Ple ordinari de febrer 2013 (Postura del grup CiU x Pollença)

plenari2

ORDRE DEL DIA:

I.- PART RESOLUTIVA

1.- Aprovació, si procedeix, de l’acta de la sessió ordinària celebrada dia 25 d’octubre de 2012.

Aprovat per UNANIMITAT.

2.- Aprovació, si procedeix, de l’acta de la sessió ordinària celebrada dia 29 de novembre 2012

Aprovat per UNANIMITAT amb unes modificacions fetes pel PSM i UMP.

3 – Aprovació, si escau, de la proposta de batlia relativa a la relació de càrrecs amb dedicació exclusiva.

Hi ha d’haver la modificació relativa a les àrees que tenien lligades la dedicació exclusiva que ha deixat la senyoreta Estrany.

Aprovat per UNANIMITAT.

4 – Aprovació inicial, de la modificació de la ponència de valors cadastrals.

Des de CiUxP ja en el seu moment varem estar fent un estudi de la possibilitat de baixar

Cal recordar que els valors cadastrals  varen ser revisats i canviats al 2006. Aquell moment econòmic no era el d’aquests moments i ara ens trobam que fins i tot en el moment d’una compra-venta ens podem trobar alguns valors superiors al de la venta.

Això i també la reducció del pagament de l’IBI, com també la reducció del que s’ha de pagar alhora d’acceptar una herència va fer que en el seu moment CiUxP s’informàs de la possibilitat de presentar una moció cap en aquest sentit, els tècnics ens varen informar de la seva impossibilitat i així va quedar de manifest quan en un Ple una moció presentada cap aquest sentit se va haver de retirar.

Ara en aquest moments la llei 16/2012 permet fer una reducció del 20% dels valors cadastrals en tot el que això suposarà de benefici als ciutadans de Pollença, per això hi votarem a favor.

Tot i això cal aclarir que serà a partir del 2014 que l’IBI es veurà afectat en aquest canvi.

Aprovat per UNANIMITAT.

5 – Aprovació inicial, si escau, de la modificació del Compte General de 2011

Aprovat per 15 a favor i 2 abstencions d’Alternativa.

6 – Aprovació inicial, si escau , del Reglament de Règim Interior de la Residència Social de Santo Domingo.

Per agilitzar el procés del funcionament del la “nova residència” CiUxP vota a favor i farà les seves aportacions durant el període d’exposició pública. A més vàrem manifestar que si aquest reglament amb el tems esdevé incorrecte o per determinats motius cal rectificar-lo s’ha de poder realitzar.

 Aprovat 13 a favor: (5 PP,1 lliga, 2 PSOE, 2CiUxP, 1 UMP, 2 no adscrits)
4 abstencions (2 A, 1PSM, 1ERAM)

 7.- Moció presentada pel grup Alternativa relativa a l’auditoria.

Després de la intervenció, molt aclaridora i optant sempre per la transparència i la claredat,  del nostre regidor Miquel Ramon, demanant la introducció dels dos punts ja exposats a l’article anterior, a més cal remarcar que des de CxI , com va dir el nostre regidor, que tant greu com haver encomanat una “auditoria”, i deim “auditoria” quan el propi estudi diu que no ho és, amb doblers públics i que no tengui utilitat, mos sembla molt pitjor que la mateixa s’utilitzi políticament i en contra  de persones. Pensam que utilitzar diners públics contra persones són comportaments injustificables en un estat de dret.
Personalment, en Miquel, va mantenir davant els seus companys del ple , que no ha practicat cap actuació en benefici propi, sempre pel be del poble. “De la política no me duit cap guany, però si la satisfacció del servei realitzat. Si algú, creu el contrari, no crec que hagui d’esperar la resolució de la moció, ni que utilitzi  els diners públics per anar en contra de ningú, el que ha de fer és anar al jutjat , que és allà on se resolen aquestes coses.” Aquestes varen ser part de les paraules d’en Miquel Ramón.

Alternativa hi ha vengut a bé a admetre les nostres esmenes.
Aprovat per UNANIMITAT.

8.Moció presentada pel grup del PSOE amb motiu del 8 de març Dia Internacional de les Dones.

