Ple ordinari de abril 2013 (Postura del grup CiU x Pollença)

plenari2

Ordre del dia

1.-Aprovació, si escau, de l’acta de la sessió ordinària de 27 de febrer de 2013.

Aprovat  per unanimitat.

2.- Aprovació, si escau, de la proposta de Pressupost i plantilla de personal de l’exercici 2013.

El primer que s’ha duit al Ple han estat les propostes acordades entre l’equip de govern i CiUxP, a més de les propostes fetes per UMP.

Sorprenentment el regidor Nadal de UMP ha votat en contra de l’acord del seu partit i no ha anat endavat, per tant no s’aprovaven aquestes esmenes. 

Vots a Favor: 8 (5PP, 1 Lliga, 2 CiUxP)

Vots en Contra: 9 (2 A, 2 PSOE, 1UMP, 1PSM, 1ERAM, 2 no adscrits)
Després es duen a votació els pressupost 2013 sense modificació

Queden denagats 

Vots a Favor: 6 (5PP, 1 Lliga)

Vots en Contra: 11 (2 A, 2 PSOE, 2 CiUxP, 1UMP, 1PSM, 1ERAM, 2 no adscrits)

 

3.- Aprovació inicial, si escau,  de l’expedient de modificació de crèdit núm. 3/2013 per suplement de crèdit

S’anul·la un crèdit de 548.306’87€ que es tenia amb el Santander i era el crèdit de pitjors condicions que tenia l’ajuntament.

Aprovat

Vots a Favor: 15(5PP, 1 Lliga, 2 A, 2 PSOE, 2 CiUxP, 1 UMP, 2 no adscrits )

Abstencions: 2 ( 1PSM, 1ERAM)

4.- Aprovació, si escau, del reconeixement extrajudicial de crèdit 2/2013.

Fa referència a unes factures pendents de l’escola de música ja que s’havia liquidat pel desembre sense haver presentat aquestes factures. Queda demostrat amb aquest fet que durant el 2012 hi va haver una manca de planificació que caldrà que regulin durant aquest any

Aprovat:

Vots a Favor: 13(5 PP, 1 Lliga, 2 A,  2 CiUxP, 1 UMP, 2 no adscrits )

Abstencions: 4 ( 2 PSOE; 1PSM, 1ERAM)

5.- Aprovació definitiva de l’estudi de detall del sector UP-4A ( promotor: Funerària Pollença SC)

S’aprova la divisió d’un solar del polígon, perquè així ho permet la normativa.

UNANIMITAT

 

6.- Aprovació, si escau, de la modificació del contracte de servei de neteja viària, en relació  a les millores proposades.

La proposta de millores que havia presentat l’empresa de neteja guanyadora i que actualment se’n fa carreg d’aquesta tasca en el nostre municipi era el soterrament d’una sèrie de contenidors de recollida de fems del Port de Pollença, en vista de que aquest tipus de contenidors han donat problemes, han considerat oportú que aquesta despesa vagi destinada a fer una nova deixalleria situada en el Polígon de Serveis.

Des de CiUxP hem recolzat aquesta proposta que significarà una millor localització de la deixalleria, una millora ambiental ( evitaran contaminació del sol) i una millora en la facilitat de descàrrega dels residus.

Aprovat 

A favor :15 (5PP,1 Lliga, 2A, 2PSOE, 2 CiUxP, 1 UMP, 1PSM, 1 ERAM, 2 no adscrits)

Abstenció: 2 Alternativa

7.- Aprovació inicial, si escau, de la desafectació parcial de l’edifici del centre de dia de Pollença.

Es una passa administrativa que s’ha de realitzar per poder cedir l’us del centre dia a AFAMA per poder realitzar les seves tasques en aquest nou espai.

CiUxP va manifestar que per agilitzar els processos i per poder veure el funcionament del Centre de ia el més aviat possible votarem a favor.

Aprovat

Vots a Favor: 15 (5PP, 1 Lliga, 2 A, 2 PSOE, 2 CiUxP, 1 UMP, 2 no adscrits )

Abstencions: 2 ( 1PSM, 1ERAM)

8.- Designació representants municipals a l’Assemblea General del Consorci d’Aigües de les Illes Balears.

Una vegada han desaparegut les assemblees locals del consorci d’aigues, se n’ha creat una de nova de caràcter autonòmic, on s’han d’anomalúrid un representant local. Des de l’equip de govern s’ha proposat el Batle i la regidora Maria Buades.

