Ple ordinari de juliol 2012 (Postura del grup CiU x Pollença)

I.- PART RESOLUTIVA

1.- Aprovació inicial, si procedeix, de la modificació puntual del Reglament Municipal del Servei Públic de Transport de Viatgers en automòbils de Turisme

S’ha llevat de l’ordre del dia per no estar segur de si s’aprovaria, novament l’equip de Govern ha demostrat la seva improvisació alhora de governar Pollença.

2.- Aprovació inicial, si procedeix, de la modificació del Reglament Especial d’Honors i Distincions de l’Ajuntament de Pollença.

Aprovat per unanimitat

S’ha arribat a un consens pel Reglament que s’aprova per unanimitat. Doc Adjunt

3.- Sol·licitud d’adhesió al conveni de col·laboració entre l’organisme autònom Jefatura Central de Tráfico i la FEMP per a l’intercanvi d’informació i la mútua col·laboració administrativa.

Aprovat per unanimitat

S’ha aprovat l’intercanvi de dades amb la Dirección General de Tráfico, i la FEMP.

Aquesta col·laboració entre DGT i l’Ajuntament permetrà que hi hagi un traspàs de dades dels vehicles entre les dues entitats per tenir actualitzades les dades en tot moment dels vehicles.

4.-Moció presentada pels grups municipals CiU, PSOE, PSM-EN i ERAM a favor que la relació de llocs de feina de l’Ajuntament fixi el coneixement de la llengua pròpia com a requisit.

Aprovat vots a favor 11, (PSM, ERAM, PSOE, A, Lliga, CiU)

En contra UMP (1 vot)

Abstenció PP (5 vots)

Desprès de l’aprovació de la nova llei de funció pública que deixa el català com mèrit en lloc de com a requisit, a proposta del nostre grup municipal i adherint-se PSOE;PSM i ERAM, s’ha demanat a l’Ajuntament que per les seves places segueixi sent requisit indispensable el coneixement de la nostra llengua, el català, alhora d’accedir-hi.

5.- Moció presentada pels grups municipals PSM-EN, PSOE i ERAM per a la reobertura del camí públic de Santuïri a la lliure circulació.

Es tracta de reobrir el camí públic de Santuïri ja que ara està tancat

Aprovat 9 vots a favor ( ERAM, PSM, UMP, PSOE, CiUxP i A)

8 abstencions (PP i Lliga)

6.- Moció presentada pel grup municipal A. per a la creació d’un Registre d’Empreses Reconegudes i Certificades

Ja que és una moció presentada per Alternativa hem copiat del seu Blog, l’explicació concreta que en fan de la moció, perquè no hi pugui haver cap mal entés.

“Es tracte de fer un registre d’empreses pollencines que compleixin amb les seves obligacions tributaries i laborals, es tractaria de que els ciutadans tinguessin accés tant en paper com per la web de l’Ajuntament i així poder triar una empresa pollencina per fer les seves reparacions, obres, etc aquí teniu un exemple de com podria ser, ja us dic que amb “explorer” no es veu bé perquè no està adaptada a aquest navegador.”

Nosaltres des de CiUxP, en no tenir clar el seu funcionament i el seu objectiu, considerant positiva la idea, ens hem abstés.

S’ha fet una modificació de la moció on deia es crearà passa a dir s’estudiarà.

S’aprova 13 vots a favor (ERAM, PSOE, A, LLIGA i PP)

3 abstencions (PSM,CiUxP)

1 en contra (UMP)

7.- Moció presentada pel grup municipal d’UMP relatiu a la ubicació d’un punt verd de recollida de residus urbans en el Port de Pollença.

Des de UMP el que es demana es fer una nova deixalleria al Port de Pollença, perquè els veïns del Moll no s’hagin de desplaçar a la deixalleria del municipi.

Denegada, només ha votat a favor UMP, la resta ha votat en contra.

Tots els partits han argumentat el mateix:

S’ha de millorar el servei, no es necessari la duplicitat d’aquesta instal·lació, s’ha de millorar l’existent perquè és deficitària i també s’ha considerat oportú que la seva millor ubicació seria al polígon municipal.

8.- Aprovació, si escau, de la rectificació d’error material de transcripció de l’acord plenari de 27 de juny de 2012 relatiu a noms de carrers del municipi.

S’ha corregit unes errades de transcripció d’alguns noms de carrers que s’havien aprovat a l’anterior Ple.

Aprovat per unanimitat.

9.- Distincions de la patrona 2012

Aquest any rebran les distincions la cofradia de pescadors del Moll pel seu centenari i a títol pòstum na Xesca Ensenyat.

