Ple ordinari de setembre 2011 (Postura del grup CiU x Pollença)

Primer de tot cal dir que el ple va començar a les 20’00h i va acabar a les 00’00h  sense poder contestar a les preguntes que havien presentat els diferents grups de l’oposició, pel que queden pendents pel proper ple.

Aquí exposarem quines varen ser els posicionaments i intervencions del nostre regidor i a quins acords es varen arribar.

 1. PRESSUPOSTS:

A la sessió extraordinària del passat mes d’agost CiU va decidir votar en contra dels pressupost bàsicament per la manca de informació rebuda per part del l’equip de Govern i de les inquietuds que suposava no saber com es reduïen les partides tan importants com són Educació (18%) i Acció Social (34%)

Tenim clar que les necessitat socials del nostre poble han de ser prioritàries per l’equip municipal i així ho vàrem manifestar a la regidora d’hisenda a la reunió informativa.

CiU per Pollença troba que les formes per dur endavant els pressuposts no han estat les correctes, la falta de diàleg i transparència han marcat l’inici de la política de la nova regidora d’hisenda, el manco pel que fa al nostre partit, no pot ser que un equip de Govern en minoria vulgui aprovar un pressupost en un ple extraordinari sense haver explicat els contes en claredat. Nosaltres per responsabilitat política no podíem donar-lis suport i per lleieltat als nostres votants demanarem explicacions de les partides del pressuposts.

Després d’un mes ens trobam que no hi ha hagut cap canvi a les partides presupostàries, això demostra la nostra postura inicial de que es tracta d’un simple ajust fiscal allà on el que s’ha fet és mirar els ingressos i les despeses actualitzades a data d’avui, basant-se en el pressupost anterior. A més, varem dir que la nostra política serà en tot moment constructiva i pel benefici del poble i amb un pressupost que ja s’han duit a terme en un 75%, només queden 3 mesos per acabar l’any, i sabent que podria perjudicar el poble de Pollença hem decidit estendre-mos, tot i que no descartam alguna esmena i esperam que pel proxim pressupost del 2012 se ens convoqui en temps i forma per la seva elaboració, ja que cal recordar que Pollença esta governada en minoria.

Per tot això creim que l’abstenció és l’opció més correcta.

Recordant també com ho farem constar al punt 9 d’aquest ple a la pertinent moció que cal exigir les subvencions pel festival de música si el volem mantenir ja que si no és així veurem la seva desaparició el manco tal com el coneixem.

La regidora d’hisenda ens va tornar explicar el perquè de la reducció tan elevada de les partides sobre educació i serveis socials (ja no hi havia les partides de la construcció del l’escoleta del Port  de Pollença ni tampoc del Centre de dia) el que no va entedre és que si s’hagués explicant en el seu moment aquests pressuposts ja estarien aprovats fa estona.

Els pressupost varen quedar aprovats amb el vot a favor de l’equip de Govern i l’abstenció de l’oposició.

2. APROVACIÓ, SI PROCEDEIX, DE LA SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ DE LES OBRES A INCLOURE EN EL POS 2012

Ens han informat de la possibilitat d’incloure en el POS la millora de l’accés peatonal i viària de l’entrada de Pollença de la rodona del gall cap al carrer de Cecilio Metelo.

En segon lloc la millora del Calvari , que consisteix en arreglar els escalons, la seva part ajardinada municipal, juntament en l’enllumenat, esfaltat i senyalització del carrer creus.

Respecte al primer punt consideram necessari aquesta obra per la seguretat del vianants i dels vehicles que accedeixen a Pollença per aquesta entrada. A més ajuda a l’accés per part de les pollencines i pollencins a la part esportiva del municipi, ja que disposarà de semàfors pels vianant així com d’una voravia que comunicarà les dues entrades del poliesportiu.

Pel que fa a la millora de la zona del Calvari com sabeu era un punt que nosaltres havíem prioritzat a la nostra campanya electoral, ja que és una de les zones més visitades del poble, pel que es de rebut que donem el nostre recolzament, ja que a més s’obrin noves rutes de visita al nostre municipi i es una possibilitat de dinamitzar tot el poble.

Tots els partits estaven d’acord en la millora de l’accés al Carrer Cecili Metelo per la rotonda del gall, en canvi únicament Nosaltres donarem suport a l’embelliment del Calvari, pel que el senyor batle va decidir llevar aquesta segona proposta esperant nous possibles projectes presentants per l’oposició. La nova proposta de projectes es durà a debat a properes comisions per esser aprovada a un ple extraordinari si cal.

Només la rotonda: aprovada16 afavor 1 abstenció PSM

3. RATIFICACIÓ DEL DECRET DE BATLIA NÚM. 588 DE DIA 9 D’AGOST DE 2011

Aprovat per unanimitat

4. RATIFICACIÓ DEL DECRET DE BATLIA NÚM. 690 DE DIA 7 DE SETEMBRE DE 2011

Nomenament de procurador i lletrat. Aprovat per unanimitat.