Aprovat:

Vots a Favor: 6(5PP, 1 Lliga, )

Absencions: 11 ( 2 A, 2 PSOE, 2 CiUxP, 1 UMP,, 1PSM, 1ERAM, 2 no adscrits)

9.- Moció  presentada pel grup Alternativa per la delegació de la resolució dels expedients sancionadors en matèria urbanística ( RGE núm. 2500, 12.04.13)

Alternativa ha presentat una moció per tal de que els expedients sancionadors en matèria urbanística vagin al Ple i sigui el Ple municipal qui posi les sancions.

La moció demana que el batle delegui aquestes funcions al Ple, a la comissió informativa sens va informar del dubte legal que existia. Després de demanar als tècnics de l’ajuntament el seu informe aquest es va manifestar i ens va contestar el següent:

“d’acord amb la vigent regulació de delegació de competències que regula la LLei 7/85, el Batle pot delegar l’exercici de determinades atribucions a la JGL i als regidors, però no està prevista al Ple de la Corporació”

 

A més, Alternativa va fer una esmena a la seva moció que la resta de partits de l’oposició coneixien llevat de nosaltres. El nostre partit és assembleari i com a tal els regidors ens devem a l’assemblea per tant només podíem votar en contra.

No estam qualificats per anar en contra de la llei.

 S’aprova primer l’esmena ( vots a favor 8 : A, PSOE, PSM, ERAM i 2 no adscrits/ en contra 6: 5 PP, 1 lliga/ abstencions 3: 2 CiUxP, 1 UMP)

Després no s’aprova 

Vots en contra: 9 (5PP, 1 Lliga, 2 CiUxP, 1 UMP )

Vots a favor: 8 ( 2 A, 2 PSOE, 1PSM, 1ERAM, 2 no adscrits)

 

10.- Moció  presentada pel grup ERAM per declarar Pollença municipi republicà ( RGE núm. 2522, 12.04.13)

Esquerra republicana va presentar una moció d’intencions per declarar el nostre municipi Republicà.
Des de CiUxP tot i valorar els ideals i valors republicans consideram que com ja hem manifestat diferents vegades, ens negarem a votar a favor de tot aquest tipus de mocions que no ens porten en lloc, a més tampoc ens trobam en prou capacitat per decidir els ideals republicans d’un municipi i que aquests punts no és al Ple on s’han de debatre.

Rebutjada

Vots en contra: 11(5PP, 1 Lliga, 2 PSOE, 2 CiUxP, 1 UMP )

Vots a favor: 4 (2 A, 1 PSM, 1 A)

Absencions: 2 ( 2 no adscrits)

11.- Moció  presentada pel grup PSM-EN de millora de la seguretat de la carretera MA-2200 al seu pas pel poliesportiu de Pollença ( RGE núm. 2524, 12.04.13)

Es demana una millora en el tram de carretera que va entre Can Berenguer i la rodona del Pavelló per tal de minvar la velocitat del vehicles. Hi ha una proposta del Consell que  ha fet un estudi per posar una rodona a l’entrada del Monument.

CiUxP va manifestar que tot el que sigui minvar la velocitat i augmentar la seguretat dels vianant hi estam d’acord, però que són els tècnics els més qualificats per donar-hi solució, tot i això també vàrem dir que pensam que el problema de velocitat és major pels automòvils que venen des del Port i no coneixen la carretera, ja que el canvi de resant i la curva fa que no vegin el semàfor fins que no hi són a prop mentre que els que van en direcció contrària sempre veuen que estna dins una zona escolar i esportiva.

 

Aprovada per UNANIMITAT

12.- Propostes/Mocions d’urgència

Es varen presentar dues mocions d’urgència:

La primera del PSM per implantar les zones verdes que hi havia a l’estudi de la Zona blava del Port de Pollença.

Tot i no tenir temps per dur-les a debat ni votar-les aquí el batle va manifestar que seria impossible dur-les endavant.

La segona dels no adscrits en referència al festival , on es demanava un consens per la contractació de la direcció artística.

A nosaltres ens vene dues coses molt de nou, la primera és que tot i manifestar durant el Ple que hi ha d’haver tarnsparència i que les portes del diàleg des de l’oposició cap a  CiUxP ( també a l’oposició) estan obertes, ens adonam que en cap moment ens varen passar les mocions d’urgència, cosa que sempre es va manifestar en anterioritat que es passaríen per poder-les conèixer, i per altre banda sense anar analitzar aquesta darrera moció també ens ve de nou que es presenti per part de la regidora Malena Estrany quan ella com antiga regidora no ho va consensuar en cap moment.

II.- PART DE CONTROL I SEGUIMENT

1.- Informació/ Dació de comptes de Batlia

Entre d’altres punts es va informar del nomenament de procurador i lletrat per un contenciós presentat per DUVA contra l’ajuntament pel pagamet d’uns 120.000€, del qual tenim previst tornar aprofundir en un futur article.

