Ple ordinari d’octubre 2011 (Postura del grup CiU x Pollença)

Aquestes ha estat les intervencions dels nostres regidors al ple ordinari del dia 27 d’octubre de 2011

I.- PART RESOLUTIVA

1.- Aprovació definitiva, si procedeix, de la modificació puntual de l’article 60 i la correcció d’error material de transcripció de l’article 61 de l’ordenança municipal de Policia i Bon Govern

Es un punt que ja va ser tractat a un Ple anterior on es varen modificar unes errades referides a quin és l’horari per poder fer feines de la construcció durant l’època d’estiu.

Aprovat per unanimitat

2.- Aprovació, si procedeix, de la dissolució de l’organisme autònom Patronat Municipal de Turisme de Pollença

Estam d’acord en la eliminació d’aquest Patronat des de el moment que s’ha observat la seva manca de funcionalitat i servei, com també estam d’acord en la creació de un Consorci.

El que no pot passar és trobar-nos en la mateixa experiència del Consorci de la Ç, on també hem vist la seva poca funcionalitat, per lo que demanaríem que se presentes un esborrany el mes ràpidament possible concretant les bases del nou Consorci, el seu funcionament, participació de les associacions, aportacions…. I això per evitar trobar-nos novament amb la improvisació que ens ve demostrat aquest equip de Govern. Això ens dur abstenir-nos, tot i que pensam que un Consorci pareix que es la figura jurídica mes adient per obrir a la participació el sector turístic però la indeterminació en la seva participació i la manca de unes bases per definir el Consorci fa que el nostra vot no pugui ser favorable.

Aprovat amb Abstenció ER,UMP,CiU 4

Favor PSM,PSOE, A, Lliga, PP 13

3.- Aprovació provisional, si procedeix, de la modificació puntual de l’ordenança fiscal reguladora de la taxa pel servei de recollida domiciliària i de tractament de fems i residus.

Després de l’estudi presentat per el tècnic, una de les coses que hem pogut observar és que el reciclatge es mantén per davall dels nivells assolits al 2008. També ens va comentar que si els nivells dels % del reciclatge fossin majors la despesa per habitatge seria menor. Des de CiU el que no podem entendre és que si aquest és un dels possibles factors que podrien reduir aquesta despesa, com és possible que durant la temporada d’estiu no s’ha incrementat l’esforç en la recollida selectiva, com no s´ha fet cap esforç en mantenir els contenidors de reciclatge en aquells punts que s´havien soterrat i encara no disposàvem de camions per utilitzar-los, heu pogut pensar des de l’equip de Govern quantes Tones s’han deixat de reciclar en aquests mesos d´Estiu?. Quantes famílies pel fet de no trobar els contenidors han optat per no reciclar? clarament no hi heu pensat hi ha estat més fàcil optar per la puja d’imposts a les famílies. I així com aquest hi ha altres factors de conveniència com haver repercutit un major imports de la pujada damunt els petit i mitjans comerços beneficiant als consumidors de majors volums i això clarament ho trobam inconvenient en aquests moments i per el tipus d´estructura productiva que te el municipi.

Així i tot el fet de ser una aprovació provisional fa que es puguin fer al·legacions i modificacions en aquesta ordenança i perquè així es pugui realitzar sense agreujar l’economia del ciutadans i ciutadanes de Pollença ens abstindrem.

En contra: PSM, ERAM, PSOE ,A

Abstenció: CiU, UMP

Favor: PP, Lliga,

Aprovat amb: 8 favor 3 abs 6contra

4.- Aprovació provisional, si procedeix, de la modificació puntual de l’ordenança fiscal de l’impost sobre l’increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana (plusvàlues)

Tenim sèries dubtes sobre la suposada baixada d’aquesta taxa i ens agradaria sabre si al final els pollencins i pollencines no hauran de pagar igual o més per les revisions cadastrals a l’alça que s’han produït i si la baixada del tant per cent és suficient per compensar aquesta pujada de valor.

