El que els informes diuen

valent

Al passat ple la ex-regidora de Cultura, la no adscrita Magdalena Estrany, va presentar a ple una moció demanant la delegació de l’aprovació de les Bases de la contractació de la direcció artística del Festival 2013 de Pollença al Ple. Com ja ens va avisar la secretària quan vam anar a consultar-li els nostres dubtes sobre aquesta moció, aquesta delegació no estava permesa per llei. Per això finalment la moció va sortir aprovada amb els vots a favor d’A, PSOE, UMP, PSM, ERAM, la no adscrita i el no adscrit i els vots en contra de PP, Lliga i CiUxP. I per complir la llei l’introducció de la següent esmena:

“Que les bases dels plecs que regiran la contractació de la direcció artística del festival de Pollença abans de ser aprovades per l’òrgan competent siguin consensuades amb tots els partits de l’oposició”.

La nostra argumentació va ser que volem que hi hagi Festival cada estiu, i sabem de la dificultat i impossibilitat que existiria per dur endavant aquesta moció pel Festival d’aquest estiu. Tan sols vàrem exposar unes preguntes: Perquè es va presentar aquesta moció en aquests moments i per què no es va fer fa dos anys? i Com es possible què quan la ex regidora de Cultura estava a l’equip de Govern prenia les decisions del festival sense consens i ara que està a l’oposició fa aquest plantejament?

Llevors tant amb el comunicat de premsa d’alguns membres de l’oposició anterior al ple com en alguns articles, manifestacions i comentaris per part d’alguns membres de l’oposició i anònims, de manera mal intencionada insinuen o interpreten el nostre posicionament com que donam suport segons ells a procediments il·legals de contractació hem decidit fonamentar la nostre defensa amb els mateixos informes que varen servir per sostenir la nostre desició al Ple.

Com ja hem dit anteriorment abans del ple i davant la moció referent al Festival varem anar a demanar als tècnics (secretaria i interventor) si el procediment actual de contractació era legal, els dos ens varen assegurar que si. És més ens varen dir que la proposta que es duia a ple era la que no complia amb la llei i que no podria ser aprovada.

Per l’informe jurídic de la secretari el procediment proposat per l’equip de govern era legal:

Primer.- Legislació aplicable

El procediment s’ajustarà al disposat en el TR de la Llei de Contractes del Sector Públic (TRLCSP), el Real Decret 817/2009, de 8 de maig, pel que se desenvolupa parcialment la LCSP, complementats (en el que no s’oposi) pel RD 1098/2001, de 12 d’octubre, pel que s’aprova el Reglament General de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques (RGLCAP); supletòriament s’aplicaran les restants normes de dret administratiu i, en el seu defecte, les normes de dret privat.

Segon.- Sobre l’objecte i classe de contracte

Donat l’objecte contractual perseguit, atenent al disposat a l’article 20 del TRLCSP, el contracte es pot qualificar com a privat. S’inclou aquest contracte dintre els denominats d’interpretació artística o espectacles compresos en la categoria 26 de l’annex II del mateix TRLCSP.

Com a contracte privat es regeix per la normativa de contractació administrativa pel que fa a la preparació i adjudicació del contracte, i respecte els seus efectes i extinció pel dret civil.

Tercer.- Procediment i tramitació

Es preveu la contractació mitjançant procediment negociat sense publicitat conforme al previst en l’article 174.e) del TRLCSP quan la quantia del contracte sigui inferior a 100.000 €, la urgència( atesa la proximitat de les dates del Festival i la necessitat de la seva programació) o altres, com 174.a) quan “ debido a las características de la prestación, especialmente en los contratos que tengan por objeto prestaciones de caràcter intelectual… no sea posible establecer sus condiciones con la precisión necesaria para adjudicarlo por procedimiento abierto o restringido”

S’ha de sol·licitar oferta al menys a tres empresaris qualificats.

Quart.- Sobre l’expedient de contractació

A l’expedient tramitat figuren incorporats els documents precisos a què fa referència l’article 109 del RDLeg 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el TR de la Llei de Contractes del Sector Públic.

Inclosa la justificació de la urgència.

CONCLUSIÓ

Per tot l’exposat procedeix l’aprovació de l’expedient de contractació d’un procediment negociat sense publicitat.

No obstant, l’òrgan competent decidirà

Pollença, 28 de maig de 2013

La Secretària acctal.