2.- Precs i preguntes”

No es vàren poder contestar , el Ple va acabar quan faltava un minut per les dotze de la nit.

corre

45 responses to “Ple ordinari de abril 2013 (Postura del grup CiU x Pollença)

 1. Molt be, moltes gracies per la resposta. De totes maneres supòs que entendreu que és una situació poc comuna que hi hagui afiliats d’un mateix partit un al govern municipal i els altres a la oposició

 2. Una, avui m’han explicat lo que tu demanes, a l’ajuntament, com també pasa al Parlament, els regidors quant es forma el plenari, formen els grups polítics, aquests es mantenen fins al final de legislatura, independentment de lo que pasi amb els seus partits, en aquest cas La Lliga va formar el seu grup que estava format per tres regidors i Convergència que a mes a Pollença anava en coalició el seu, format per dos regidors, aques grup es CiUxP, i aixo es així i serà així fins a final de legislatura, malgrat el Partits per el que es varen presentar es disolguin i els afiliats que vulguin passin a formar part de un altre partit. Els grups no es poren canviar ni ajuntar. Lo únic que si pot passar es lo que ha passat al grup de la Lliga que dos dels seus membres han decidit abandonar el grup, (transfugues) i passar-se a lo que abans es deia grup mixt i ara es diu no escrits. Però hagués estat ben legítim que malgrat la Sra. Estrany i el Sr. Fuster no volguessin formar part del PI i no si afiliasin haver continuat representant el grup polític de la lliga a Pollença, que es per lo que els varen votar i com a tal firmaren un pacta de governabilitat, que el membre que ha quedat decidí mantenir. Igualment es ben normal i legítim que el grup de CiUxP seguesqui a l’oposicio. Tot lo altre son vuits i nous i ganes de ambullar a la gent. Aixo no lleva que els regidor que han decidit formar part del nou projecta del PI a les properes eleccions es presentint din una mateixa candidatura. També podria passar i ha passat que dos o mes partits decidesquin presentar-se en coalició a les properes eleccions, però mentrestant al plenari cada un representa el seu grup.

 3. CANVIS EN EL GOVERN AUTONÒMIC.
  A simple vista podríem pensar que la destitució del senyor Bosch és una bona notícia per l’educació, però res ens pot fer pensar això quan la nova Consellera no ha tingut fins ara altre relació amb educació que la que té una persona amb dues titulacions.(es dir anys que ha estat estudiant)
  Tant de bó m’equivoqui i més endavant hagi de rectificar les meves paraules, perquè hagi tornat el seny a la Conselleria d’educació amb un tarannà dialogant cercant el concens en lloc d’actuar com ho ha fet fins ara.
  Quan el nostre president ho ha anunciat amb l’altre llengua oficial de les Illes Balears que no és el català, dificilment poguem pensar que vulguin rectificar amb tots aqueslls atacs que fins ara han fet cap a la nostre llengua.

 4. UNA……Ja t´ho han contestat i tammateix no ho vols entendre potser en Joan C. C. te pot respondra.

 5. Per enèssima vegada jo no som cap home, som una dona. No som en Joan CC per molt que et sàpiga greu. Ara, a mí tant me fa el que pensis tu però deixa bastant que desitjar. El que he demanat, però, ningú m’ho contesta, silenci absolut. Perquè serà?

 6. Joanet/Una, ……. la conversa anterior? deu ser el comentari de fa mes de tres setmanes….., en fin!!!. Per cert, no la vares tenir amb jo en aquesta conversa… això segur. Record que hi ha qualque il.luminat/demagog aprop teu que defensa que el qui no desmenteix acepta, segur que tu mateix arribes a la conclussió que se´n deriva d´aquesta teoria. Per cert, no te facis la victima ningú t´ha engegat d´aquest bloc. No es bo quedar-se sense entreteniments i les teves participacions, no ho dubtis, son ben divertides. No tenc cap intenció respecta a tu… fora del continguts dels meus comentaris. De fet no tenc res contra cap dels toreros-bomberos i els seus comentaris que no vos cansau de repetir…..per moltes vegades que diguis una mentida no la convertiràs en veritat, encara que la diguis en darrer lloc….. ja vos coneixem a distància.

  Covard, misssògen, patètic, racista,…………, crec que hauries d´estar agrait de la quantitat de sentiments que t´han provocat les meves (i me pareix que qualcu altra) participació. No hi ha de que, seguiré comentant el que pensó i esper que tu facis el mateix. I gràcies pels teus desitjos, per desgràcia a mi no me provoques cap sentiment……..mentida!! almanco un sí: el desitjar-te que passis un bon dia amb salut i alegría!!!.

