Ple ordinari de novembre 2012 (Postura del grup CiU x Pollença)

plenari2

I.- PART RESOLUTIVA

Primer de tot dir que la regidora del PSOE va disculpar la seva absència.

S’han retirat de l’ordre del dia les aprovacions de les actes per no estar presentades.

S’ha canviat l’ordre del Ple i s’ha avançat el següent punt

13.-  Resolució, si procedeix, de les al·legacions presentades al procediment de desafectació del tram del camí núm. 73 Camí de Cala Bòquer, als efectes de formalitzar la seva posterior permuta amb tram alternatiu, i aprovació definitiva de l’expedient

Ja hi varem votar a favor en una aprovació inicial i així hem seguit. Alguns dubtes que ha manifestat el PSM han fet canviar el vot que tenia previst Alternativa, i ha passat de votar-hi  a favor a votar en contra.

Cal destacar que les al·legacions fetes pel PSM han servit per catalogar la torre de la Possessió de les cases de Boquer com a BIC.

APROVADA.

VOTS A FAVOR: 13 (PP, ERAM, LLR, UMP, CiU, PSOE)

VOTS EN CONTRA: 3 (PSM,A)

3.- Aprovació, si procedeix, del Pla Municipal d’Actuacions sobre Drogodependències

Fa unes setmanes se ens va enviar aquest Pla Municipal d’Actuacions sobre drogodependències, després va ser presentat a una reunió a la que no hi vaig poder assistir per incompatibilitat horària on es va presentar en tot detall el Pla. Des de CiUxP varem fer unes al·legacions que es varen tornar dir a la comissió informativa.

A nosaltres ens preocupà sobretot que no es pugui dur a terme per manca de recursos, ja que parla d’un monitoratge que se suposa serà competència o be de l’àrea de joventut o bé de la d’educació . Esperem que aquestes partides es vegin reflectides als pressuposts i que es faci la gestió correcte per dur-los a terme i per aconseguir que totes les parts que hi formen part estiguin implicades a consciència.

Sobretot la deixadesa que hi ha hagut a l’àrea de joventut duran aquest darrer any i mig ens fa pensar que hauran de canviar les coses si es vol dur a terme aquest pla en condicions. No te programes, ni monitors, ni serveis en marxa.

APROVADA.  UNANIMITAT

4.- Ratificació de la resolució de Batlia núm. 1027 de dia 23 d’octubre de 2012

Simplement es tracta de ratificar la impossibilitat de que té un municipal per poder exercir a la vegada de taxista i municipal.

APROVADA. UNANIMITAT

5.- Moció institucional per a l’Eliminació de la Violència contra les Dones

Moció institucional en defensa de la eliminació de la violència contra les dones, recordar que diumenge passat es va celebrar el dia internacional de la no violència contra les dones i en un principi s’havia de posar un llaç de color morat a l’ajuntament, que pel que hem pogut observar no s’ha posat.

APROVADA. UNANIMITAT

6.- Moció presentada pel grup municipal UMP per un pressupost diferenciat en relació als diferents nuclis del municipi.

El primer de tot volem que quedi clar que des de CiUxP en tot moment estam totalment a favor de la transparència, la claredat, la bona gestió i la màxima informació cap a la ciutadania del desenvolupament dels pressupost és per això que no volem posar cap impediment en que les partides dels ingressos puguin anar a un annex separades per els diferents nuclis urbans a més d’afegir una altre subgrup en la zona rústica.

Ara bé, el que no consideram adient és que aquestes partides d’ingressos vagin vinculades a les despeses, les despeses d’un municipi estan vinculades a les seves necessitats i a la seva disponibilitat pressupostària, i no a cap altre casuística, i el mal us d’aquesta informació el que pot generar és una desinformació de la ciutadania o bé una informació manipulada que CiUxP hi estaria totalment en desacord.

El que ha de marcar el pressupost són les necessitats de cada AREA, DE CADA NUCLI I DE CADA ACTUACIÓ.

La solidaritat , la transparència i cobrir les demandes i necessitats de tots les ciutadans han de ser les baules que moguin el pressupost d’aquest municipi i no si venen els doblers d’aquí o d’allà.

En aquest punt es va crear un debat causat per les manifestacions que va fer el nostre portaveu a radio Pollença dos dies abans. En Joan Ramon havia dit que no li agradava cap a on anaven les declaracions que darrerament anava fent UMP i les va considerar d’extremistes i poc adequades.

El senyor Nadal va voler aprofitar el ple per atacar al nostre regidor i afirmar que ells no són separatistes… però en el seu partit que són “molleros” volen el millor per el Moll. En Joan Ramon va contestar que a CiUxP tenim la sort de que no només som molleros, sinò que a més som de Pollença, de la Cala i de Formentor i que en tot moment pensam amb tota la ciutadania del nostre municipi a més a més de també amb el Port de Pollença.

