Ple ordinari de Maig 2012 (Postura del grup CiU x Pollença)

I.- PART RESOLUTIVA

1.- Aprovació, si procedeix, de l’acta de la sessió extraordinària celebrada dia 29 de desembre de 2011    

Aprovada per unanimitat

2.- Aprovació, si procedeix, de l’acta de la sessió ordinària celebrada dia 26 de gener de 2012    

Aprovada per unanimitat

3.- Aprovació, si procedeix, de l’acta de la sessió extraordinària celebrada dia 7 de febrer de 2012    

Aprovada per unanimitat

4.- Aprovació inicial, si procedeix, de la modificació del vigent pressupost general 2012  en la modalitat de suplement de crèdit i de crèdit extraordinari (expedient núm. 10 INT/2012)

Primer s’ha fet una esmena per modificar una partida de 150.000€ que  permetrà a l’ajuntament fer front a qualsevol possible extrajudicial de factures endarrerides.
Aquesta esmena s’aprova per majoria absoluta amb l’abstenció del PSM i ERAM.            Aquest punt fa referència al crèdit demanat a l’anterior Ple per fer front a factures no pagades a diferents proveïdors.

S’aprova amb els vots a favor de l’equip de Govern, CiUxP i UMP amb l’abstenció de la resta de grups. 

5.- Aprovació inicial, si procedeix, de la modificació del vigent pressupost general 2012  en la modalitat de crèdit extraordinari/suplement de crèdit (expedient núm. 11 INT/2012)

Hi ha una esmena de modificacions puntuals, respecte a passar 5000€ de finalització de la urbanització de Gotmar i passar-la a la rehabilitació de la Radio,   s’aprova que no desaparegui totalment aquesta partida i quedin 1000€ per imprevists .

Son 4 punts els que formen part d’aquest punt 5:

  1. Passar el lloguer de les naus prefabricades a la seva compra , que hi estam a favor, ja que temps enrere el nostre regidor Miquel Ramon, va fer aquesta proposta quan a l’equip de Govern hi havia en Tomeu Cifre, PP i na Malena Estrany i no va poder anar endavant.
  2. Passar un crèdit pel pagament de l’SGAE del festival a  l’SGAE de festes, que també hi estam d’acord.
  3. Poder disposar de 5000€ per començar modificacions de l’espai de la Radio, que també hi estam d’acord
  4. Hi ha una partida de 91.108’56€ destinats a la contractació d’un servei informàtic per l’ajuntament, que no se ens han informat suficientment pel que no podem votar a favor.

S’aprova amb l’abstenció de tots els grups de l’oposició llevat de UMP que ha votat a favor

6.- Aprovació, si procedeix, de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdits núm. 1/2012

S’aprova un extrajudicial de factures de l’SGAE per un valor aproximat de 27.000€
Aprovat novament amb el vot favorable de UMP i l’abstenció de la resta de membres de grups de l’oposició 

7.- Aprovació inicial, si procedeix, de l’ordenança reguladora del preu públic per assistència a les actuacions del Festival internacional de Música de Pollença   

S’aprova inicialment una ordenança que regula els preus dels concerts del festival de música amb modificacions fetes pels diferents partits, sense tenir present la de UMP que demanava una reducció d’un 5% pels jubilats.

Per la nostra part hem manifestat que encara que donem  l’enhorabona per la tasca feta també volem fer constar que alhora d’arribar acords trobam convenient fer-ho amb alguna reunió prèvia en lloc de fer-ho tan sols amb la informació rebuda a la comissió informativa.
Sabem de la predisposició dels diferents partits de l’oposició i de les seves aportacions que han ajudat a millorar l’ordenança via mail, però tot i pensar que aquestes no són les maneres votarem a favor.

S’aprova tan sols amb l’abstenció del membre d’UMP

8.- Denegació, si procedeix, de la sol·licitud de declaració de compatibilitat presentada pel senyor Ruben M. Pasantino López, agent de la Policia Local, funcionari de carrera

Aprovat per unanimitat ja que no es possible fer de taxista i policia local al mateix moment.

 9.-  Aprovació, si procedeix, de la proposta de nomenament de Jutgessa de Pau Substituta.

Queda aprovat per unanimitat el nomenament de na Margalida Llobera Cifre

 10.-  Aprovació, si procedeix, de la desafectació d’un tram del camí núm. 73: Camí de Cala Bóquer del Catàleg de Camins del terme municipal de Pollença per a possibilitar la seva permuta amb el tram de camí proposat per la propietat
Nosaltres hem manifestat la necessitat de tenir present l’estudi arqueològic dels terrenys per a on ha d’anar el camí estant així a favor de la seva modificació.