Per altre banda l’inerventor també informava favorablement (a 28/5/2013) i del que trobam adient públicar especialmetn el punt 3:

3)Procediment aplicat

En data 17 de maig de 2013 es va emetre informe per part de la persona que subscriu que en la seva part bastant literal establia:

“Però el cas analitzat, el supòsit legal en el qual es justifica l’òrgan de contractació per a la utilització del procediment negociat sense publicitat prèvia és el de l’existència d’un únic director/empresari/entitat al que encomanar l’execució del contracte. Aquest supòsit legal es recull a l’article 170 d) del TRLCSP i la seva utilització exigeix la constatació i acreditació clara i irrefutable de què concorri aquesta exclusivitat.

A l’expedient consta informe de l’àrea de cultura on dictamina que el director artístic seleccionat és un professional que podria dirigir artísticament el Festival de Pollença.

Per tant, per aplicar el procediment del present expedient, el factor determinant no són les raons tècniques o artístiques, sinó que existeixi una única persona/professional a qui es pugui encarregar la prestació.

L’informe no justifica aquesta exclusivitat, no podent-se utilitzar el procediment negociat sense publicitat d’acord amb l’article 170 d) del TRLCSP per encobrir una adjudicació directa per raons de conveniència.

A la vista de l’anterior, el procediment emprat, el negociat sense publicitat, és correcte, però a judici del que subscriu s’hauria d’haver demanat ofertes a 3 professionals capacitats per executar el contracte atès que no queda suficientment acreditat a l’expedient l’exclusivitat que exigeix l’apartat d de l’article 174 del TRLCSP. “

A data d’avui, a l’expedient hi figuren les rectificacions oportunes per aplicar l’establert a l’article 177.2 del TRLCSP el qual estableix que es podrà acudir al procediment negociat sense publicitat quan el valor estimat del contracte sigui inferior a 60.000 euros.

A tal efecte, hi consten els noms de 3 persones als quals s’hi demanarà les ofertes per tal dur a terme la realització de l’objecte del contracte.

Per acaba destacar que en la comissió informativa d’ahir la secretari va haver d’aclarir al regidor Pepe Garcia que el procediment incorrecte fou el que va utilitzar en l’edició passada del festival la Srta. Estrany. Així idò trobam que la nostra postura estava emparada amb la llei i que queda força justificada l’argumentació de Joan Ramon en el ple demanant el net de la manera d’actuar de la fins fa poc regidora de cultura. A més demostra, a pesar del que es diu a Urxella, que noslatres no fem “oposició a l’oposició” com diu el seu Coordinador. També recordar que sempre hem manifestat, perquè no s’enganyi a ningú, que aquesta situació actual del Festival te dos clars responsables. El batle i la fins fa 4 mesos regidora de cultura la Srta. Estrany.

NOTA: Quan un fa articles, dóna informació per tal de comunicar a la ciutadania quina és la realitat del nostre municipi, té la possibilitat d’equivocar-se sobretot per mals entesos o males interpretacions. Una gran professional com na Mònica Tarribes ens va recordar al Club Pollença que equivocar-se és una característica molt humana, i que el fet de rectificar dóna credibilitat al mitjà que així ho fa.
Així doncs volem manifestar que quan en l’article vàrem escriure ” la secretari va dir que el procediment era incorrecte” hauríem d’haver escrit que la secretari va manifestar, que si l’any passat no s’hagués justificat l’exclusivitat del senyor Valent com a director del festival, també s’hauríen d’haver presentat tres propostes com s’ha hagut de fer aquest any.
Tot i això seguim pensant que els únics responsables d’aquesta situació són la exregidora de cultura, per no haver deixat preparat el festival 2013 i que s’en pogués fer una promoció en temps i forma com cal, i per altre banda el senyor batle que no ha sabut gestionar aquesta nova situació d’una manera més àgil i eficaç.
Esperam tenir un bon festival, gaudir-ne i millorar aquetes situacions en un futur perque Pollença s’ho mereix .
I demanam públicament disculpes a la secretaria per no haver plasmat l’explicació que ella va donar.

