Ple ordinari de gener 2012 (Postura del grup CiU x Pollença)

Aquest cop amb més retard que de costum degut a la públicació i importància de l’anterior article, en Joan Ramon us mostra la nostra postura al darrer ple, pregam especial atenció als precs i preguntes.
1.- Ratificació de les al·legacions presentades per la Batlia a l’avantprojecte de la nova Llei General de Turisme de les Illes Balears
APROVADA: 10 a favor (PP, Lliga i CiU) en contra (2 A) abstenció (5 PSOE, UMP, PSM, ERAM)
Després de que CxI hagi presentat com a partit i de forma individual les seves al·legacions des de CiU votam a favor de les al·legacions presentades per l’ajuntament ja que consideram que els seus quatre punts afavoreixen els interessos de Pollença tenint present que les ETV són una font d’ingressos directe o indirecte per moltes famílies del nostre municipi.
Les al·legacions entre d’altres punts demanen que la figura de les ETV quedi regulada a la llei de turisme, i que es permeti fer remodelacions per la seva millora.

2.- Aprovació, si procedeix, de la determinació de càrrec amb dedicació exclusiva i retribució corresponent
S’ha llevat de l’ordre del dia. I es durà al ple extraordinari de dia 7 de febrer.

3.- Ratificació de la resolució de Batlia núm. 18 de data 09.01.12 relativa al nomenament de representants municipals davant l’Assemblea General de Colonya Caixa d’Estalvis de Pollença
S’APROVA: 13 a favor (PP, Lliga, A, CiUP, ERAM) 4 abstencions (PSOE, PSM i UMP)
Queden anomenats el senyor Ferran Porto i el senyor Pere Antoni Nadal

4.- Moció presentada pels grups municipals d’A; PSOE; PSM-EN i ERAM referent a Cala Castell
Es demana que Demarcació de Costes treballi perquè es permeti el dret de pas a Cala Castell previst a la delimitació de costes.
S’APROVA 9 a favor (Lliga, A, PSOE, PSM, ERAM) 8 abstencions (PP,CiUP, UMP)

5.- Ratificació de la resolució de Batlia núm. 38 de data 12.01.12 relativa a la proposta d’al·legacions presentada davant l’Avantprojecte de llei de modificació de la Llei 30/2007, de 27 de març, de la funció pública de la CAIB
CiU va retirar les seves al·legacions presentades per tal de consensuar un document conjunt de tots els partits del municipi, com també poder consensuar la UNANIMITAT de tot el consistori.
Una petita passa que s’uneix a les fetes des de Manacor, Sa Pobla i esperem faci modificar el sentiment del Señor Bauzá en vers la nostra llengua.
Agraïm des de CiU al PP de Pollença el seu vot.
S’APROVA per UNANIMITAT
6.- Aprovació, si procedeix, de la proposta de batlia de les al•legacions a presentar Pla Hidrològic de la Demarcació de les Illes Balears
RETIRAT (i en van dos de punt llevats)

7.- Moció presentada pels grups municipals d’A; PSOE; UMP; PSM-EN; i ERAM referent a les al•legacions al pla Hidrològic de les Illes Balears
Es una moció que entre d’altres coses impedeix a l’ajuntament de Pollença a fer cap tipus d’al•legació al Pla Hidrològic, des de CiU consideram que no estam prou qualificats per negar a nigú poder fer cap tipus d’al•legació a qualsevol document que està en exposició pública i que permet fer-les. S’està parlant molt aquests dies de tècnics qualificats, se suposa que seran els tècnics més qualificats els qui podran acceptar o denegar les al•legacions pertinents, i si aquestes no són vàlides o estan mal fonamentades NO ES TINDRAN EN COMPTE i prou.
DENEGADA: 8 vots a favor (A, PSOE, UMP, PSM, ERAM) 9 vots en contra (PP, Lliga, CiU)

8.- Aprovació, si procedeix, de la cessió´del contracte administratiu de gestió del servei públic de l’explotació del bar del poliesportiu i bar del pavelló de Pollença.
El contracte passa a un sol membre dels mitgers que gestionaven el bar del poliesportiu, continuant en les mateixes condicions i amb la mateixa data de final del contracte.
APROVAT: Per UNANIMITAT

9.- Moció presentada pels grups municipals d’A; PSOE; CiU; UMP; PSM-EN i ERAM per l’aprofitament del centre multifuncional “Miquel Capllonch” del Port de Pollença.
Es demanen bàsicament dues coses, la creació d’un centre de trobada per joves (12-16 anys) i la gestió i regulació de l’espai perquè permeti a ciutadans i associacions afer-ne un us per diferents activitats.
APROVADA: Per UNANIMITAT