Aprovat per unanimitat

10.- Propostes/Mocions d’urgència

Durant la darrera comissió informativa Esquerra, PSM i Alternativa,varen presentar aquesta moció d’urgència pel dret a manifestar-se i l’anul·lació de les multes que es varen posar el dia que va venir el president Bauzá a visitar la seu del PP.

Aquesta moció va ser consensuada amb el tres partits d’esquerra amb els indignats i el Sindicat d’Estudiants dels Països Catalans de Pollença.

Llevat de UMP tots els grups municipals hem agraït que encar que fos d’urgència es presentàs a la comissió informativa i així hem tingut més temps per estudiar-la.

Nosaltres hi hem votat a favor després d’haver una modificació que ha fet que també la Lliga votàs de manera positiva.

S’aprova t amb l’única abstenció del PP i el vot en contra de UMP

II.- PART DE CONTROL I SEGUIMENT

1.- Informació de Batlia

De tràmit se ens ha informat dels darrers acords presos de deixar de formar part al consorci d’aigües de Pollença i passar a formar part del consorci d’aigües Illes Balears.

S’ha aprovat amb l’abstenció d’Alternativa i el vot a favor de la resta de grups.

2.- Dació de compte de resolucions de Batlia

3.- Precs i preguntes”

Aquestes són les nostres preguntes.

Cal dir que el regidor d’esports no ens ha pogut contestar les preguntes al Ple perquè se n’ha hagut d’anar per raons de feina. Hem decidit que les contesti al proper Ple perquè quedi amb acta.

PREGUNTES:

1. Després de tants d’anys,de tenir un torneig de futbet d’estiu ja consolidat i a més amb un un nivell considerable ja assolit, per quina raó l’ajuntament de Pollença i molt concretament l’àrea d’esports ha deixat d’organitzar aquest torneig?

Pendent resposta oficial, encara que personalment m’ha contestat que no es podia subvencionar perquè el pagament dels arbitres no era oficial.

2. En temps d’austeritat en el que correm i tenint present que fins ara mai s’havia pagat per fer el programa de festes, més encara quan en tot moment el regidor de festes va dir que no es pagaria pel programa. Quin ha estat el criteri que s’ha seguit per ara decidir fer una despesa que fins a dates d’ara no existia?

El senyor batle ha contestat que es varen posar en contacta amb AÇA, associació d’artistes de Pollença, perquè s’encarreguessin del concurs. Ha fet saber que els artistes és un col·lectiu que no té gaires ajudes i que no passa per bons moments, i que aquesta era una despesa que l’Ajuntament es podia fer càrrec.

Com podem observar novament no tenen en compte el que s’ha dit a la comissió de festes.

3. Podria explicar el regidor d’esports a que es deuen les seves continuades absències a diferents reunions on ell n’és el responsable. Un exemple seria la reunió de la comissió de festes com a responsable de la Cala Sant Vicenç, l’obertura dels sobres de les pliques per les estades d’estiu (que a més de no ser-hi es va fer tard en tot el que això hagués pogut suposar), la seva no presència a les festes dels clubs esportius de basquet, més encara quan una festa es va realitzar a la Cala , recordem que és regidor de la Cala i regidor d’esports.

4. Quines són les passes fetes o que pensa fer l’ajuntament, perquè la nova categorització de l’aeròdrom i en conseqüència la possibilitat de l’augment d’altures d’edificació, no afecti negativament en el paisatge urbà del nucli del Port de Pollença.

Segons el batle no hi ahurà cap problema ja que és el Pla General el qui regula les alçades de les edificacions, la única diferència és que tal volta no serà necessari demanar permís a aviació com fins ara.

5. Quin és el manteniment previst de les plaques itinerants de la campanya “Pollença cívica”? Pensa llevar les del Carrer major abans de dia 2 d’agost? Com i quan pensa arreglar els desperfectes ocasionats en la col·locació de les plaques?

Avui acaba la campanya i es llevaran, segons el regidor Martí roca no s’han creat desperfectes, però si n’hi hagués s’arreglaran.

6. Com està la reobertura del “refugi del Pont Romà” ? El mes de gener ja varem fer aquest mateix prec i podem observar que les coses estan igual.

El senyor batle ha contestat que no sap si ja han acabat les obres pendents de la cúpula, però que és el Consell qui s’encarrega del refugi, que demanarà com està i ens informarà.

7. Per que les invitacions per el cinema del festival sols es podien recollir a Pollença i no hi havia cap punt de recollida al moll?

Segons la regidora de cultura, es donaven les entrades a Colonya per ser una entitat col·laboradora , i que Caixa Colonya té sucursals al Moll i a la Cala on també podia oferir les entrades.