No ens hem d’enganar i hem de ser realistes, des de CiU ens demanam quina seria la postura de l’actual Govern si no estassim immersos dins una crisi que fa que el moviment de transaccions sigui molt baix, si hi hagués moltes transaccions seguiria en la mateixa postura evitant ingressos fructuosos o seguiria en la mateixa mesura?

Encara que s’hagin baixat l’impost el valor cadastral es va actualitzant per si mateix i això fa que indirectament la quantia també vagi augmentant cada any.

Davant aquests dubtes ens veim obligats a abstenir-nos.

Abstenció: PSM;ERAM;PSOE;CiU;A

Favor: PP, Lliga, UMP

Aprovat 9 a favor i 8 abstencions

5.- Moció presentada pels grups municipals d’Alternativa, PSOE, Unió Mollera Pollencina, PSM i Esquerra Republicana relativa a la declaració de Pollença com a poble lliure de circs amb animals

Des de CiU volem deixar de manifests el nostre respecte absolut en vers als animals, que estam en total desacord amb el maltractament dels animals, tan salvatges com domèstics. Però aquesta moció tal com té la redacció podria limitar el poble de Pollença a fer moltes activitats a les que estam avesats i que son totalment respectuoses amb els animals i a la mateixa vegada son part de la nostra cultura, podria limitar algunes activitats o exposicions de la

Fira, algunes exposicions d’aus, no se fins quin punt podria afectar o no a les beneïdes de sant Antoni, tal vegada fins i tot a algunes activitats que es presenten a les escoles on els nostres nins i nines poden observar d’aprop algunes espècies animals que d’un altre manera no ho podrien fer.

D´altra part crec que no som nosaltres que hem de posar límits a les Lleis, hi ha unes normatives que regulen aquestes activitats i les persones i entitats que les compleixen no han de tenir limitacions “extres”. No creiem que les entitats i persones que compleixen amb la Llei se les hagi de prohibir la activitat, i manco en la actual conjuntura econòmica.

Per això la nostra abstenció.

Aprovat

Abstenció PP i CiU  7

Favor: Resta 10 vots

6.- Moció presentada pels grups municipals d’Alternativa, PSOE, Convergència i Unió per Pollença, PSM-EN i Esquerra Republicana relativa al compliment dels contractes signats amb les entitats pro-discapacitats.

Es evident que estam en la situació econòmica que estam, i que tan Governs autonòmics com municipals es veuen en l’obligació de prioritzar les seves despeses.

Aquesta mateixa situació la patim totes les famílies, però és de ben segur que les famílies en possibilitats, les darreres despeses que deixaran de banda serà educació i sanitat, i veurem que els retalls van destinats a altres despeses.

El que demanam  des de CiU és que el Govern Balear i el Consell actuï en la mateixa línia

De tots és sabuda de la necessitat de l’existència actual de les entitats pro-discapacitats en una societat de benestar, i en tenim un clar exemple en la gran feina que fa una entitat com PRODIS al nostre municipi, es per això que demanam que es saldi aquest deute amb aquestes entitats.

Aprovat per unanimitat

7.- Moció presentada pels grups municipals d’Alternativa, PSOE, PSM-EN i Esquerra Republicana per a millorar el model de finançament local i rebutjar l’espoli fiscal

Estam d’acord bàsicament en la totalitat d’aquesta moció, ara bé des de CiU trobam que podem fer algunes puntualitzacions, ja que no podem considerar la construcció en general com especulativa, de tots és sabut que MOLTES empreses de la construcció al nostre municipi fa molts d’anys que fan feina en la construcció i no els podem acusar d’especuladors. L’altre matís és la coordinació que es demana amb els pobles dels països Catalans que pot existir, però que abans són els municipis de les Illes Balears els que s’han de coordinar i amés disposen de l’organisme oportú ja creat que és la FELIB. Si se realitzen aquestes dues modificacions nosaltres votaríem a favor, de no acordar-se ens abstindrem.

Després d’haver fet aquestes modificacions i eliminar el tercer punt demanat pel PP s’ha aprovat per unanimitat.