10.- Moció presentada pels grups municipals d’A; PSOE; CiU; UMP; PSM-EN i ERAM per a la reestructuració del horaris del transport públic que comunica el municipi de Pollença interior i exteriorment.
Hi ha hagut un canvi i reducció de la freqüència d’horaris que connecten Pollença i Port, com també el municipi amb Ciutat.
Es demana que l’ajuntament faci totes les passes possibles perquè es millorin els horaris i freqüències , sobretot pels que l’utilitzen per anar a fer feina, com també es millorin les aturades per evitar inclemències del temps.
APROVADA: Per UNANIMITAT

11.- Resolució de reclamacions i aprovació definitiva, si procedeix, de l’ordenança municipal reguladora del sistema especial de pagaments.
Després que l’equip de Govern redactés aquesta ordenança gràcies al preg de ERAM, que va demanar la possibilitat del pagament fraccionat; s’adonaren que havien de limitar el descompte a 100 €, per no veure els ingressos massa perjudicats.
APROVADA: Per UNANIMITAT

12.- Aprovació inicial, si procedeix, del Pressupost General de la Corporació Municipal 2012
DARRER PUNT DE L’ORDRE DEL DIA QUE ES LLEVA I EN VAN 3 (i després troben estrany quan CiU manifesta que hi ha constant improvisació)

13.- Inici expedient de resolució del contracte administratiu de la gestió del servei públic de les piscines municipals coberta climatitzada i descoberta en règim de concessió
El deute amb l’ajuntament per part d’algàlia és d’uns 40.000€ per el pagament de la electricitat, i va pujant…S’intenta per part de L’ajuntament arribar a un acord amb l’empresa.
Cal recordar que el regidor d’esports va escriure al seu blog que això era una situació vergonyosa, com molt bé ha pogut observar aquesta situació després de 8 mesos ha seguit igual amb el mateix problema. Així itot cal arribar a un acord perquè pollencins i pollencines en puguin gaudir per fer esport i per raons desalud.
APROVADA: Per UNANIMITAT

14.-Propostes/Mocions d’urgència
NO N’HI HA.

PRECS I PREGUNTES DE CiU:
PREGUNTES:
1.- Amb quin criteri es selecciona per part de la regidora de cultura el nou director del festival?
2.- Hem pogut llegir a la premsa que el nou director del Festival vol fer un canvi de model i vol introduir altres disciplines artístiques, ens pot explicar la regidora de cultura quin és aquest nou model?
3.- Per què no s’ha informat, ni s’ha reunit el Patronat del Festival de Música per donar compta dels canvis amb la direcció artística?
4.- Un tema tant important com és el festival que ha complert els 50 anys i és un tema referent musical a Mallorca, a més de un reclam de turisme de qualitat, no troba la regidora de cultura que s’hauria pogut consensuar amb la resta de partits polítics, especialment si es vol fer un canvi de model?
5.- Quina és la situació del Patronat del Festival de Música? Hem sentit que està dissolt però vostès el varen reunir aquest estiu i no els varen comunicar la seva dissolució. Conten amb el Patronat, el volen renovar, el volen substituir per una altra figura com per exemple una fundació o el volen dissoldre?
6.- Quines passes s’han donat de moment per obtenir finançament pel Festival, com està el tema de les subvencions del Govern Balear i del Consell Insular? Quina feina es fa per trobar patrocinadors privats?
7.- Hem llegit al Punt Informatiu que en aquest moment no hi cronista de la Vila, pensa l’equip de Govern nombrar-ne un de nou?
8.- Respecte a la Gola veim com continua plena de brutors i deixades de la ma de Déu, en una època que no es pot posar com excusa la afluència turística, quines accions pensa fer l’actual Equip de Govern per deixar-ho i mantenir-ho en condicions?
9.- Ens podrien indicar quina ha estat la despesa real d’escampar i recollir l’arena dels foguerons de manera desglossada, tenint en compte totes les hores extres, com també les hores de lloguer de la màquina que s’emprava per la recollida?

PRECS:
1.- Tenint present que l’esplanada que hi ha davant l’Església de Monti-Sion és pública i que a més és una entrada d’alumnat a un Centre Educatiu, demanaríem que en el moment que es fa la seva neteja també és llevin les escombraries causades pels joves que s’han posat a jugar a pilota en aquesta esplanada o que es prenguin altres mesures si no ens volem trobar amb un deteriorament de les façanes dels edificis que envolten aquesta esplanada.