S’aprova la modificació del camí  de Cala Boquer amb tots els vots a favor de tots els grups i l’abstenció del PSM 

11.- Ratificació, si procedeix, dels acords adoptats per la Junta Rectora del Consorci de la Gola en sessió celebrada dia 16 de maig de 2012 relatius a la dissolució de dit Consorci

 S’aprova per unanimitat la dissolució  del Consorci de la Gola

12.- Moció presentada pels grups municipals A; PSOE; CiU; PSM-EN i ERAM per a l’obertura progressiva dels espais esportius de les escoles i IES Port de Pollença i la seva adaptació per aprofitar-les com espais públics fora de l’horari lectiu    

Es deman començar les tramitacions per poder arribar a uns acords de l’obertura d’espais esportius escolars i millora dels parcs

Aprovada per Unanimitat 

13.- Moció presentada pels grups municipals A; PSOE; CiU; PSM-EN i ERAM  sobre la decisió del Govern de les Illes Balears de tancar l’Hospital General i l’Hospital Joan March, reduir els horaris d’atenció primària i privatitzar instal·lacions i serveis sanitaris públics 

Aprovada amb les úniques abstencions  PP i UMP

 14.- Moció presentada pels grups municipals A; PSOE; CiU; PSM-EN i ERAM sobre el Real Decret Llei de Mesures Urgents en matèria sanitària del Govern d’Espanya

Aprovada amb les úniques abstencions  PP i UMP 

15.- Propostes/Mocions d’urgència

 UMP presenta una moció de urgència que no s’aprova la urgència amb les abstencions de PP i tan sols el vot a favor de UMP.

II.- PART DE CONTROL I SEGUIMENT

1.- Informació de Batlia

S’ha informat de dues execucions de sentència:

Una referent a una parcel·la del polígon.  S’ha de pagar 194.103€ per la Junta de compensació, i l’altre de la indemnització al psicòleg Josep Villalonga de 42.969€

2.- Dació de compte de resolucions de Batlia

3.- Precs i preguntes”

Després de moltes pregunte fetes per la resta de grups, nosaltres varem realitzar les següents:

  1. Després del nostre interès manifestat ja en el ple de gener,  per la reobertura del Refugi del Pont Romà, volem saber quan es tornarà obrir.

Segons el batle, primer s’ha d’acabar la cúpula que podria ser ja després de juny i acabat l’agost, perquè  l’estiu és la seva temporada baixa, podria començar el procés d’obertura que s’encarregarà el Consell Insular.

  1. Assabentats d’un acord de l’Obraria del Puig amb l’ajuntament perquè aquest es fes càrrec del pagament de les factures d’electricitat a canvi de la localització de certes antenes al Puig, demanam a veure quan es farà afectiu el pagament.

El batle ens comunica que és una acord de paraula que no ha trobat per cap lloc i que no fa comptes pagar les factures endarrerides que tans sols fan comptes pagar uns 1000€.

  1. També estarem interessats en la piscina del Port de Pollença.

Va quedar confirmat que estarà tancada durant els mesos de juliol i agost.

3 responses to “Ple ordinari de Maig 2012 (Postura del grup CiU x Pollença)

  1. Margalida, no cal anar el PP ni a la política autonòmica per veure aquest tipus d´actuacions, basta mirar la política municipal. Joan Ramon, com dius,l´equip de govern municipal potser no tenguin iniciatives i els plens se fan avorrits i no hi ha novetats. Malgrat això entenc que el poble espera qualque cosa més i no sols dels qui (almanco formalment, governen) sinó, especialment, els qui estau a l´oposició. Si mirau els darrrers resultat electorals resulta que l´oposició té més vots que els partits del “govern”. Així, no sols cal que denuncieu la passivitat muinicipal sinó posar les bases d´una alternativa, al manco, en demanar una mica de valentia i compromís amb el poble, que cada dia, ho passam més malament.

  2. Ahir en els diaris venia el “publireportatge” del Congres del PP. Es el partit hegemònic de les Illes Balears, governa amb una majoria absoluta incuestionable i això, agradi o no, pesa molt i mareix consideració. Dit això, el que si me causa un sentiment de repulsa son les maniifestacions que fan en relació a les mentides dites en campanya electoral relatives els retalls econòmics, en especial, a l´educació i la sanitat. Ara ja ho reconeixen, sense cap tipus de reserva, que varen mentir i que estàn retallant sense cap tipus de contemplacions i per tot arreu, ho justifiquen perquè no hi ha recursos i, davant això, no queda més remei. Diuen que els socialistes els varen mentir sobre quina era la vertadera situació del país i davant les sorpreses que s´ha trobat “han hagut de fer el que varen dir que no ferien”. I això me provoca el sentiment que ja he expressat, primer, perquè si eren el primer partit de l´oposició si no tenien l´informació l´havien de demanar i, segon, si no la tenien o tampoc n´estaven segurs, la prudència aconsellava ser més moderat en el tipus de campanya electoral. Però això es el PP i ja sabem com se les gasten, “tiren la pedra i amagen la ma”. Moltes vegades hen trobam aquests tipus d´actuacions: una cosa es receptar i l´altra, molt diferente, es prendre” i, per desgràcia, aquestes actuacions solen ser massa frequents en política.

  3. Com vaig anar informant ens trobam amb un Ple sense debat aparent, ja que com heu pogut observar de totes les votacions no hi va haver CAP VOT EN CONTRA.

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Google photo

Esteu comentant fent servir el compte Google. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s