27 responses to “El que els informes diuen

 1. Els presuposts, com ja vàrem manifestar al Ple, fa temps que CiUxP hi ferem la nostra feina.
  Son uns pressuposts concensuats amb la majoria de partits, a on tots els grups del Consistori hi han pogut fer les seves aportacions a les quals no ens hi em oposat en cap moment perquè sempre hem considerat que quatre ulls hi veuen més que dos.
  Però si que també convé recordar que ha estat sobre els presuposts que CiUxP havia cocensuat amb l’equip de govern, els que han servit com a base per arribar a la votació on tan sols hi va haver un vot en contra.
  De les propostes que nosaltres vàrem fer no se n’ha eliminat cap.
  Un dels canvis més considerables sobre el presupost que no es va aprovar en un inici va ser la eliminació de la partida pel pagament del projecte den Moneo.
  Ens pareix bé que s’hagi llevat la partida ja que això implicarà un major control sobre el seu pagament, si arriba el moment, ja que s’haurà de fer através d’un extrajudicial.

 2. I dels pressupots que? No teniu opinio?
  O nomes feis articles per emprenyar en Pepe Salvador i la imputada Malena

 3. Na malena avui es un persona imputada en un cas de corrupcio politica i ha abandonat el partit pel que es va presentar per tant es una transfuga. I aixo no es una opinio sino que son fets.

 4. I a na Malena també que l’heu acusada de fer coses irregulars sense ser veritat. No ho fareu, ja ho sé.

 5. Hem demenat disculpes a qui els haviem de demenar, que era a la secretaria ja que haviem interpretat malament la seva informació.

 6. Aquesta rectificació ha quedat curta. I les disculpes a na Malena Estrany per haver dit que l’any passat havia fet una contractació incorrecte, per quan?

 7. Clar Pepe es que la fan per tu, perque tu ets qui marca el ritme de la politica local i dels temes a tractar.

  Que trist que els de CxI o pi com volgueu no sigueu capassos de seguir una linea propia i veisqueu a l’aguait de la fiscalitat de Alternativa.

  Com a simpatisant estic molt descontent.

 8. Juana no t’exaltis que no val la pena! la vida són dos dies! I no gràcies no pens deixar d’opinar en aquest bloc ni en qualsevol altre en el que pugui fer-ho, si no t’agrada el que dic no em llegeixis.
  Salut i bons aliments!

 9. Després d’indagar en les sospites que alguns membres de l’oposició vessaren sobre els negociat que el batle ha fet per a la contractació del director artístic del Festival hem de dir:

  1. Nosaltres en cap moment hem avalat aquest compost que ha acabat sent aquest negociat. Sols havíem vetllat per la seva legalitat.

  2. Tot i que és sospitós que s’hagin convidat aquests altres dos possibles directors, tb es pot entendre que si es volia seguir en la mateixa linea de festival multidisciplinari, ja que ningú s’hi va oposar, es pot entendre que es convidessin possibles directors del mateix tarannà. Tot i això és responsabilitat única i exclusiva del batle aquesta decisió, i lamentam que per manca de previsió tant per l’antiga regidora com per part del batle fer aquest compost hagi estat la decisió final.

  3. De mateixa manera volem fer patent el nostre mal estar perquè el batle deixàs aprovar pel ple una moció que no es podrà complir ja que ell havia fet un decret el mateix dia del ple que ho impedirà.

  Igualment dins la setmana que ve tenim previst fer un comunicat ampliant els punts avui exposats.

 10. No m’agrada massa aquest tipus de debat crispat i comentaris d’insults mutus. Resulta evident dels comentaris que uns i els altres ationau la crispació costant. Realment no se que preteneu, Juana si tu t’agrada el que fas, allà tu. Pepe, si tu per aqui cerques vots o simpatitzant, vas llest i no se que vols perque realment mai he pogut lleguir una pregunta teva (sempre dur aparellada la resposta). En definitiva, seguiu fent el lloro almanco reiem un poc.

  Respecte del “festival” que s’ha fet amb la contractació del Director del Festival. La contractació es legal i Alternstiva i altres partits de l’Oposicio havien dit que no ho era. Aixo es el que diuen els tècnics municipals. Segon, el concurs realitzat dins el procés de contractació es una “xapusa” de mal gust. Es una “batlade” den Tomeu del Juma, qui desprestigia el càrrec que ocupa quan fa aquest tipus d’actuacions. Aquesta es la meva opinió com a militant de CXI (jo fi ho som,na Juana que diu ser-ho no la conec).