8.- Propostes/Mocions d’urgència

MOCIO VILAR I CALA CARBÓ

Cal especificar que CiU està d’acord en la protecció tan de Cala Carbó com del Vilar. Ambdues consideram que han de ser protegides i en aquest sentit ens adherim a la moció. No obstant, volem que quedi clar que si se remou la protecció com pareix que vol fer el Partit Popular, volem recordar que la protecció que ara pretenen llevar va ser aprovada amb el seu vot i en aquest sentit, voldríem que no se tanquessin les portes d´arribar a acords de protecció que evitin les indemnitzacions als particulars que poguessin tenir drets adquirits.

Aprovat per unanimitat

MOCIO PROTECCIÓ D’EDIFICIS SINGULARS

Des de CiU volem manifestar el nostre recolzament a la protecció de la singularitat d’aquesta tipologia d’edificis d’arquitectura regionalista de principis del segle XX, ara be, consideram que no podem votar a favor perquè existeixen les llicències donades i no podem caure amb la inseguretat jurídica, creim que no hem d’actuar concretament amb aquest edifici en qüestió. Tal volta l’equip de govern hauria de fer tot el possible per que no s’executés dita llicència sempre pensant en la responsabilitat de governar.

També consideram necessari la creació del catàleg amb urgència perquè aquest fets no es puguin repetir en un futur amb altres edificis, pel que, tenint present la gran capacitat de feina que té la regidora de cultura i de la seva gran predisposició Instam a la regidora de cultura la urgència en l’elaboració del Catàleg Municipal de Patrimoni i que contarà amb tot el nostre suport.

S’ha fet la modificació del punt 1.canviant utilitzarà per “estudiarà”

L’Ajuntament de Pollença estudiarà tots els recursos legals possibles per evitar la pèrdua dels immobles del Passeig Voramar-Colón-Hernan Cortés assenyalats en l’informe del departament del Patrimoni de 30 de juny de 2008.

S’ha aprovat per unanimitat.

II.- PART DE CONTROL I SEGUIMENT

1.- Informació de Batlia

No n’hi ha hagut

2.- Dació de compte de resolucions de Batlia

No n’hi ha hagut

3.- Precs i preguntes

No hi ha hagut temps per contestar

Un nou ple acabat a més de les 12 de la nit i de manera incompleta… encare algú pensa que s’haurien de fer plens bimensuals?

31 responses to “Ple ordinari d’octubre 2011 (Postura del grup CiU x Pollença)

 1. Margalida, m´agrada la teva reflexió. Es del tot cert que he pogut sentir converses on es pot deduïr aquesta incertesa en referència a l´Ajuntament, i la gent se demana que faran amb les multes urbanístiques, o si faran una activitat o no, si arreglaran els carrers, si hi haurà Fira,……. . Aquest no saber on anam, es greu en temps com aquests on ja basta amb les incerteses econòmiques que cada dia patim i que cada dia ens tenen mes preocupats.

 2. En alguna ocasió he comentat la meva reflexió en companys que no tenim tanta afinitat ideològica o política i me solen comentar que aquesta nova forma de governar es mes participativa. Això es segur!!, però, i la responsabilitat de governar? Decideixen uns i tenen la responsabilitat els altres?. A més qui a de tenir la iniciativa de dur la teoria a la pràctica es el Govern, i aquest quan es fonamenta en un pacte a de tenir un projecte, un objectiu. Veig, que en alguns foros se fan articles relatius a esports, economia, residència, etc…. , a molts d´ells, se defença que ha d´existir un objectiu. Desgraciadament a Pollença, desde el Govern, se dona la sensació de inexistència de projecte, de improvissació, de “si mos deixen governar, tot va be”. El ciutadà no sap que decidirà el govern respecte a una cosa o l´altra i això es perquè realmente no tenen clar qui governa i per què.

 3. Margalida, et puc dir que és un tema que comença a ser recurrent a les nostres assemblees i que estam estudiant ja que molts no acabam de tenir clar, com tu exposes, que aquesta acabi de ser una dinàmica positiva per Pollença, tot i que ho pugui semblar. Igualment gràcies per la teva reflexió.