Tan sols el PP s’ha abstés (5 vots) i la resta han votat a favor (12 vots) 
APROVAT

9.Moció presentada pel grup d’Esquerra Republicana, per a la publicació de les balances fiscals.

Des de CiUxP hi hem donat suport i ens hi hem adherit.

S’ha aprovat per UNANIMITAT.

10.-Moció presentada per grup PSM-EN d’adhesió de l’Ajuntament de Pollença a l’òrgan fundacional de la Xarxa de Municipis de les Illes Balears pel Ramon Llull

La Fundació Ramon Llull es va constituir entre el Govern d’Andorra i l’institut Ramon Llull el 31 de març de 2008. El 15 de gener de 2009 s’hi va incorporar el Consell General dels Pirineus Orientals, L’Alguer i l’Associació Xarxa de ciutats valencianes Ramon Llull.

La Fundació té com a finalitat intensificar l’estudi, la promoció i la defensa de la llengua catalana fomentar la projecció exterior de la llengua i dels diferents àmbits culturals que s’hi expressen. També vetlla pel compliment de la legislació sobre la llengua, en col·laboració amb d’altres organismes i organitzacions públiques i privades, i ajuda a impulsar les actuacions de l’Institut que coincideixin amb els objectius de la fundació.

Després de veure com l’actual govern autonòmic ha deixar de donar suport a l’Institut Ramon Llull i els constants atacs que rep la nostra llengua i la nostra cultura donam recolzament a la moció.

12 a favor de Lliga, A, PSOE, CiUxP, UMP, PSM, ERAM i 2 no adscrits
5 abstencions del PP.

APROVADA

11.-No hi ha hagut mocions d’urgència.

II.- PART DE CONTROL I SEGUIMENT

1.- Informació/ Dació de comptes de Batlia

S’ens ha informat de com queda constituït l’actual equip de Govern, passant a ser a partir d’ara en Martí Roca el 1r Tinent Batle

De l’imposició d’una multa de 300€ a una ciutadana del nostre municipi per incompliment de l’ordenança relacionada amb els animals domestics.

I de dos procediments jurídics, el primer referent a les taxes de l’ocupació de taules i cadires a la zona de costes. (notícia que ha sortit a premsa). El segon referent a la sentència del camí de Ternelles.

2.- Precs i preguntes.

Han contestat a les preguntes fetes per A, PSM i ERAM, després ja que era prest han permès als diferents grups a fer més preguntes. A CiUxP ens han confirmat que el Pla director s’ha pagat i s’ha aprovat per junta de govern tot i les seves deficiències que podran ser modificades si ho trobam oportú. Curiós que es demanin aportacions un cop pagades les coses (Pla director Museu, “auditoria”…)

18 responses to “Ple ordinari de febrer 2013 (Postura del grup CiU x Pollença)

 1. Idò precisament es fa indispensable com diu na Margalida saber amb quina informació han comptat i /o han tengut accés a l’hora d’arribar a les conclussions que s’arriben a l’informe, perquè si no fomentariem a rumors i inclús algunes acusacions que s’han pogut llegir per part d’alguns anònims a distints blocs.
  I un cop això poder demanar responsabilitats a tots els implicats tant si es demostren les “probales irregularitats” com tu dius i/o el perquè s’ha procedit d’una manera o l’altre a la manera de realitzar “l’Auditoria” amb diners públics.

 2. Joan Rafel una cosa es dir que no has robat, que això ja es suposa ( lo sorprenent seria dir el contrari) i l’altre es ajudar a aclarir les coses….Ningú ha dit en cap moment que en Miquel hagi robat, pero sembla que hi ha probables irregularitats que tal vegada es poden aclarir…Vosaltres trobau que es millor esperar alla voltros….