Hem demanat a Colonya i ens han dit que ells no han decidit res, que com que no havien rebut cap ordre concreta s’han guiat pel que posava al programa que ha fet l’Ajuntament i com que sols anomenava l’oficina de Plaça així ho han fet. Però que per ells no hi havia cap inconvenient en dur-les a altres oficines.

PREC:

Des de CiUxPollença voldríem fer saber a l’ajuntament que molta gent major i sobretot molt s de veïnats que utilitzen el transport públic s’estan queixant i han demanat que es tornin tallar les branques dels arbres que estan sobre les voravies del carrer Cecil·li Metelo, sobretot a l’alçada del Parc infantil. Les branques molesten al vianants i és una zona molt transitada.

Segons el regidor de l’àrea de serveis, aquesta mateixa setmana ja s’ha començat a fer.

Cal destacar la pregunta que s’ha fet respecta a les censures d’alguns comentaris al face-book de l’ajuntament. El regidor David Alonso, ha contestat que existeixen un filtres que lleven els comentaris on apareixen insults i paraules mal sonants, com també els comentaris fets per “Trolls” (individus que no tenen un perfil real)

És mal de creure… si aquets filtres fúncionacin bé els comentaris ja ni és públicarien i no serien eliminats hores més tart de la seva publicació. Idò sense comentaris (mai més ben dit)

MOLT’S D’ANYS PER LA PATRONA I BONES FESTES.

21 responses to “Ple ordinari de juliol 2012 (Postura del grup CiU x Pollença)

 1. Al regidor de festes Miquel Tomatito Cherry Llobeta, les festes se li van entravessant. Ell fa les coses per collons i u poble li contesta ara pareix que hi haurà focs tot i que ell no hi vulgui donar passades… el predica molt però u poble el farà combregar amb rodes de Molí… EL POBLE ESTÀ FART DE LLOBETADES!

 2. Hola Margalida Cifre
  Primer de tot dir-te que n’estava assebentat i que ja estam fent feina per saber el que realment ha passat.
  A partir d’aquí dir que no puc entendre de cap de les maneres com és possible donar una feina a presupost i escollir la més cara, encara que sigui al·legant temes de qualitat o qualsevol altre excusa. Si realment és així s’hauria d’haver permés presentar novament una oferta amb les carecterístiques desitjades per l’ajuntament per part de la resta d’empreses.
  Sinó, també em costaria poder entendre com s’ha donat a pintar una esola a una empresa del municipi perquè era la més barata, les altres empreses que no han aconseguit la feina segur que poden pensar que si és més barat és perquè la qualitat de la pintura és inferior i que serà de pitjor resultat que el de les empreses que no han estat escollides. Però com que ha estat l’oferta més barata, nigú ho ha discutit. Vull dir amb això que els criteris per escollir un presupost sempre han de ser els mateixos sinò les males interpretacions són massa bones d’expecular.
  Tan prest com sàpiga la resposta oficial dels membres de l’equip de Govern vos ho informaré.
  A més també puc afegir que amb una millor gestió ja t’endríem els focs de Pollença, que pareix a ser que no els volen fer per nassos.
  1500€ dels vestits de l’ajuntament vella+1500€ que donava l’AAVV de Pollença+ 3000€ d’estalvi en roba+ diferents apòrtacions que no han demanat ja ens apropam als 7000 o 8000, i no s’hauríen de fer recollides de bebeficiència. i tendríem focs, ja veurem com acaba….

 3. Esper que almanco els regidors vostres ens puguin dir qualque cosa del que denuncia en Pere, o estàn de vacances com els de la Lliga?

 4. L’ajuntament com cada temporada ha comprat el vestuari del personal de l’ajuntament, el que ha passat es que l’ajuntament ha tret les bases amb el nombre d’unitats que le feien falta, sense mes condicions, s’han presentat diferentes empreses, i allobque es estrany es que no s’adjudicat a l’empresa que ha fet la millor oferta, empresa pollencina que altres anys ja havia suministrat la roba, sino a una altra empresa tambe pollencina pero amb una oferta que segons informacions es uns 3000€ mes cara. Es clar que despres sempre s’ intenta fer justificacions sobre qualitat,…. Pero a les bases no s’en xerrava. Convendria averiguar-ho, perque es molt estrany, son molts doblers i les empreses son conegudes.

 5. No es d’extranyar. Contracten en Micer prque es de la Lliga. Tornaren doblers de fems a les botigues per tenir contents als de la Botiga del Calvari, que son de la Lliga, donen el programa a AÇA perque son de la Lliga. Na Munareta va tenir una bona mestra. Suma y sigue.