Cal dir que respecte a les nostres preguntes ens vàrem trobar amb dues maneres distintes de contestar-les :
La que realment contestava la pregunta i la que ENCARA DESPRÉS DE 8 MESOS DE GOVERN s’excusa en l’anterior gestió de govern i culpabilitza a CiU ; Què encara no saben que CiU no existia? Després de tant de temps em costa escoltar novament segons quines excuses.
L’altra manera de respondre és la que nosaltres demanam, i de 9 preguntes i un preg n’hi va haver poques.
Les respostes de la regidora de Cultura varen anar encaminades a explicar com funcionava el festival els darrers anys, cosa que no se li havia demanat. Suposam que ho va voler explicar ja que tant ella com el actual batle, varen participar activament a la contractació del anterior director, ja que aquesta es va fer al 2007 quant en Tomeu Cifre era batle i na Malena membre de la comissió de govern.
El criteri de selecció del nou director, segons la regidora va ser per raons personals ja que és un contracte privat a més de per la trajectòria, rellevança internacional, predisposició i proposta econòmica del Senyor Joan Valent.
En cap moment es va voler posara en dubta la legitimitat de contractar el Sr. Valent com a càrrec de confiança, ni la vàlua com a nou responsable, el que es demanava era quins criteris s’havien seguit per pendre dita decisió, ara tenim clar que sols l’amiguisme i l’econòmic.
Respecte al Patronat va contestar que no està dissolt perquè no hi ha la informació d’aquest a L’ajuntament, però que seria raonable fer una fundació. Nosaltres estam d’acord amb fer aquesta fundació, ara be el Patronat te uns estatuts que si no els troba l’hi podrem fer arribar una copia, i la gestió del Festival sempre ha estat competència de l’Ajuntament, el Patronat és un organ consultiu.
Va confirmar que seria un nou model sense dir quin seria el nou model i que en parlaria amb l’oposició. És curiós que vulgui parlar amb l’oposició una vagada preses les decisions, i això que el se programa electoral deia que hi havia de haver consens i transparència.
Pel finançament del festival, del capital privat s’encarrega el nou director de cercar ajuts, de les subvencions del Govern i el Consell no en va parlar. Es a dir encara no s’han cobrat les subvencions de la Consellaria de Turisme del 2011, i no sabem si en tendrem per el 2012.
Per la importància que te el festival i vistes les respostes farem un article específic.

Cal dir que em va agrair el meu interès pel festival. Què no en tenia d’interès ella abans de ser regidora de Cultura, per què jo sempre n’he tengut… no ho entenc….

A partir d’ara es digitalitzaran els reculls de premsa per part del personal de la Biblioteca, per la crònica està pendent d’una reunió amb una persona que s’ha oferit per fer aquest servei.
El regidor Sr Martí Roca va contestar que aquest any va costar 685 € d’hores extres i 498 € pel lloguer de la màquina a Potencia (50€ per dia) total 1183€, després respecta a la part de neteja de la Gola va tornar fer aquell mateix discurs del primer Ple, dient que fa 2 anys que existeix la Gola i que la brutor ve d’enrere, i jo em deman en 8 mesos no ha estat capacitat per gestionar la seva neteja. Respecte a la Gola el s batle també ens va informar que des del moment que està previst la dissolució del consorci, s’ha d’arribar a un conveni pel seu manteniment, fent-se carreg de la part més urbana (aparcament i les seus voltants) l’ajuntament i la part boscosa la conselleria de medi-ambient.

26 responses to “Ple ordinari de gener 2012 (Postura del grup CiU x Pollença)

 1. Retroenllaç: Anònim·

 2. Les meves disculpes Arruix, m’he confos el que ha fet el comentari d’en Nadal es en cavirat. Respecte a la gestió d’en Miquel ene els seus 8 anys de regidor d’esports la evidéncia és l’estat del poliesportiu, la situació de la piscina,el cas de Duva etc. La gestió actual serà més bona d’avaluar amb el pas del temps, serà igual o millor i dificilment pitjor.Estic d’acord en que es important mirar els programes, sobretot es important que els que governen es miren el seu.

 3. Si justificam la urbanitzacio de l’ullal perque esta degradat tambe haguessim pogut justificar la urbanitzacio de la Gola o de l’Albufereta. I de passada esbucar Can Morato.