5. MOCIÓ PRESENTADA PELS GRUPS MUNICIPALS D’ALTERNATIVA, PSOE, CONVERGÈNCIA I UNIÓ PER POLLENÇA, UNIÓ MOLLERA POLLENCINA, PSM-EN I ESQUERRA REPUBLICANA RELATIVA A L’APROVACIÓ DEFINITIVA DEL CATÀLEG DE CAMINS DEL MUNICIPI DE POLLENÇA

            CiU juntament amb tota l’oposició va presentar aquest moció per tal de que tots els camins públics de Pollença estiguin catalogats. Era la propera passa que s’havia de prendre després de la seva catalogació. Creim que els camins pendents de tràmits administratius o judicials s’han catalogar posteriorment si es cal. Es va fe un recés per fer una esmena a la moció indicant de només incloure els camins que no tenien titularitat privada i estan dins el catàleg.

 

Es va aprovar per unanimitat.

6. MOCIÓ PRESENTADA PELS GRUPS MUNICIPALS D’ALTERNATIVA, PSOE, CONVERGÈNCIA I UNIÓ PER POLLENÇA, UNIÓ MOLLERA POLLENCINA, PSM-EN I ESQUERRA REPUBLICANA RELATIVA A LA SOL·LICITUD AL CONSELL DE MALLORCA DE MODIFICACIÓ DEL REGLAMENT DE COOPERACIÓ MUNICIPAL DEL PLA D’OBRES I SERVEIS.

 

            Degut a la falta de liquides generalitzada de la majoria de les arques municipals, els grups de l’oposició demanem al Consell de Mallorca una millora en la dotació del POS, exigint el 100% de la subvenció.

Es va aprovar per unanimitat.

7. MOCIÓ PRESENTADA PELS GRUPS MUNICIPALS D’ALTERNATIVA, PSOE, CONVERGÈNCIA I UNIÓ PER POLLENÇA, UNIÓ MOLLERA POLLENCINA, PSM-EN I ESQUERRA REPUBLICANA EN RELACIÓ AL FESTIVAL INTERNACIONAL DE MÚSICA DE POLLENÇA.

El compromís agafat pel Conseller de Turisme del Govern Balear, que en roda de premsa es va omplir la boca de les ajudes que donaria al Festival de Música de Pollença, i que poc després va tornar enrere deixant en evidència el seu company de partit i batle de Pollença Tomeu Cifre, creim que no són maneres i que el nostre batle hauria de protestar enèrgicament davant aquest menyspreu al nostre poble.

Aprovada amb l’única  abstenció del PP

8.MOCIÓ PRESENTADA PELS GRUPS MUNICIPALS D’ALTERNATIVA, PSOE, CONVERGÈNCIA I UNIÓ PER POLLENÇA, UNIÓ MOLLERA POLLENCINA, PSM-EN I ESQUERRA REPUBLICANA EN RELACIÓ AL CATALÀ COM A REQUISIT D’ACCÉS A LA FUNCIÓ PÚBLICA.

Aquesta fou la intervenció del nostre regidor:

“ Podria donar fonaments culturals, històrics, reivindicatius, de identitat i així un rere l’altre, fins i tot recolzat pel Tribunal superior de justicia del es Balears però és tard i no vull estendrem

            El nostre fonament avui a més de tots els altres que pogués exposar tan sols serà una argumentació lingüística, recolzada i defensada per un catedràtic castellà parlant dela Universitat Complutensede Madrid, el senyor Juan Carlos Moreno Cabrera , quan  defensa la oficialitat de les llengües.

            Vull recordar que a la nostra comunitat autònoma tenim la cooficialitat de dues llesgues, la castellana i la catalana. Cooficial implica que és tan oficial una com l’altre, que no existeix cap llengua per sobre de l’altre, pel que queda prou clar que si el castellà és oficial el català també ho és, i si una llengua té un tractament l’altre ha de tenir exactament el mateix. Tothom te clar que la llengua castellana ha de ser un requisit per tenir accés a la funció pública, només  demanam que l’altre llengua cooficial, especific oficial, el català, la nostra llengua, la llengua de la nostra terra, ha de tenir el mateix tractament, per lo que el seu coneixement ha de ser un requisit,  i no un mèrit. 

Som mallorquins i parlam en català, és la nostra llengua oficial i sols ha rebut atacs pel nou Govern del Partido Popular més espanyolista de la història de la nostra comunitat. A cap lloc del món els funcionaris no parlen la llengua oficial del país, sols aquí es donarà aquesta circumstància, no entenem les fòbies de certa gent cap a la nostra llengua i cultura, el mallorquí és la nostra senyera d’identitat, la millor forma d’integració i té una història rica i llarga. Ni una passa enrere en la defensa del català, entendriem un metge que no parlàs castellà?, el PP segur que si, nosaltres no.”