 6. Pere si he posat l’exemple del sou és per que és objectiu, per sort no necessito el sou de l’Ajuntament i dels poc més de 300 euros nets que cobro cada mes, només 105 són per la meva dona la resta són per Alternativa. Ni visc ni viure de la política.
  Nosaltres com partit de l’oposició presentam les nostres propostes en els plens, comissions i juntes de Portaveus. A la Junta de Govern són els regidors de l’equip de govern quins presenten les seves accions de govern Ja m’agrairia governar i tenir els mitjans de l’Ajuntament per realitzar les nostres propostes però no és així. Però bé està clar que digui el que digui tu penses que governam doncs res que hem de fer, esper que a altres temes no siguis tan imaginatiu per que si no tens un problema ben greu.

 7. Jo no he parlat per res de cap contracte de fotografia del festival, he parlat d’un contracte i he dit que dilluns donare noves, i no es de fotografia, si amb aquest contracte tambe hi ha hagut rareses ho explicau, jo em refereixo a uns altres contractes.

 8. Pere, a les Juntes de Govern els únics que duen propostes són el batle i el regidors amb delegació, Pere els que ens has de contar Té que que veure amb el contracte de fotografia del Festival? Sí és així ja està demanada l’explicació, esperem resposta de l’equip de govern.

 9. REPETEIX-HO
  On era ahir la regidora de CULTURA que te dedicacó exclussiva durant el que podriem dir l’acte amb més rellevancia a nivell culural de tot el pobre programa de la Patrona. Al convent us puc assegurar que no hi era… ara bé tot això es va erdre un emotiu i d’alta qualitat homenatge a l’obra d’en Cost i reconeixament a Bernat Cifre… Enhorabona a U Camp de l’Oca.

  ÉS QUE ME DAT COMPTE QUE M’HAVIA EQUIVOCAT DE REGIDORA I EL COMENTARI NO TENIA CAP SENTIT JA QUE HAVIA POSAT DE TURISME I VOLIA DIR LA NINETA AQUELLA NA MALENA (disculpau som nova amb això i encare m’embull)

 10. Pepe vist la teva resposta dels doblers te contare un acudit:
  ” un ciutada passa per davant de l’ajuntament i veu uns regidors d’alternativa avorrits sense fer res, i els demana perque no feis oposicio com feieu abans, els regidors li contesten, es que cobram poc, i el ciutada els contesta, homo si per fer oposicio heu de cobrar mes demanau que vos pugin la paga, i els regidors tornen a contestar, i pel que feim!

 11. Pepe, veig que cada vegada et mostres mes be, resulta que ara el que te preocupa es el cobrar, mes doblerets. Ai, el que te interessa i t’agradaria es cobrar mes. Mira pepe, segons tu estas a l’oposicio i formas part de la junta de govern, perque no dus propostas a comissio de govern referent a les seves competencies, i que se votin, guanyaras o perdras pero en quedara acta!.tots els membres de comissio de govern poden fer propostes, preguntes,……

 12. Pepe, allà on has de demanar el que te pertoca es els teus companys de Junta de Govern i no els ciutadans, son els que governen que han intentar solucionar i millorar (canviar, vist lo vist, millor ens oblidam). Els ciutadans ja en tenim abastament amb aguantar les comèdies i improvitzacions que patim cada dia. Salut que es mes necessària que els diners.

 13. Pere tornaré al meu argument objectiu (encara que materialista): ja em diràs quan em pagaràs els dobles que hi ha de diferència entre estar a l’oposició i estar al govern, o pots fer una instància per corregir aquesta injustícia ja que ens paguen el mateix que a la resta de regidors de l’oposició.

 14. Pere aquesta obsesió teva amb Alternativa comença a ser malaltissa. si qualque pic arrivam a governar et pegarà qualque cosa

 15. Darrerament a l’ajuntament es fa notar l’autoritat dels que governen, PP, la lliga i alternativa, crec que s’haura d’explicar per capitols perque aixi la gent ho vagi entenent, avui vos contare una del batle, que no te massa importancia pero que es divertida. Nit de la final de la copa d’europa de futbol, españa i italia, el batle arriba al corter. Dels municipals i troba un municipal que badava davant la tele que tenien instal.lada e.ls policies perque el que esta de guardia de vespre a l’ emisora ho tengui mes facil, ido el batle s’ enfada i decideix que llevin la tele als municipals. Be, no esta be que un policia de servei badi davant la tele, ni en tan dates senyalades, pero el batle el que ha de fer en tot cas es amonestar al que badava no dursen la tele que ajudava a que el torn de nit a l’emisora de radio fos un poc mes facil. Be passat dema vos contare una altra ja en mes importancia, de la adjudicacio d,un contracte per part de l’ajuntament a una empresa que no era ni de molt la mes barata, encara que despres s’hagin cercat excuses de mal pagador. Els favors son els favors, ja veurem com ho defensara alternativa, fins dilluns.