 4. He vist que alguns dels partits polítics que formen, juntament amb vosaltres part de l´oposició, estàn molt satisfets del funcionament del govern municipal. I això pareix que se fonamenta en que ara, respecte de l´anterior legislatura, aconsegueixen que s´aprovin les seves mocions. Me pareix, com a mínim, sorprenent però respectable. Hi ha una notable diferència entre estar en política per governar que estar en política per condicionar o influïr en les decissions de govern, això darrer se sol ubicar dins els denominats: grups de presió (sindicats, grups ecologistes, patronals, associacions, etc…), a Pollença no . Si be aquesta peculiaritat es molt respectable sí que pot provocar, com està passant a Pollença, que el govern no governi sinó que gestiona les decissions d´altres. No hi ha programa de govern i les propostes electorals son paper banyat. Se mantenen en el govern, donant suport a la única voluntat política de tots o part dels membres de l´oposició. Moltes d´aquestes mocions, que solen ser declaracions de intencions, tenen una nula aplicació, son molt teòriques i la gran majoria dels ciutadans no en veiem cap realització. Les decissions els haurien de prendre qui els han d´executar, qui pot dur-les a la practica perquè sinó te converteixes en un gestor i no se prenen decissions. Curiosament era el que la senyora Magdalena Estrany Espada, en campanya electoral, deia que passava a Pollença: la ciutadania no tenia respostes i els polítics no prenien decissions. Pareix que en molt poc temps, molts, han perdut la memòria.

 5. es a dir el grup politic, o millor d’amics envoltant na Munareta, que havia d’activar Pollença i fer una feinada, ja tenim un dels seus membres que no va els actes i que es dedica a informar. Estimat Miguel, el que volem molts de ciutadans es actuacions, en un moment delicat no basta ser politic de salo i intentar queda be amb l’oposicio, això no es un sopar de companys es tracte de solucionar problemes i dirigir un municipi, l’equip de govern no actua,no te una linea clara i cada membre actua pel seu costat, i ara ens hem de felicitar per que informa?^. Pot informar totel que vulgui pero que actui i solucioni els problemes.

 6. Pensar que era dia festiu i amb la feinada que li du arreglar aquest desgavell es normal que se’l prengués de descans!

 7. Teresa, en el teu comentari fas referència a un tema molt interessant que es la inutilitat manifesta del Regidor d´Esports, Joventut (sense pressupost) i Cala Sant Vicenç (sense pressupost). En aquest personatge sols han bastat 3 mesos per coneixer-lo. Primer, va demostrar molta agressivitat contra tot i tothom, havia de canviar el mon i poc a poc a desaparegut, i me temo que si segueix així ……… . Té arrencades de cavall i arribades de somera. Va obrir un blog per informar i donar participació i allà ni contesta a lo que li demanen i lo que escriu no toca bolla. No passa res, ell va crear la expectativa i ell es responsable de la decepció. De tot això, el que son evidents son els problemes que se materialitzen amb el que tu manifestes.

 8. Un comentari:
  Avui capvespre s’ha fet la presentació de la nova temporada de futbol al Club del Port de Pollença. El regidor d’esports no hi ha vengut. L’han estat telefonant una bona estona i estava desaparegut. Una falta de respecte per part seva.
  Desprès, fent una ullada al facebook, un veí del Moll denunciava el mal estat de l’aturada del bus; ha penjat una foto on es veien dos pobres turistes que es banyaven mestres plovia perque la paradeta no tenia sotil!!!.
  No tenc res personal en contra del regidor de esports i la Cala,… però crec que s’ho ha de fer mirar i s’hauria d’activar ja!

 9. Esta molt be això de fer un Consorci per la promoció turística però per molt que sigui una bona idea hi ha dos factors bàsics, el primer es la mala experiència amb el Consorcidel tema de la imatge i, segon, quina serà la aportació econòmica dels empresaris turístics, hotelers i empreses destinades al lloger de xalets ?