 7. Trolet, som seguidor habitual d’aquest bloc (no precisament per els teus comentaris)i en les teves conversacions anteriors ja insinuaves que Una era jo, l’altre cop ho vaig deixar passar per no entrar en el teu joc, però no tinc perquè callar davant les teves insinuacions Tampoc no faig comptes perdre massa el temps amb un covard que s’amaga darrera l’anonimat per insultar i menysprear als altres. Ets patètic i no fas cap favor a aquest bloc actuant així. El que no aconseguiràs es que deixi de participar llegint o escrivint el que em doni la gana. Si es això que vols hauràs de donar la cara…

  Salut i alegria que et fa falta!!

 8. Vols dir Joan C.C. que tu mateix no t´has destapat?……en cap moment vaig dir quin Joan era i haviat vares contestar.

 9. És veu que ara tenim un Trol obsessionat en la meva persona, està bé anar ampliant el ventall ( Pepe, Malena, Miquel S, Tomeu F i ara per lo vist jo). Et diré que no necessito fer-me passar per dona i menys per fer preguntes tan respectables com les que ha fet Una, (que per cert no se qui és i poc m’importa). El cert es que ella s’amaga en l’anonimat per fer preguntes més penós el lo teu que ho fas per insultar. A mi personalment poc m’importa si els vostres regidors són d’un o més partits, m’importa més com fan oposició o com governen si es el cas, però ells veuran el que han de fer i ja dirà el poble si o han fet be o malament,. A mi em preocupa molt més la situació de paràlisi actual, que me recorda i molt a la passada legislatura.

  Au idò Bon Profit i ves alerta que la mala llet fa mala digestió!

 10. Joanet, joanet…..amb les tevés paridetes ferem un paneret perque el vagis a vendre, vestidet de vermell, en el mercat dels teus amiguets comunistes.

 11. Ja, ja, estàs malalt. Ja te vaig dir que som una dona o es que a més de anticomunista i antiforasters també ets missògin? No t’he demanat res a tu Troll, perquè ets en Troll, trollet, eh? No crec que la meva pregunta sigui tan mala de contestar i a tu no t’interessa per què ho vull sabre.

 12. Està clar “UM no gràcies” que potser sàpigues escriure però el que es segur es que lleguir no es el teu fort….. una cosa son el que diuen els comentaris i l´altra molt diferenta es el que tu t´agradaria que diguessin.

  Si tu estabilitat li dius a un govern amb minoria que se passa pel forro les mocions que s´aproven el Ple pels representants majoritaris del poble, un govern que no té cap tipus d´iniciatives quan el poble passa pel pitjor momento social, cultural i econòmic de la seva historia, on les persones estàn desmotivades perquè no creuen en la política ni els polítics, on els contractes que dius “irregulars” se seguixen fent com sempre, l´amiguisme continua però han canviat els amics, ara…….. per no haber-hi no hi ha ni projectes, la gent ni se manifesta perquè sap que el polítics no poden ni saben solucionar res,………”. Vols dir que això es estabilitat política?.

 13. Una…… ets un caxondo!!! no vols respostes sols afirmar el que no tens intenció d´entendre. Per exemple: dins Izquierda Unia hi ha comunistas, ecologistas, leninistes, troskistes, amics de fulano i de sutano…..i després n´hi ha, com tu, que no s´ubiquen enlloc i no tenen altra idea que montar un partit local. Vols dir que per tu es tan difícil entendre la situación dels regidors de CiUP?.

 14. “Quant i havia UM almanco no hi havia la inestabilitat política d’ara”. Déu meu quina amnèssia ! Contractes irregulars, excessos de despesa, amiguisme, projectes faraònics, manifestacions al Moll, excursions reivindicatives a Pollença, Cas Voltor… Sí, tot són ganes que tornin els temps d’UM.

 15. Moltes gràcies per la resposta. Aclarit el teu cas però tinc un altre dubte: en Joan Ramón representa a CxI i està també afiliat al PI, segons tenc entés. Idò no és això un poc estrany si, com voleu fer entendre voltros, el Pi i CxI no són el mateix? Com pot estar una persona en dos partits alhora que no són el mateix?

 16. Quant i havia UM almanco no hi havia la inestabilitat política d’ara. Sense cap dubte, igual que passa a altres partits (PP, PSoe, Psm….. ) i va haver persones que militar en el partit que no ho feren gens be i per aixo pagaran. Llevat d’aixo (que no es poc) aquesta legislatura s’ha notat la s’ausencia d’una forma política que ocupes la centralitat política ……. ni el PP hagués portat a terme les seves polítiques desaforades i les esquerres tendrien les seves oportunitats parlamentàries i de govern i no com ara dedicats a la crispació i la demagògia.