 3. Bon dia Transparent.
  Jo no crec que CxI no vulguem aclarir aquests dubtes i rumors. Precisament varem demanar l’inclussió d’una seria de punts a la moció presentada per Alternativa que no tenen cap altra intenció que aclarir dubtes i assegurar que se fan les coses a través dels procediments adequats.
  És més pel que vaig poder sentir en les intervencions del Ple pens que el PSM i Esquerra, es manifestaven en la mateixa linea que nosaltres perquè deuen tenir també alguns dubtes similars als nostres.
  En Miquel també va intervenir i de manera contundent si no va dir lo que a vosaltres us hagués agradat sentir és una altre cosa. Però va ser clar i això no se li pot negar i ja va dir que qui opini lo contrari, ja sap on ha d’anar a demaar responsabilitats.

 4. Els rumors no els crea en Pepe, ni els crea Alternativa, sorgeixen a partir d’un informe,, vols dir que tot l’informe està malament? No seria millor una bona predisposició per aclarir -lo? En que perjudicaria això als implicats? Jo pens que seria el millor, pero be, ells mateixos. Però be ja en parlarem en fer-se públic l’informe.

 5. Amic Transparent, els dubtes i els rumors son els que generen persones, com per exemple, el teu company Pepe. L´informe, pareix, que té unes conclussions (que jo no conec, les va adelanta la senyora Estrany en el Ple i, naturalment, els mitjans de comunicació) que deixen en mal lloc a determinats regidors. Aquests, cas den Michel, les NEGUEN i CXI ha demanat que s´aclaraixi l´informe econòmic que pareix, segons ha informat verbalment el propi Interventor municipal, manca de documentació i informació necessaria per concluïr segons quines coses i, a més, pareix que no ha seguit, en la seva elaboració, el procediment correcte. Això, ja ho veurem. Serem prudents i esperarem……., altres ja fan el seu camí no ?. Creen dubtes, fan correr rumors, fan imputaciones i se pasan la prudència per enmig de les cames. No crec que ningú hagi de donar explicacions de coses que negue. Si tu i el teu amic Pepe o altres volen explicacions damunt els dubtes o teniu certeses…….. anau el Jutjat, que es allà on s´aclrareixen aquestes coses. Però no, pareix que això no interessa i voleu seguir “enmerdant” la política i les persones que si dediquen generant comentaris que no podeu demostrar. Destruïr es relativament senzill però construïr es molt mes complicat.

  Pots no estar d´acord, però jo segueixo mantenint que cal tenir la prudència de que els serveis tècnics municipals informin en relació a l´auditoria o informe econòmic i, després, donar les explicacions necessaris davant les conclussions, tan els altres partits polítics com els ciutadans. I, com no, assuir responsabilitats, això tots!!.

 6. Margalida pens que t’equivoques, la responsabilitat d’un regidor es la de mirar d’aclarir qualsevol dubte, i aqui en Michel no ha donat cap tipus d’explicació. Si l’informe posa de manifest possibles irregularitats el principal interesat en aclarir-ho hauria de ser el propi Michel i els següents interesats tots el membres de CXI, perque no hi hagües dubtes. Això podria estalviar molta feina als técnics i seria una mostra de transparència, sinó com va dir en Pepe ahir a la tertulia sols es reforcen els dubtes i els rumors.