 4. “Mollero”, on has vist tu això del pabelló cobert?….mira be el programa electoral i si ho trobes ens ho dius. Es important que es comencin a mirar els programes electorals perquè a la boca li feim dir qualsevol cosa. Veig, pel que comentes, que no ets massa partidari del que feia en Miquel Ramón pel Port de Pollença idò compara amb el que fan ara i ja me diràs coses.

  Per cert, on t´has tret que jo hagi dit que en Nadal Moragues forma part de Alternativa?. Repasa els meus comentaris i podràs lleguir que jo no he fet cap comentari en referència a n´això. En el comentari que he fet avui dematí, sols he explicat les postures polítiques que hi ha hagut en referència a les al.legacions al Pla Hidrològic i res mes. Si tu hi veus altres coses, ja les comentaras.

 5. Home Arrux , el que no té ni idea del que es la crisi és el vostre regidor Miquel Ramón que fins fa uns mesos encara prometia el pabelló cobert al Moll,bé el pabelló i el que fes falta.
  En Nadal no s’ha integrat dins Alternativa, simplement comparteixen l’0pinió que no s’han de fer alegacions al pla hidrològic, supòs que el fet de que compartiu la possició del PP i la lliga en aquet cas, no vol dir que hagueu deformar equip de govern amb ells, no?

 6. Seran les teves….i a veure si llegueixes millor hi veuras com parlo de “postura”.

 7. Per error en el comentari anterior he dit la delimitació de la zona humida de la “Gola” quqan volia dir “Ullal”.

 8. Que el senyor Moragues i el President de UMP se moguin per interessos no crec que sigui res nou i a més és legítim que així o facin….si algú els hi ha de dir res que siguin els del seu mateix partit. Pareix increible que avui encara parlem de la delimitació de la zona humida de la Gola. Aquesta s´ha de fer i així ho han dit tots els partits polítics en representació a l´Ajuntament. L´unic que se va discutir era si s´ha de fer amb un criteri o un altra, i queda clar que ambdos postures suposan cap urbanització de res. La diferència es que la postura defensada per Esquerra Republicana i la resta d´Oposició (manco CXI) defensen que se delimiti la totalitat de la zona com humida sense distincions (com se preveu en la proposta de PH que fa el Govern espanyol del PP) i el que suposaria que l´us condicionaria qualsevol desenvolupament futur. I la postura defensada per l´equip de Govern (inclòs CxI) que defensen que se delimiti be el que es zona humida del que ja no ho es (conforme als informes dels serveis municipals complementats pels qui ens faciliti la Conselleria de Medi ambient), i així la part no inclosa dins zona humida no tendria cap condicionament futur en el seu desenvolupament…. tot això tendria com a consequència que podrà decidir el propi poble que volen que es faci a la zona no humida de l´Ullal. Els interessos particulars que hi pugui haver en una i altra postura està be que se coneguin i que se publicitin, millor, però mai hauriem de voler usurpar la legitimitat de tot poble de poder decidir el seu futur.

 9. Ens agradaria que el gran estadista Nadal Moragues , ens contestes si ha explicat a els seus veinats, que en tota la zona de L’ullal no es podra fer res si no es delimita el espai que es realment inundable? a demanat als seus votants si volen tenir el parkin de el poli tercermundiste com ara?.
  Posam aquestes reflexions aqui per que el senyor nadal no te bloc i esperam que ens contesti, si en sab

 10. Els molleros s’acosten a Alternativa, hi ha rumors que es volen integrar a aquest grup polític. nadal moragues es converteix en el principal defensor de la zona degradada de l’Ullal, esperonetjat pel seu president QUE NO TE INTERESOS A LA ZONA, a més demana pavellons i obres irealitzables en una economia en crisis, igual que els seus companys alternatius, suposam que ell ni en Miguelin saben que es això de la crisis.

 11. que ha passat amb els comentaris al darrer planfleta d’Alternativa?
  això fa riure els unics que es contesten son ells mateixos, no es raro que es creguin els reis de Mallorca ja que no escolten a ningú més, això és diu pensament únic, el problema es que la senyora d’Adan, Eva, pels ignorants , no te ni això, ni pensament únic, com demostra en els seus comentaris patètics i unineuronals.

 12. Eva Aleñar Vivancos: No sé qui es aquesta “madonna” però a la foto del facebook i veig un ca.

 13. Ara he fet una ullada al blog d’Alternativa.
  Qui ès aquesta Eva Aleñar?.
  Si aquesta ès la tropa d’Alternativa, estan ben arreglats, pobres!. Necessita un valium i … anar a l’escoleta, a veure si apren modals. Es una histèrica!!