APROVADA.PER UNANIMITAT

7.- Moció presentada pel grup municipal UMP per a l’ordenació dels fondejos en la badia de Pollença.

Crec que tots ens posaríem d’acord en afirmar que tots els fondejos de la badia de Pollença necessiten regularitzar-se. Nosaltres almanco així ho consideram.

Tots podem observar, sobretot en ple estiu com hi ha multitud d’embarcacions que pareixen estar a la deriva entre la basse i el Club Naùtic, segons una fotografia presentada per la regidora de Mediambient n’hi podem trobar més de 190 en algunes ocasions.

Però l’ajuntament no hi te cap potestat en aquesta làmina d’aigua, és Costes qui la té, així doncs és costes qui ho hauria de fer, en vista que passa el temps i segueix igual , des de CiUxP consideram necessari que s’iniciïn les passes necessaris per regularitzar aquesta situació.

Ara bé per nosaltres voldria quedas clar a partir d’avui, regularitzar aquesta situació no vol dir donar carta blanca, caldrà fer un estudi ambiental, i mirar el que més ens convé perquè el ort de Pollença no perdi els encants que encara en aquests moments pot mantenir.

A iniciativa d’ERAM i recolzats pel PSM i CiUxP varem considerar afegir a la moció que l’ajuntament de Pollença sol·liciti al Ministerio de Defensa, l’estudi per optimitzar l’espigó de la Base militar, per poder donar servei a les embarcacions.

APROVADA. Per UNANIMITAT

8.- Moció presentada pel grup municipal A per un Ajuntament no confessional

Segons aquesta moció estam parlant de un ajuntament aconfessional, segons la Constitució “tenc permí” ja ho som un ajuntament aconfessional. El que volem dir amb això és que en cap moment els nostres regidors s’han pogut sentir coaccionats per un fet religiós o d’altre, quan han anat a actes religiosos ha estat perquè han volgut i si no hi han anat, ningú els ho ha obligat, vull dir que de part nostra mai hem vist aquesta relació que la moció considera que existeix.

A més si la comunitat musulmana ens convida a la festa del xai, no volem tenir cap impediment per poder-hi anar.

Després respecte a la simbologia va quedar de manifest a la comissió informativa, que segons la secretària si feim referència a llevar símbols, els heviem de llevar tots,  i perdonau però nosaltres estam ben orgullosos d’haver posat els llaços quatribarrats. A més el Sant Cristo no ens fa cap nosa , el consideram més un fet arrelat a la nostra cultura que a un fet religiós.

El nostre posicionament no va en contra de llevar el Sant Cristo, va a favor de ser respectuosos amb tots els símbols i manifestacions.

Aquí no es va crear un debat simplement és que tots els partits varen defensar el seu posicionament, i després en Pepe que va defensar la moció va argumentar per llevar el crucifix, per part de la Lliga en Tomeu Fuster també va estar a favor de la moció i va suggerir posar un símbol que mostri els valors, al lloc a on ara hi ha el crucifix. L’altre regidor de la Lliga va decidir abstenirse.

REBUTJADA.

VOTS A FAVOR: 7, ERAM, PSM, PSOE, A

VOTS EN CONTRA: 8 CiUxP, UMP i PP

ABSTENCIONS: 1 (Sr. Roca, Lliga)

9.- Moció presentada pels grups municipals PSM-EN; A; PSOE; CiU i ERAM per l’inici d’un procés per a la sol·licitud de la declaració del simulacre de moros i cristians com a festa d’interès cultural

Donarem tot el nostre recolzament a que s’iniciï aquest procés però tenint molt present que una vegada tingui la possibilitat de declarar-se festa d’interès cultural no la hem de limitar, no li hem de posar números claussuls, li hem de donar la possibilitat que vagi evolucionant i que pugui canviar segons les seves necessitats.

Les festes són vives, i sobretot la Patrona que surt de tots els pollencins i pollencines, és la nostra màxima expressió com a poble i ha anat canviant i evolucionant amb la societat i ha de seguir tenint aquesta possibilitat.

APROVADA. UNANIMITAT

10.- Moció presentada pels grups municipals PSM-EN; A i ERAM sobre la sol·licitud al Consell de Mallorca de retirada d’obstacles de la carretera Vella de Lluc

Després de que en Tomeu del PSM hagués defensat la moció, aquesta va ser l’exposició que va fer el nostre regidor:

La veritat és que estic com a cansat de veure com es torna presentar aquesta moció, pensava que després de la comissió informativa es llevaria.