 17. T’has oblidat els no adscrits (ex-UM, ex-Lliga i prest ex-alguna cosa nova que s’inventin)

 18. CxI, PI, Lliga, CIUP, UNPI. Betualmon quin embull ! Tornau-vos a dir tots UM i ho tindrem mes clar !

 19. Bones una , agrait k et preicupis per jo. Primer de tot informarte k form part d l executiva balear, i despres dir-te k som militant del PI a Pollença . La meva tasca com a president de Pollença de CxI ha acavat i ha hastat tot un plaer fer aquesta feine. Ara som un militant mes i fere el que pugui per k aquest projecte tiri endevant ja k crec necessari l espai k representa , per les illes, mallorca i Pollença.

 20. Els i les regidores es deuen als votants més que als partits. Els candidats donen la cara i demanen el vot i son depositaris de la confiança dels seus electors, essent a vegades molt important el candidat/a. Si s’hagues presentat en M Roca de cap de llista segurament ni haguera sortit i es veu des de una hora enfora que no es més que un trepa que s’ho menjaria tot per seguir en el cotarro.

 21. Senyors de cxi, voldria que me contestassiu una preguna: es legal esser President d’un partit i alhora formar part de la junta directiva d’un altre? Ho dic perquè voltros inssistiu en que el Pi i CxI no és el mateix i el president de CxI a Pollença forma part de la junta mallorquina del Pi. Gràcies.

 22. La propera mocio de l´Oposició “coordinada” será declarar Pollença “poble d´esquerres”……… i tan contents!!!.

 23. Pepillo!!!! ….. ara resulta que te treus de la màniga UN PACTE AMB EL PP I LA LLIGA. Això està be!!! si recolzar un Pressupost depen d´un pacte, ja publicaràs el teu amb la Lliga l´any passat!!!. No hi ha necessariament un pacte quan recolzes un presupost sinó simplement el govern inclouen propostes que els hi fas…… i tu saps quines eren les nostres propostes: inverssions en infraestructures el Port de Pollença i a Sant Vicenç, asfaltar el solar de devora el parc infantil, etc …….. totes aquestes propostes que TU i l´exercit den “pancho Villa” no vareu recolzar i va ser el motiu pel que CIUP NO va votar a favor del Presuposts. Quanta demagogia señor Garcia!!!.

  Pere: no te manca raó…. i encara que la situació sigui complicada i alguns facin demagògia (aquesta distinció entre la política i la legalitat del “señor Garcia” passarà a l´història de les barbaritats d´aquesta legislatura).CIUP seguirà fent propostes i utilitzant els seus regidors per estalonar el que creiem es bo, siguin accions de govern siguin propostes des de l´oposició, però no ens deixerem dur pels predicaments de destrucció, autòpics i demagogs que sols interessan a determinats plantajaments polítics tan del PP com dels “Pancho Villa”, a nosaltres això no…. i ja poden piular el que vulguin!! .

 24. El món al reves, primer ens diven que no ens volen al grup de coordinació de l’oposició. Opinió respectable però sense cap ni peus ja que no serveix per res ja que estar a l’oposició o no , no ho determina l’opinió de certes regidores o regidors. Després critiquen que negociïs un tema determinat i que no els diguis res, com quedam?. La veritat es que no li veig lògica.
  Després pel que fa al tema de UMP, vull manifestar tot el meu respecte al partit i al regidor. Jo entenc la política, o el polític, com un representant d’una ideologia concreta i que aquesta està assimilada a un determinat partit polític, per tant, si els òrgans elegits dins aquest partit polític determinen una determinada postura, el polític que representa davant les institucions aquesta ideologia ha d’acceptar aquesta decisió , no em val que per que ell pensi una cosa determinada passi de la voluntat del partit. Per altra banda , no se com va anar internament la decisió en concret del cas d’UMP, no se si va ser una decisió del partit ho, com argumenta en Nadal, sols de certa gent.
  Com dig és una opinió personal , quan estàs en desacord amb el teu partit, el millor es partir i deixar pas a un altre gent que ho representi, això és el que feria jo, no ens hem de creure imprescindiblement, els polítics van passant, els ideals perduren.

