaja, vaja, bon concepte de la transparència.
  N’Alonso és la gran aposta del batle. Premiat amb una dedicació exclusiva de la que no en feien comptes. No hi ha fractura Alonso/Batle, hi ha repartiment de papers.
  Les mocions xorres quines són? les que presenta el PI oblidant-se del que és un equip de govern o les que presenta la oposició i el PI les hi dona suport?

 12. Mol bé idò les explicacions. Però aixo no basta. Ara una auditoria ben completa i objectiva sobre tot el que va passar la legislatura passada i tot el trui de factures de festes, esports i especialment serveis que hi va haver.

 13. Home el debat que ha sorgit arrel del pe d’ahir crec que treu a la llum algunes claus de la politica municipal del moment. Aquest precisament son les que marquen les diferències entre el PP i el PI. Crec que l’intervenció d’en Michel és una mostra clara d’allò que sempre havia defensat fins ara el PI i del que realment hauria de ser, una voluntat de voler donar explicacions d’una manera correcta i clara, respectant als que les demananen, ja que aquets segurament les demaen perquè ho marca el seu paper o perquè simplement no saben fer res més que intentar desetabilitzar, postures com les que ahir va tenir en Michel, inclus assumint i reconeixent errors que pogué cometre en el passat, evidentment, neutralitza aquesta segona opció d’aquell que demana. Això contrasta però clarament amb la reiterada perduda de papers del Batle, que així precisament els fa el joc i un exemple és la seva reacció amb el tema del cartell d’obres.

  Pot ser idò la vertiut que poc a poc va demostrant el PI, de terennà més seré i dialogant, es converteix a la vegada en el seu gran repte. El repte de això que fa ell contagiar-ho a la resta de l’equip de govern, especialment al batle. Segur que hi sortirem guanyant tots.

  Anims i a seguir fent feina.

 14. T.S. no t enteres de res , el que vol en tomeu de ternelles es això, que paresqui que dins el PP hi ha diversitat quan tots son de dretes espanyolistes, i a mes encara es presentera com el cap salvador del PP pollenci davant el guirigall que hiha. El mateix fa dins el ple on la pandilla den panxo villa es conformen en pegar cosetes per un puta cartell d’obres i presentar quatre mocions xorres, i na malenita desapereguda ja que ara no te cap sou que cobrar, ja apereixerà quan ensumi els doblers.

 15. El pp pollenci fa estona que te dues cares , un exemple clar es en Toni Martorell que es manifesta en contra del TIL i la seva dona, na Bel, que va per tot defensant aquest desberat. Ara surt aquest tal Alonso que no sab ni a quin poble viu, perque de Pollença no representa res. A veure si el batlle que els te tant ben posats quan discuteix amb el seu cosi i en pepe , posa orde dins casa seva,

 16. Per molt que vos consti entendre-ho en Miquel Ramon en cap moment s’ha amagat i sempre ha donat les explicacions que se li han demanat, a més d’admetre les seves responsabilitats. Una altra cosa molt diferent és que se li hagin volgut donar unes responsabilitats que no fossin completament seves i ell amb acte de responsabilitat política els hagi volgut assumir.

 17. estic d’acord amb el comentari de l’anterior comentarista. Però a mi m’agrada com s’evidencia de cada vegada més la fractura del PP pollencí. El PP més d’aquí amb la majoria de regidors i el batle al cap davant i el PP més Rodiguista i espanyolista amb el senyor (per no dir-li cap de porc) Alonso com a màxim exponent!

 18. Ja era ben hora que en Michel donàs una mica la cara i intentàs aclarir 4 coses. Tot i que encare no ha aclarit gaire cosa és d’agrair fins i tot el fet que reconegui que va fallar, és una cosa poc comú en política, i més a Pollença, veure un polític entonar el mea culpa

 19. Darrerament els blogs han esdevengut un format de particìpació ciutadana molt magre. Cada vegada hi ha manco persones que participen en els diferents blogs polítics existents en el nostre municipi. Potser l´existència de formats més àgils, com el twitter o el Facebook, en poden ser una explicació. De tota manera cal preocupar-se per l´indeferència cada vegada més clara del gruix social majoritari cap els partits polítics i les persones que se dediquen a la política.

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Google photo

Esteu comentant fent servir el compte Google. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s