Des de CiUxP el que volem és que tothom pugui gaudir d’aquest camí públic, que estigui obert  ho marca una sentència i aquesta s’ha de complir, i ens alegram que així sigui, però ja tornam estar amb el mateix:

Es el Consell que l’ha de fer complir no és l’ajuntament de Pollença, el Consell ha començat la seva feina, cal que l’acabi i cerqui sempre el be de la majoria, parli amb tots els actors implicats en el procés i cerqui la millor solució.

APROVADA.

VOTS A FAVOR: Lliga (Estrany, Fuster), A, PSOE, PSM, ERAM (7)

ABSTENCIONS: PP, CiUxP, UMP i Sr. Roca de la Lliga (9)

11.- Moció presentada pels grups municipals ERAM; A; CiU i PSM-EN de rebuig al Pressupost General de l’Estat 2013 pel finançament injust previst per a les Illes Balears.

Tot i haver-nos manifestat en el nostre blog que ja n’hi ha prou de mocions generalistes, aquesta trobam que és de caixó, ja n’estam farts de rebre un espoli fiscal constant i esser el darrer mot del credo. Fins que no tinguem la nostre pròpia representació a Madrid, la nostra comunitat autònoma es veurà constantment perjudicada com ha esta sempre.

APROVADA.

VOTS A FAVOR: ERAM, PSM, CiUxP, PSOE, A, Lliga (10)

ABSTENCIONS: PP, UMP (6)

12.- Moció presentada pels grups municipals CiU per Pollença; IB-Lliga; UMP; PSM-EN i ERAM a favor d’una política comercial equilibrada

Aquesta moció la presentam conjuntament La LLIGA regionalista i CiUxP, és una moció que es presenta a nivell autonòmic a cada un dels ajuntaments on tenen representació aquests dos partits a més de Unió menorquina i es nou partit d’Eivissa.

Es va retirar de l’ordre del dia per manca de temps

14.- Propostes/Mocions d’urgència

No n’hi va haver

II.- PART DE CONTROL I SEGUIMENT

1.- Informació de Batlia

Ens varen informar de la compensació econòmica que haurà de pagar el Consell per la descalificació d’una zona del Vilar (1’6M €)

2.- Dació de compte de resolucions de Batlia

També ens informaren de la concessió de les obres de Can llobera (uns 450.000€) i de l’aparcament del pabelló amb l’accés de la rotonda (més de 100.000€)

Fons de cooperació local uns 210.000€

3.- Precs i preguntes”

NOVAMENT NO ES VAREN CONTESTAR PER MANCA DE TEMPS

El nostre regidor va recordar al senyor batle que si tinguéssim un rellotge d’escacs ell seria el primer en acabar el temps i que empre més temps que la resta d’oposició tota junta, segurament és perquè és el batle.

Consideram que comença a ser una tònica habitual preocupant ja que per una banda amb el pas del temps moltes preguntes perden vigència i sentit. I també perquè consideram aquesta part del ple tan important com les altres i fonamental ja que possiblement és la més propera als ciutadans (moltes de les preguntes nostres ens les fan arribar directament ells) i fonamental per poder exercir la nostre tasca d’oposició.

3 responses to “Ple ordinari de novembre 2012 (Postura del grup CiU x Pollença)

  1. Monotematics els molleros. Ja es podrien banyar una miqueta amb altres coses a mes de les inversions, pressupostos detallats i histories que preocupen als empresaris que volen guanyar mes diners. I del ciutada de cada día que, i les escoles del Moll que, i … Que pesats! Com sel’s veu el plumero…

  2. Malauradament els actes vandàlics han tornat aparèixer al nostre Poble, ja en el seu moment vàrem manifestar el nostre rebuig davamt qualsevol tipus d’incivisme, primer amb el que passà el dia de la visita del senyor Bauzà i després el que va succeir el vespre abans de Tots sants (Halloween) al nucli del Port de Pollença.
    La diferència és que el succeit avui, (ous a la façana den Miquel Angel de ERAM Ii de la Secretària del seu partit) claríssimament, va dirigit contra unes idees democràtiques que en aquests moments estan rebent constants atacs per un sector extremista de la nostra societat.
    Des de CxI donam tot el nostre suport i recolzament als nostres companys politics i REBUTJAM QUALSEVOL TIPUS DE MANIFESTACIÓ VIOLENTA I VANDÀLICA d’aquest tipus.

  3. la feblesa de l’equip de govern es evident i preocupant, no entenem com és pot governar d’aquesta manera, no hi ha coordinació, ni un criteri comú, no hi ha projecte de futur ni direcció, cal que el partit mes votat, el que te la responsabilitat de govern, posi les coses clares i que digui quina és la situació a l’ajuntament

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Google photo

Esteu comentant fent servir el compte Google. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s