 25. Totes aquestes batallates d´infants de pati que vos portau els regidors de l´oposició (uns estau a l´oposició perquè no vos volen en el govern i els altres perquè no voleu governar) no duen enlloc. El Batle, tot i ser el més beneficiat, a tocat sostre quan reconeix la seva incapacitat per cercar i trobar recolzaments polítics. L´Oposició està a la seva altura quan reconeix que, amb el resultat de les urnes (la voluntat del poble), tampoc poden governar perquè hi ha massa diferències dins el grup de l´oposició. Així idò, el Batle seguirà fent “batlades” i el seu capendavant i l´Oposició seguirà proposant i aprovant “bomberades” i propostes que no s´acompliran esperan arribi la propera fita electoral. I els ciutadans?…. que es fotin (“no haguessin votat el que varen votar”). El problema es que no votarem la resignació sinó les respostes. La política a de donar respostes i iniciatives a les necesssitats socials sempre, millors o pitjors, però els polítics no poden amagar el “cap davall l´ala”. I després trobau estrany que la gent tengui aquesta percepció dels polítics i de la política?

 26. Joan Ramon gràcies per les respostes. Al tema dels expedients dir què no hi ha cap problema jurídic en resoldre els expedients al ple el demostren les experiències a Muro i Felanitx.
  No s’ha de confondre legalitat amb política i que el batle no accepti el que li demana la majoria del Ple, no és un tema legal és un tema polític de no respecte a la democràcia.

  Ja he explicat perquè pens que actuau com regidors de l’equip de Govern a l’ombra al nostre blog. No sé si haveu demanat les mateixes explicacions als vostres representants del Pi quan van recordar al PP que tenien un pacte a Pollença ja que encara no hem vist cap comunicat desmentint aquesta informació. Pens que vaig verbalitzar el que altres també pensen, per alguna cosa cinc partits diferents més els no adscrits ens vam posar d’acord en treure a CiU dels grups de coordinació.

  De totes formes no ens posarem d’acord, resta encara la meitat de la legislatura, que cada un faci l’oposició el millor que pugui o sàpiga i els fets com sempre dictaran sentència.

  Pdt. Publicareu l’acord de pressupost al que vareu arribar amb PP-Lliga?

 27. Amb les declaracions de’n Joan Ramon Mateu, demostrau un perfecte desconeixement de les lleis i de la Constitució espanyola. Sou uns ignorants de les lleis i això fa que, per desconeixement aproveu coses que són ilegals o que faceu coses ilegals. Després la gent sospita dels trapitxeos dels polítics i amb raó, ja que el polític és una persona que decideix sobre tot i que no sap rés. No és un tecnócrata, ni és un jurista és un element que actualment no serveix per rés més que per fer nosa i posar pals a les rodes i cobrar. MERDA DE POLÍTCS. Necessitam un dicatdor ja per a que vos llevi la comèdia i comenceu a fer feina per la gent?

 28. Bon dia Bernadet
  Ja ho sabem i tots tenim molt clar que les actes de regidor són personals, però el que no has fer tu és contestar la pregunta feta abans.

 29. Un dels dubtes més grans dels pressuposts era si pagar el projecte den Moneo.

  Segons l’informe fet i després de parlar amb qui el va fer, res ens fa pensar que aquest projecte no s’hagi de pagar, sinò tot el contrari.

  Tal vegada si la resta de grups de l’oposició tenen tant clar que no s’ha de pagar és perquè ells tenen informació que no ens han fet arribar als membres de CiUxP. Però no ho crec, perquè sempre ho fan tot amb transparència, a no ser que sigui la mateixa transparència de com ho varen fer amb les mocions d’urgència, que no ens varen dir res fins a darrera hora. Això si, varen tenir la consideració de posar el meu nom per si la volia signar. L’humor és el darrer que es pot perdre… altres mal pensants o més mal parlats diríen que això és de …( posau vosaltres les paraules que considereu oportunes que jo no ho faré)

 30. A Joan Ramon Mateu. La Constitució i tota la legislació estableix que el vot dels elegits es personal i indelegable, i aixó ho diu tot des de el punt de vista jurídic. Per tant no hi pot haver tecnicament transfugues per quan el vot es de l’elegit i només d’ell. Els partits o altres tipus de candidatures no se presenten sino que presenten candidats en una candidatura els quals una vegada elegits i proclamats son sobirans dels nostres vots.
  Tota la resta son consideracions polítiques molt importants, però polítiques no jurídiques.
  Els regidors elegits per la candidatura de CiU (tu mateix) ara representau un partit que no existeix, però sou ben legitims perque foreu votats pels electors.