 11. Ostres, que passa a Pollença. Quan de temps ha de passar perquè tothom es planti i li digui a na Malena Estrany “basta d’embulls”. Ella ven amb la seva fantàstica verborrea la necessitat de montar un festival amb en Valent de director per tres anys. Se cansa -com sempre- perquè ser regidora és massa poc pel seu nivell. Engatusa a part de l’oposició i enga… A despretigiar un pejecte amb un artista de nivell, tot pel seu ego que no pot soportar haver de compartir espai amb en Joan Ramon i gent que ella mateixa havia menyspreat fa dos dies. Què be que aniria tot si aquesta senyora amb la seva pose de no haver romput un plat mai dedicàs la meitat de la seva energia a fer feina per a Pollença enlloc de fer mal al batle, a CIU, a la Lliga i al PI.

 12. Ja ha sortit u perrito faldero den Pepe.
  Un altre mentider que també escriu amb anònims com el seu guru pero defensen fins a la mort que no ho fan.

  Igual que a nen Pepe a tu també te convid a partir i no baixar el nivell intelectual del bloc que cada vegada que xerres com tota la calanya de A la cagues i te volen bufetades de tots u costats.

  Repetesc com afiliada a CxI me sent insultada queda vegada que interveniu. Sou uns mal educats. Com jo. Pero voltros com que sou tan purs ho sou a cara alta.

 13. És curiós que els anònims exigeixin als que escriuen donant la cara que no facin comentaris anònims, Ës curiós que aquelles que es dediquen a insultar per els blocs demanin que no s’insulti. Qui molts d’anys viurà moltes coses veurà! Mira que fa temps que el conec a Pepe i jo encara no li he vist ni banyes ni coa. Respecte al debat del festival crec que la gent ha pogut llegir i escoltar molt del tema i ja es poden fer una idea de com estan les coses. Al facebook en Pepe i Coves han mostrat com es pot discrepar fortament sense entrar en insults i desqualificacions personals, tant de bo es pogués fer el mateix als blocs.
  Salut a tots els que participen de bona fe als debats del bloc i als que no també!

 14. A jo lo que me sembla una vergonya es la teva forma de fer politica, si se pot dir així.
  Lo que me sembla vergonyos es que t’atreveixis a anar predicant i embrutant els blocs, amb mentides i comentaris absuds, sempre gitant els temes, volguent fiscalitzar els debats i mai contestant al que se te demana si no te caonve, pero especialment que apareguis a aquest bloc despres d’haver insultat (i jo com afiliada m’hi he sentit) amb les teves afirmacions a la radio a tots els membres de CxI.
  El que has de fer es anar amb les teves mentides i comentaris enverenats a un altre lloc.

  O millor, ves a contar més coverbos als dels cavalls a veure si te peguen una altre batcollada que tots en tenen ganes (almanco en algo els has posar d’acord, es que t’han dit que t’has ficat on no t’importava)

  Ets el pitjor que hem hagut de aguantar les pollencines i pollencins en molts d’anys.

 15. En referència al comentari que feu de la meva persona a l’article:
  “Per acaba destacar que en la comissió informativa d’ahir la secretari va haver d’aclarir al regidor Pepe Garcia que el procediment incorrecte fou el que va utilitzar en l’edició passada del festival la Srta. Estrany.”

  Una afirmació totalment distorsionada, es va parlar del tema a la Junta de Govern (jo no vaig anar a la Comissió) i m’imagin que us ha informat en Martí i no l’ha fet massa bé. Tant és així que demà la Secretària, si voleu us explicarà el tema demà després del ple per evitar interpretacions interessades.

  I ja que estic aprofit per demanar-vos una altra vegada el que ahir no va voler contestar en Joan Ramon a la tertúlia de la ràdio: El negociat que s’ha fet per decret de batlia per triar director del Festival i donant 5 dies convidant a Valent, un escriptor amic seu i un director de teatre (relacionat amb la productora de Valent) us sembla bé, mal, correcte, incorrecte, una vergonya, un nyap, excel·lent, el millor que podia fer-se… No us deman si és legal. Gràcies

 16. El 28 de març del 2012, ja deieu, que el que s’havia de fer era que el Festival 2012 sortís (com fos) i preparar bé el del 2013.
  La historia se repeteix, i passen els anys (no 1, ni 2, ni 3) i el Festival segueix sense un marc consensuat ni un camí cap on anar.
  Jo me deman, si l’edició del 2013, sense cap tipus de promoció turística, realment te sentit que se celabi o si seria més convenient possar-se a fer feina (de veres, no de boca) per l’edició del 2014.