 14. Que hagues passat si la dona d’un regidor d’un altre partit , que no fos el que te la veriatat absoluta com els comunistes d’a…, hagues dit que uns eren uns p… per no compartir les seves idees? pero aquets es retraten tots sols insultant en foguerons i pasquins anònims, lo seu es seu i lo dels altres de tots, tanquil Salvador de España sempre et quedara la liga de la mujer estraordinaria.

 15. els perroflautas tenen la pell molt fina, poden dir de tot als altres pero a ells res de res ja que sino t’acusen de poc democràtic i dialogant, peor el comunisme ha creat grans monstres Stalin, entre altres dictadors, i a cops mostren tics parescuts per aquí, si no penses com ells ja tens interesos ocults i altres bubotes, mes bubotes veig jo per can bregat.

 16. Lo bo és que aquesta senyora deu ser filla del Refugi, el cual tot i estar dins sol rústic ha anat creixent a demanda…
  Per altre banda escoltant avui mig dia la reemissió de la tertúlia de polítics d’ahir m’ha perescut entendre que en un moment d’enfrontament entre en Pepe i el Batle m’ha sonat com a amenaça quan li deia que no el fes parlar sobre documents i actuacions. Com si hagués hagut algo il•legal. No se si se referia a això, però si això es així no s’hauria de guardar l’informacio com un as sota la màniga sinó denunciaro. Perquè així passa a ser còmplice de la possible iligelitat.

 17. Perque el pogueu valorar voltros mateixos. Després d´un comentari fet per Alternativa dins el seu facebook, on diu que la prensa local no ha publicat la nota de premsa damunt el tema que ha fet l´oposició (excepte CXI) i sí el que ha fet Convergència, aquesta senyora diu, textualment, Eva Aleñar Vivancos: “Llepadedetews de cul i manipulacions, segur que hi ha familiars d´aquesta raça de mal p….que tenen interessos personals amb toto aixo”. Això no es insultar els convergents?. El primer que crida l´atenció es que aquesta senyora es la parella d´un regidor de l´Ajuntament de Pollença i, segon, que posa de manifest les formes i poc enteniment de la persona que realitza el comentari. Es evident que aquesta senyora no s´ha enterat de res, tot i la proximitat i facilitat que se suposa hauria de tenir perque li explicassin. El que entenc incomprenssible es que si Alternativa o altres partits tenen qualque informació relativa als “interessos urbanitzadors de l´Ullal” que els diguin, només faltaria. Si tenen informacions que els altres desconeixem que les aportin, com més transparència hi hagi millor perquè així eviterem comentaris tan despreciables com els d´aquesta senyora.

 18. Sols amb les maneres d’aquesta “senyora” per jo ja perd tota la raó que pugui tenir. Si jo fos convergent també estaria ofès, això no son maneres. Es així com s’expressa la gent d’alternativa quan no opinen el mateix que ells?

 19. Una cosa es manipular i l´altra es que tu no hi estiguis d´acord, perquè tot el que no es així com voltros ho veis es manipular. El tema es senzill, que qui tengui facebook ho miri i que després ho valorin i sabrem que diu o no diu, te pareix?

 20. Perdona Arrux pero jo he llegit el comentari i no he vist enlloc que anomeni Fills de res als convergents. El comentari no es massa clar i no es encertat però d’aquí a insultar a tots els convergents… No manipulis…

 21. Pel Facebook de Alternativa hi ha un gran comentari de qui m´han dit es la parella del Lumbreras (Miquel Sánchez, regidor de Alternativa), que agafa un rebot perquè pareix que se publica un article de CXI i en canvi no se diu res del comunicat de la resta de partits de l´oposició. Aquella senyora califica els convergents com “fills de p……”, no crec que s´hagi de ser un “lumbreras” per entendre que hi ha després de la “p” però segur que se necessiten una mica més de llums del que té aquesta senyora per entendre l´article que publica CXI relatiu a l´Ullal.

 22. Jo no tenc facebook, però avui un amic m’ha mostrat el seu, i no sabia que en Pepe fos del vostre partit, veig que esta participant molt i diguent lo que heu de fer, ehs haguesou pogut informar de que s’havia afiliat.

 23. El pitjor no és que no s’enteri que està en minoria, el pritjor és, senzillament, que no s’entera.

 24. un ple ple d’improvisacions, un ple que pareixia una comèdia d’on entren i surten per portes i es creen situacions estranyes, un ple on l’oposicio segueix marcant el cami, on l’equip de govern està desunit i demostra que no s’entera que està en minoria.

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Google photo

Esteu comentant fent servir el compte Google. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s