 7. Dues coses me pareixen interessants del passat Ple municipal:

  1) El tema de “l´Auditoria o Informe econòmic”. Crec que dins el programa de alguns partits polítics, segur que ho deien durant el procés d´Eleccions, hi havia fer una auditoria a l´Ajuntament per aclarir la situació econòmica que presentava l´Ajuntament i que qualificaven de “ruina total”. Aquesta situació que qualificaven de “fallida”, en manco de 1 any i mig de govern del PP i la LLiga, s´ha solucionada i, ara per ara, l´Ajuntament disposa de recursos més que suficients per pagar la gestió ordinària, s´han pagat a la majoria de proveedors (amb el credit de l´Estat) i pareix que se tenen recursos per fer qualque cosa més. I aquí es quan tothom pot pensar o creure (la subjectivitat i pre-judicis hi juguen un paper important) el que vulgui: o que la situació no era tal com alguns deien o que el govern municipal ho ha solucionat en molt poc temps perquè ho han fet molt be. El que se´ns dubte crida l´atenció es per què “l´informe econòmic” sols se refereix a l´any 2010 (argument defensat, amb molt de seny, pel PSM) i per què sols se refereix a algunes àrees i no a tot l´Ajuntament (aquesta questió suposo serà aclarida pels serveis tècnics municipals). I per si no basta, encara que s´ha pagada “l´Auditoria” amb diners de tots els pollencins, també se fa necessària saber: com s´ha fet aquest informe econòmic?, quina informació han tengut en conte en la seva confecció? i així saber si les conclusions estàn o no ben fonamentades. A partir d´aquí totes les explicasions, responsabilitats, culpabilitats que siguin……. això se diu transparència, lo altra, demagogia. Les explicacions se donen damunt realitats i no damunt mentides, interpretacions o suposicions. I si algú, com els de Alternativa, tenen la convicció de les acusacions que tan alegrament els hi agrada propegar i fer (convertides ja en tòpics), com diu en Michel, que vagin el Jutjat. No amb els diners de tots, amb els seus. Alguns pretenen utilitzar recursos públics, no per millorar la Administració sinó que utilitzen aquesta excusa per fer política partidista. Lo contrari, seria esperar a que els tècnics municipals informin sobre totes aquestes questions i, desprès, parlar, acusar, etc… . Això no es el que passa. Alguns “tiran la pedra” i després ja miran com ho arreglaran, i el temps que tot això passa, “enmerden a persones” en l´excusa d´un subjectiu interés públic. Ja els coneixem.

  2) El tema del Pla Director del Museu: RIDICUL ESTREPITOS!!!!!…. com es pot haver pagat un document carregat d´errades que varen ser denunciades, des de aquest blog, per CXI i no han estat desmentides pel govern municipal?, Com el govern municipal, en el darrer Ple, reconeix haver pagat i justifica el Plà Director diguent que es pot rectificar?…….., la primera passa per la rectificació es que se retornin els diners d´un treball, que com a mínim, té molt a desitjar. Ah!!!, i que s´assumeixin les responsabilitats polítiques corresponents, no oblidem que fou un encàrreg a dit.

 8. Bon dia tengui senyor o senyora Pipi.
  No tornaré entrar al debat de si dig o deix de dir res en aquest blog, ja que sempre que ho he trobat necessari o han parlat de mi con tu has fet, sempre he contestat.
  El que no faré serà entrar en bregues i debats personals que moltes vegades acaben en … però tu més.
  Després respecte a si fic la pota, magradaria diguèssis quan ja que com te pots imaginar som molts els que escrivim al blog però sempre des de la linea convergent que sempre he defensat i argumentat de la millor manera que he sabut perquè pogués quedar clar quin es el nostre posicioment.
  Que passeu un bon dia.

 9. I en Joan Ramon que conta… no xerra casi mai, és evident que no deu ni escriure els articles, perquè sempre la lia quan parla de temes que surten aquí, cosa que a més demostra que a més de no escriure tampoc llegeix. Que putes fa idò a més de cobrar?

 10. pako poco pakete, si li vols demanar res a don martin, li dius a ell o al seu partit, si es per tocar el collons, crec que no emprenyaras gaire per aquí

 11. A més ja han mostrat el llauto, sols demanen responsabilitat i explicacions a segons que i quan els conve, a regidores imputades que van pel jutjat no cal fer-lis cap retret , no sigui cosa que li pegui un copet als morros al jefe

 12. Va estar molt be que CxI votas a favor de que l’informe encarregat i dirigit per l’exregidora d’hisenda malena estrany és publiques. I que ha més és demanin més informés per ampliar i reforçar la seva veracitat. Vareu desmontar la teoria de certa genteta que esperava que vos oposaciu i que segueixen la seva campanya de desinformació. Campanya que seguixen i quan s’els posa amb entredit no escolten

 13. Vaig escoltar el ple i el que va quedar clar és que en Pepe i la seva amiga estrany tenen l’estretègia ben definida, volen posar dubtes i merda damunt elks altres, na Malena està imputada però da igual i en pepe lo únic que vol es seguir amb la seva creuada i demostrar que les seves teories conspiratives que varen començar la legislatura passada són certes. Però cada cop està més totsol i quan la princesa li surti rana quedara més desmontat que un cotxo en el reciclatges Perez

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Google photo

Esteu comentant fent servir el compte Google. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s