 17. Ido. Lo que fa falta es que en Pepe deixi de escriure anònims per els blocs i es posi al capdavant del govern.

 18. Si enguany el procediment no ha estat tot lo acurat posible, cal criticar els responsables dels fets, però lo més important és aprendre i que no es torni a repetir, que es faci feine des de ja per què el festival del 2014 surti com ha de sortir. I no estar un altre any esperant al darrer moment.
  Cal un nou tarannà en fer les coses.

 19. Bon vespre a tothom.
  Crec que avui a la radio s’ha posat de manifets la nostra postura sobre la moció del Festival:
  1. Nosaltres volem que el festival es fassi, i que es fassi dins el marc de la legalitat com així ha estat aquest darrer any.
  2. Quan es deman transparència i comunicació, nosaltres hi estam totalment d’acord però se suposa que també hem de disposar d’aquesta informació. Faig aquest incís perquè quan es va presentar en caràcter d’urgència la moció referent al Festival nosaltres no varem tenir cap informació fins el moment que es va presentar, tot i això varen tenir la delicadesa de posar el nostre nom per si ens hi volíem adherir. ( Jutjau voslatres mateixos) A més qua es va fer l’esmena, nosaltres tampoc vàrem estar informats.
  3. En el moment del darrer Ple quan nosaltres varem votar la mocíó, havíem demanat a l’interventor i secratària si el procés estava dins la legalitat i la seva resposta va ser que si.
  4. La responsabilitat d’aquesta situació és del batle i de la exregidora de cultura per no haver planificat el festival 2013, tots sabem que per gaudir d’un bon festival s’ha de fer en molta antelació, per poder anar a les difernts fires turístiques, fet que després d’escoltar les declaracions de la senyoreta Estrany era totalment impossible ja que ha parlat de unes basses pel desembre, quan pel desembre el festival 2013 ja hauria d’estar totalment tancat.
  5. N’hi ha que encara no entenen com ens poguem demanar perquè l’acord presentat a la moció no va ser presentat per la exregidora de cultura fa 2 anys quan ella n’era la responsable , mentre que va optar per prende les decisions de manera personal.
  6. Sense cap dubte es pot i s’ha de millorar aquestes situacions per donar al Festival la importància i magnitud que es mereix

 20. Supos k per certs opinadors aquest article tampoc parla d pollença. La seva visio unica ja cansa.

 21. Bon article. Lo important es k se faci el festival. I pel k pareix la gestio o la mala gestio de na Malena Estrany ho ha deixat a la Uci.
  Tant de criticar el passat i encara sera millor k el present.

 22. Hi ha gent que es creu que repetint una mentida molts de cops es torna veritat. Els gurus de la veritat i la justícia, de la transparència i del saber absolut , pepe i cia, creuen amb això i ho exploten al màxim. Fins ara s’excusen en la legalitat i els informes dels tècnics que utilitzen quan volen i on volen i si no els hi va a favor ho ignoren o desacrediten.
  Pepe quan pensaras més amb Pollença i no tant en rèdits polítics? esper que cumplesquis el que vares dir i desaparesquis de la vida política que ja guanyarem molt

 23. En resum la servitud den PANCHO villa a na Malena el dur a aprovar ilegalitats. Aquest homonet a mes de predicar el que no creu, ja comença a tornar se corrupte, qui va amb un coix………

  I després va per els llocs diguent que voltros embullau a la gent. Clar, perque si treis la veritat ell ha de inventar mes mentides.

 24. Aconseguiran carregar-se el que queda del Festival. Un temps un referent de prestigi i promoció de Pollença, ara, una batalla política d’interessos polítics. El que es deplorable es la mentida constant dels qui causaren el problema. Ho varen voler fer “tan i tan be” que ara resulta que potser ja no quedi ni es sucedani del Festival que feren l’any passat. I el pitjor de tot es que vulgui justificar amb mentides i interpretacions dels informes dels tècnics que diuen el contrari del que prediquen. Senyors del PSOE, PSM, ERC, etc… no val tot a l’hora de fer oposició, els interessos colectous dels nostres ciutadans esta per damunt de tot.

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Google photo

Esteu comentant fent servir el compte Google. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s