 10. Tu es cert que no ho vares dir però en Miquel Sánchez, ho va dir i mantenir ……, convendria que llegueixis el blog d´Urxella. Jo no trasllat debats d´un lloc a l´altra com fas tu: els comentaris de tota la setmana son : “al blog de convergència es diu….., “he pogut llegir a la Punta…..” i clar, ara hem de aguantar que venguis a dir collonades. Mira fer lo que te doni la gana, no crec que molts dels que partuicipam per aquí ins interessi gaire si participes, si llegueixes i el que llegueixes. Escolta, a mi no m´interessa i crec que a tu ningú te demana cap explicació, o com a mínim, jo no he vist cap comentari o participació que te ho demani, així que fer el que vulguis…… viu i deixa viure, però fes-ho, no sols ho prediquis.

 11. Que bò, i ara que feis vos dedicau a suplentar la meva identitat? ja vos hi podrieu esforçar més, jo quant pos el meu nom poso punts despres de les inicials dels meus llinatges E.E. Bon intent.

  Joan com podras comprovar el comentari no l’he fet jo, sino algú empleant el meu nom, ja i comença a haver molts de malalts per aquest mon dels blocs, jajajajajajajajaja.

  Salut, alegria i més originalitat que això ja és caure molt baix.

 12. Jo tampoc ho he dit que hagueu dit que eren de CxI. Però tu mateix. Ets mes diplomàtic comentant a fora camp.

 13. Ah per cert, una darrera cosa; ni Miguel ni jo hem dit en cap moment que fossis un regidor de Convergència, només haviam parlat d’un regidor en general. Tu mateixa, i ara si…salut i alegria.

 14. Em sap greu incomplir una vegada la meva autopromesa de no comentar res. “maría” ja t’he donat resposta al nostre blog. Vist com es troba el pati dels comentaris anònims he decidit, per la meva salut mental, que només llegiré els articles d’aquest blog (enhorabona a Joan Rafel pel seu bo article) i els comentaris signat per gent coneguda o el propi partit de Convergència. Salut i alegria a tots, i als anònims; gaudir de la vida sense tant de verí, que són quatre dies.

 15. Pepe com que se que llegeixes aquest bloc te contestaré aquí… Primer dirte que es covard traslladar tots els debats de La Punta a Urxella i molt greu l’acusació sense tenir proves cap a un company vostre.
  Si vaig dir que pareixia haver guanyat un Òscar es pq per la radio quan el Batle va dir que s’aprobava la moció i anava a dir per quins vots i es va alçar tot aquell rebombori. Me va semblar sentir com en Miquel feia agraïments als assistents com si hagués guanyat una cosa a nivell personal mes que colectiu del poble com voleu fer creure.
  Esper que la resta de regidors demaneu explicacions tant al senyor Sánchez com García per acusar-vos de mànega tan gratuïta!

 16. Doncs si Magdalena, en aquest sentit estic completament d’acord amb tu. I de vegades me sap greu posar-me d’aquesta manera, però duim una temporada que hem de sofrir atacs constants cap a la nostra llengua i identitat.

  Me sap molt de greu veure com ens ataquen cada dia a la nostra cultura, i crec que amb aquest tema també hi ha un rerafons amagat, perquè és molt sospitos en la forma d’actuar que tenen.

  Per cert Magdalena, els comentaris que faig a facebook els faig alla perque jo trio que és amic meu o no, i en aquest cas també ho poden veure els amics den Tomeu, però no veig la necessitat de traslladar-los aqui. Com ja vos vaig dir si voleu saber la meva opinió aquí basta la demaneu i si ho trobo oportu la donare. Els meus amics ja la veuen a Facebook que és on m’agrada més opinar. Gracies.

 17. Hi ha que veure com se semblen els comentaris d’un tal Bota als meus.
  “Veig que tots els cartells estan amb Mallorquí Bauzià. Això ja diu molt de qui son aquesta gent i lo que cerquen.”

 18. Som un coiò, no puc amagar que estic abduït pels pensament unic. La meva vida se redueix a mimetitzar el que se diu el blog d´Urxella i no puc evitar venir aquí i repetir com un Clon es que allà me diuen els companys o llegeixo. I la meva trista existència se redueix a n´això a tocar els collons.