 31. Ja m’agradaria que en Pepe ens explicàs perquè ens va dir que erem regidors de l’equip de Govern a l’ombra? i ho torna afirmar al seu blog.
  El que es cert és que les ralacions amb la resta de grups de l’oposició, tot i voler donar entedre per part seva, tot el contrari, les relacions són nul·les.
  Prefereixo no tornar opinar…ja vaig fer manifestacions que ens estan donant la raó.
  Parlar per parlar és molt fàcil…
  Vull recordar que vàrem votar en contra dels presuposts.
  Es cert que votàrem en contra de la seva moció, però és que ens emparam amb l’informe fet pel tècnic de l’ajuntament i per tal d’evitar problemes de legalitat, no amb el que en Pepe vol fer creure. Es cert que vaig dir que els canvis fets a la seva moció, no ens l’havien passat per lo que la nostra assemblea no s’hi havia pogut manifestar, però aquest era un punt més a afegir al nostre posicionament.
  Per acabar el tracte que ens fan com a membres de l’oposició no és el mateix que se li fa a altres.
  A veure si tendran raó aquests trols quan diuen que els d’Alternativa ens tenen mania persecutòria?… Així i tot jo no ho crec.
  Bona Nit!!!

 32. Benvolguts companys d’Alternativa.
  No se trata de falàcies se trata de realitats, nosaltres ho varem consultar amb altres tècnics i tot i que a Muro es fa i també es fa a Felanitx, no vol dir que no pugui portar problemes jurídics, ja que aquestes resolucions no es poden delegar al Ple. Ara bé si no hi ha hagut problemes es perquè el batle ha votat el mateix que la resta de regidors (unanimitat), per lo tant qui ha hexercit el seu dret ha estat el batle no el Ple… És per això que com sabeu sempre s’aproven les sancions per unanimitat.
  Per tant, no és necessari discutir-ho més, qui té les funcions és el batle, i qualsevol decisió que no fos la seva no seria legal.
  Encar que no ens agradí la seva manera d’actuar, actua dins lalegalitat, i si ho fa el Ple, des de CiUxP ho posam en dubte. Per això votàrem en contra.

 33. Bon dia. Puntualitzar que argumentar el vot contra la nostra moció dient:” No estam qualificats per anar en contra de la llei.” és una fal·làcia. La nostra moció no incomplia la llei, demanava fer el que es fa Ajuntaments com a Muro (veure un exemple a la següent acta; http://www.ajmuro.net/wms/ofo/imgdb//archivo_doc238241.pdf) o les propostes de demolició a Felanitx (http://www.ajfelanitx.net/noticies/noticia.en.html?tIte=ordre-del-dia-dels-propers-plens-municipals&cIte=45572).

 34. Bernadet no he entés la teva exposició, però no se si anava amb aquest sentit que ara te vull exposar.
  No sé si tu vares votar o no, pensem que si ho vares fer.
  Ara imaginet que el grup que vares votar va treure algun regidor, torn recordar que vares votar una agrupació i no a nigú en concret. Idò bé, com et podries sentir si aquest regidor deixa el partit que has votat? i per altre banda com et sentir si el comité del partit que has votat, o la seva executiva, o l’assemblea és a dir un dels organs de decisió del partit que has votat, decidís una postura i el seu regidor optàs per una altre?
  Aquestes casuístiques tan enrevessades, a més de tenir el municipi amb més diversitat del nostre Estat, són les que estam patint al nostre municipi i resulta que ens vols fer creure que CiUxP som els dolenst de la pel·lícula.

 35. No se de que putes me xerres ni que me cintes. Jo sols he dit que no representen a cap grup tot i que ells hi actuïn. La teva ponència aixi i tot molt interessant

 36. Convergent, en quant a la representitivitat dels regidors crec que ho dus confús. Tant representen els no adscrits com en Nadal com els de CiU, com qualsevol altre. El sistema electoral vigent no es de partits ni de candidats sino una barreja dels dos. El partit ics presenta una candidats els quals no tenen vot imperatiu si son elegits (pens que es diu així) ni tenen perquè tenir cap relació amb el partit. Els partits no representen res en quant a representitivitat, només els candidats elegits. Altre cosa es la relació voluntària que vulguin mantenir els elegits amb el partit que els a presentat, però això ja es una altre questió.

 37. El que veig es que no teiu gens de pipella política ni de pais – no sé si sou autonomistes, insularistes, regionalistes, nacionalistes, de dretes, d’esquerres, gonellistes, catalanistes, espanyolistes, etc-, ús fan servir per tapar les vergonyes den Mates, el de Ternelles i en Rull. Na Malena per menys està imputada i la criticau. És una llàstima que balleu al so del ganster de l’arquitecte. Tot molt penós. Ús falla l’ètica i l’estètica. Per altre banda no dubt que les vostres intencions siguin pel bé de Pollença, però ús utilitzen uns poders que desconeixeu.