 16. On era ahir la regidora de turisme que te dedicacó exclussiva durant el que podriem dir l’acte amb més rellevancia a nivell culural de tot el pobre programa de la Patrona. Al convent us puc assegurar que no hi era… ara bé tot això es va erdre un emotiu i d’alta qualitat homenatge a l’obra d’en Cost i reconeixament a Bernat Cifre… Enhorabona a U Camp de l’Oca.

 17. som mollera´,, i la veritat es que aquest partit es podria canviar en nom perquè la unió Mollera pollencina no le veig per cap llog ,mes be incita’n a la desunió,Molt D´anys a tot-hom i bona Patrona!!!!

 18. I jo que ham pensava que UMP defensava u Molleros i ara resulta que defensa, els rumanos, polacos, i moros entre altres.

 19. Covas no siguis “romànticon” qeu els teus comentaris desentonen amb l’estat de guerra que es viu al núcli de població vei (Moll).
  Per una par en Benavides pare, s’ha atrevit a dir en su castellano castizo que els partits minoritaris son els culpables de la crsis qe vivim! i que la reducció del 30% de egidors serà bona perqè potenciarà el bipartidisme… he fet un petit resum perquè el que ha dit era molt fort!

  Per altra banda es veu que UMP està alteradissime, des d’aqui vull donar el meu suport a Nadal, ja que almenys va callar la boca a l’hora de donar el vot negatiu a la moció que presentaveu des de CxI en relació al català com a requisit als llocs de treball de l’Ajuntament. M’imagin que devia estar empegait d’haver d’argumentar el que argumenta els seu partit al seu Bloc al ple. Aquí l’estracte del que diuen:

  “Otro punto caliente fue la moción presentada por CxI sobre la posibilidad de que el catalán sea un requisito para trabajar en la corporación municipal. UMP votó en contra, fue el único partido que lo hizo. La razón no es otra que, con esta condición, se excluye a una gran parte de la población d’Eu Moll para poder trabajar en la corporación. Parece ser que no entienden que la población del Port está formada por multitud de gentes de diferente origen, guste o no, múltiples nacionalidades, recién llegadas o ya instaladas hace tiempo, que si se impone el catalán como requisito pierden toda opción para poder conseguir trabajo en el ayuntamiento, sean trabajadores válidos o no.

  Dicho esto, el voto del comité de UMP se movió entre la abstención y el rechazo de la moción, no sin dejar claro que se coincide en que se debe defender el catalán como lengua propia de les Illes Balears, pero en momentos de la profunda crisis que se vive cerrar puertas a una gran parte de la población d’Eu Moll al mercado de trabajo municipal no nos pareció conveniente. Resumiendo, el tema refiere a una cuestión ideológica alejada de los planteamientos lógicos y racionales.”

  Sense comentàris…

  Però si teniu més ganes de llegir barbaritats de Molleros que sembla que tenguin mania persecutòria us deix el link de l’article sencer… no te desperdici.

  http://www.eumoll.blogspot.com.es/2012/07/pleno-de-julio.html

 20. En primer lloc voldria donar els molts d’anys a tots els pollencins i pollencines, en especial a aquells que participau i visitau la Punta.
  El motiu, però, d’aquest comentari és per donar l’enhorabona a Joan Carles March pel seu formidable pregó, i més encare tenint en compte la precipitació amb que se li va encomanar tan honorable responsabilitat. Vaig trobar que fou un pregó reflexiu, clar, dinàmic i, en ocasions, reivindicatiu, però sobre tot valent, ja que reivindicacions que en el cas de la llengua cobren un major sentit quan el qui les fa és un fill que viu enfora. Però també valent perquè va tocar un tema que sens dubte, per ofici maneja bé, però ho va fer s’una manera viva i dinàmica, baixat al tema a l’abast de tothom.
  Per acabar com no podia ser d’altra manera donar la meva més sincera ovació a la Banda pel seu extraordinari concert, crec que a cops no som conscients del tresor que tenim a Pollença en forma de notes musicals tot i que aquestes sigui fruit d’assajos realitzats en unes instal·lacions indignes de tan alts músics.
  Bé idò acabar així com començava, molts d’anys!

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Google photo

Esteu comentant fent servir el compte Google. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s