 19. Ha de quedar clar que la culpa no es den Pepe ni de na Malena sino que es responsabilitat en exclusiva del Batlle. En Tomeu del Juma vol ser batle, fins i tot del desgovern, el que importa es ser hi, a qualsevol preu. De moment, això ens ha duit a una pujada d´imposts i apuntam a ser el poble de les prohibicions i de les intencions. Ja es ben hora que començem a veure realitzacions i no sols mocions de declaració de intencions. Realitats es el que necessitam!!

 20. el senyor batle cada cop fa mes el ridicul, pareix tan valent però després entre na malena i en pepe li tenen agafat la mida, sino que em deis amb el ridicul del circo, que no tenen altres feines que prohibir coses que ja estan legislades i tal volta dificulten la vida de gent que cumpleix totes les normatives europees, estatals i autonòmiques sobre la proteccio dels animals, i perque no fan una normativa de Pollença lliure de politics oportunistes, aixi segur que estiriem millor, sense equip de govern , però millor.

 21. Trob que la meva existència ha estat ignorada. Hi ha molts de polítics que s´ompl la boca de paraules parlant de mi però a la practica me abandonen. Sols fa 4 mesos de les darreres Eleccions municipals i els candidats de la LLiga i del PP ja han incomplit el seu compromis de pujar els impostos. Utilitzant el meu nom, parlaven de que ells serien consequents i lleals a la paraula, no s´han estorvat gaire temps en incomplir. Esper una reacció: que demanin disculpes perquè la dimissió no la presentaran, tot per un sou…….molt miserable.

 22. Cardador, te agrairía que guardases les formes, aquí no censuram a ningú, a mes se poren dir les mateixes opinions sense paraules mal sonants i no importa que convidis a ningú a no intervenir a n’aquest bloc, ja que aqui tohom es benvingut.

 23. Cagondell, forestarot que no te havia dit que te´n tornassis cap el teu bloc, a veure si me fera enfadar. No mos vares dir que tu no intervenies per aquí?. Per cert, quant volguem veure pallassos anirem els Plenaris municipals, allà no esta prohibit.

 24. Els comunistes van votar en contra.
  Aprovació provisional, si procedeix, de la modificació puntual de l’ordenança fiscal reguladora de la taxa pel servei de recollida domiciliària i de tractament de fems i residus
  En contra: PSM, ERAM, PSOE ,A
  Abstenció: CiU, UMP
  Favor: PP, Lliga,

  .

 25. Jo lo que trob més surrealista és que els comapanys dels PSM i ER hagin caigut amb l’engany d’A per aprovar aquesta mossió.

  Crec que lo que se va apovar ahir, tot i que els senyors de EU es preocupassin bastant d’amagar-ho, és molt més que el tema dels circs amb animals.

  I aquets danima naturalis, que ningú sap d’on són, tenen l’habilitat de ficar-se allà on no els demanen per tots els pobles de Mallorca. Estarien molt millor tocant els nassos a ca seva, si es que en tenen o els hi volen.

 26. Aaaaaa i per no xerrar del tema dels animals! lo del ple d’ahir si que era un circo! i en Sanchez que aprovada la moció pareixia havia guanyat un Oscar!

  Pollencins vius que després d’aquesta moció estam amb el cul en l’aire amb el tema Gall del Pi i menet de Sant Joan Pelós!

 27. Aquest ple es varen evidenciar unes quantes coses que s’han anat comentant repetidament en aquet bloc.

  Per una banda que punyetes pinta el batle, amb aquest soci de Govern la Lliga (la vertadera nova UM) que fa lo que li rota està venut a l’oposició que fa i desfà al seu antull, amb un Pepe Garcia més prepotent que mai ja que governa des de l’oposició amb el mateix soci que el batle (la nova UM)

  També crec que s’hauria de demanar la dimissió per mentiders a tot l’equip de govern! no duen ni mig any i ja han incumplit una promesa electoral, tot i que na Munareta tornà a donar les culpes als d’abans, que també eren els seus! I ara resulata que tot i la feinada que fan l’única solució que troben per arreglar el desgavell és enterrar les petites economies familiars dels pollencins i afavorir les dels grans capitelistes de Pollença, i tot això amb el silenci del més gran dels Comunistes de Pollença!

  Venga ja que son uns bandidos!

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Google photo

Esteu comentant fent servir el compte Google. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s