 38. Un Ple aquest darrer prou interessant. S’han posat en evidencia una seria de coses:
  1/ el govern del PP i la Lliga no es capaç de negociar i trobar consensos. Dur a votacio els presuposts sense recolzaments suficients es fer el ridícul i posar-se en evidencia. Aquest Batle sols entén “aqui Digo y aqui Ordeno”. Qui ho paga es el poble.
  2/ Dins UMP s’ha evidenciat la total fractura del partit respecte el seu únic regidor. Les arts del Batle amb antics companys de UMP aixi com la relacio de n’Estrany amb en Nadal qualque cosa i tenen a veure.
  3/dins l’oposicio se materialitza la nova dinàmica de funcionament: exclouen Ciup, plantejan mocions sense consensuar i persisteixen en el joc de desgovern i ineficiencies que no dur enlloc. Algunes mocions son ridícules i totalment inviables a mes de posar en evidencia les contradiccions de qui les fa.
  4/els de Ciup feis be. Es un paper complicat pero valent. No es pot col.laborar amb un govern sort i no es pot col.laborar amb una Oposicio comandada per en Pepe i na Malena Estranya que no dur enlloc, que perjudica els pollencins i que sols actuen per interessos particulars siguin ideològics o materials.

 39. Si una asamblea de un partit decideix votar un punt del ple no entenc com el regidork els representa no ho acepta. De k va aixo de pensar k en nadal te la varitat absoluta. Si te una mica d dignidat ha de dimitir

 40. FER-NOS DEL PP?
  Bernadet, vas ben equivocat…. el que
  farem en tot moment és tot el contrari, i intentar que el PP no faci
  les polítics españolistes que ens té acostumat darrerament a la
  nostra comunitat. Lluitarem per la nostra llegua ( millorar les
  inversions per la normalització…) lluitarem per la nostra cultura
  ( millores al Centre cultural, dotació de Can Llobera,…)
  lluitarem per l’eduació ( Centres educatius i ajudes de
  transport…) i pel petit i mitjà comerç… Si això és fer-se del
  PP, fer mercadeig i no pensar en el nostre municipi a més de fer el
  ridícul … COM TE POTS IMAGINAR NO HO COMPARTESC.

 41. Bon dia Bernadet.
  Tu pots pensar que feim el ridícul com jo pensaré el contrari, ara bé, simplement voldria deixar clar que en cada un dels moments que donavem les nostres propostes era en benefici de tot el municipi.
  En algun moment del Ple es va insinuar si no pensavem amb la Cala, vull manifestar que si que hi pensavem, més i tot, varem fer signar un compromís d’una despesa considerable per la Cala, com també realitzar un Pla director per la millora dels serveis publics de la Cala, entre els quals hi havia la conecció d’aigua i la millora d’aquest servei.
  Es va parlar de mercadeig, i jo em deman, l’any passat abans de les votacions dels presuposts nigú sabia quin seria el vot del seu company de l’oposició i tots vàrem tenir llibertat votant cada grup el que considerava més oportú, nigú va questionar els acords pactats, perquè tan sols cada partit a nivell individual havia fet el que considerava més convenient. En canvi, el vespre del dijous, les argumentacions varen ser totalment distintes.
  Vull recordar que encara que la resta de grups de l’oposicó consideri que no ens vol informar de res. CiUxP forma part de l’oposició.

 42. Gracies Bernedet per fer-nos aquesta suggerència… supòs qe és la mateixa que feres l’any passat a ERAM per haver negociat els pressuposts amb el PP i la LLiaga (especialment amb una que ara és no adscrita) de manera paral·lela ala resta de l’oposició.

  Igualment per aclarir lo de fer el ridicul, et remet al comúnicat que han fet els grups de l’oposició manco CiU (i supos que UMP) amb els no adscrits (que no representen cap grup, de fet entre ells no poden tenir res que veure com agrupació) i en Nadal (que no UMP)

  Ells diuen textualment que: “va efectuar més de 10 canvis, alguns d’ells més que substancials. Tot això a canvi del vot favorable de dos partits, Convergència per les Illes i Unió per Pollença (CiU), i Unió Mollera Pollencina (UMP), fruit de les negociacions que el propi batle i el regidor de la Lliga varen estar efectuant d’esquenes a la resta de partits en els dies previs al ple.”

  Això vol dir 1, que CiU hagués votat a favor delspressuposts sempre i quant hi haguessin entrat les seves esmenes, que com bé diuen canviaven substancialment els pressupsts del PP-Lliga. 2. No feren res a les esquenes de ningú, sols no informaren als qui fa 1 mes decidiren que no sabessim el que feien ells com oposició… no confonguem.

  Salut i esper que entenguis que mai serem del PP perquè ens separen esgraons molt importants i insuperables.

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Google photo

Esteu comentant fent servir el compte Google. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s