Aprovat amb l’única abstenció del PP.

9. DESIGNACIÓ DE REPRESENTANT MUNICIPAL A L’OBRERIA DEL PUIG.

            El Sr Bernat Cànaves deixa el seu càrrec voluntàriament.

S’ha proposat Maria Cifre, nosaltres no tenim cap impediment que sigui la representant municipal, però en cap moment s’ha consensuat els càrrecs nomenats pel consistori. Per tant ens abstenim.

PSM, ER, LLR, A, PSOE i CiU es varen abstindre i PP I UMP votaren a favor

 10. APROVACIÓ, SI PROCEDEIX, DE LA SOL·LICITUD DE L’OBRA “PASSAREL·LA PER ALS VIANANTS A LA CRA. MA 220 PER ACCÉS A POLIESPORTIU” INCLOSA EN EL PLA PLURIANUAL D’OBRES I SERVEIS 2011-2012-2013-2014

Tot i que sabem que era una proposta popular la construcció d’una passarel·la per accedir al poliesportiu i que creim que si no és resol adequadament l’accés dels vianants a l’àrea esportiva mitjançant les noves voravies que es volen realitzar i el nou semàfor a la zona de la rotonda, caldrà retornar a aquesta infraestructura. Per la informació que hem recavat d’altres exemples de passarel·les a altres pobles no s’utilitzen adequadament aquets ponts , a més la necessitat urgent de la reparació de la teulada de Can Llobera i la falta de mitjans econòmics per dur-la a terme per part de l’Ajuntament ens fan donar suport a la proposta de canviar la passarel·la per la millora del casal emblemàtic a Pollença.

Aprovat amb l’abstenció de A i el vot en contra del PSM

11. APROVACIÓ PROVISIONAL, SI PROCEDEIX, DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DE L’ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER L’ASSISTÈNCIA AL PROJECTE SOCIO EDUCATIU “ESCOLA VIVA” AL PORT DE POLLENÇA I DE L’ORDENANÇA REGULADORA DE PREUS PÚBLICS DE L’ESCOLA D’ADULTS DE POLLENÇA

 

Tenint present novament la manca de temps per l’estudi adequat de les ordenances, i sabent que tal vegada sigui necessària la seva regularització, des de CiU, deman que sobretot el que fa referencia a l’Escola Viva es mantingui sempre l’objectiu prioritari pel que es va crear, que és la integració social d’un gruix de nins i nines que ho necessiten. El funcionament de l’Escola Viva és molt acceptable de fet el que s’ha aconseguit és que molt de nins i nines hi vulguin assistir.

Aquest alumnat que no té problemàtica social és de rebut que hagi de pagar però la resta és necessari que rebi ajudes, ja que així s’aconsegueix l’objectiu prioritari que és el de la integració social., de fet a data d’avui hi ha llista d’espera.

Respecte a l’escola d’adults no sabem en exactitud quines han de ser les quotes, encara que consideram oportú la seva regularització.

Aprovada per part del’equip de Govern més  UMP, en contra ER i l’abstenció de la resta de grups

PROPOSTES (D’URGÈNCIA):

L’EQUIP DE GOVERN VA PRESENTAR DUES PROPOSTES:

1. EL NOMENAMENT DE MISSER I PROCURADOR PER L’EXPROPIACIÓ DEL TERRENYS DARRERA EL CENTRE CULTURAL

Demanen 2,360.000€ i l’Ajuntament havia estimat l’expropiació en 1,100.000.€

Aprovada per unanimitat.

2.APROVACIÓ DEL COMPTE GENERAL DEL 2009. EXCEPTE EL FESTIVAL QUE NO S’HA PUBLICAT AL BOIB.

 

Aprovada amb l’abstenció del PSM

            PSOE, ESQUERRA, PSM, CONVERGÈNCIA PER LES ILLES I ALTERNATIVA VAM PRESENTAR UNA MOCIÓ. MANTENIMENT DEL 100 % DELS FONS DE COOPERACIÓ LOCAL.

Aprovada per unanimitat.

            RESOLUCIONS DE BATLIA

Deixa sense efecte la subvenció de 40000€ al predegueret de Boquer. De l’any 2007.

Es desestima el recurs de reposició a INESTUR per la subvenció de la “sala Polivalent”

En data d’avui la liquidació del 2010.

Aquestes eren les preguntes presentades per CiU que no es varen poder contestar per manca de temps

 

PREGUNTES DE CiU PER POLLENÇA.

PREGUNTES:

1. En el Ple de dia 28 de Juliol se li va fer la preguntar sobre la recollida selectiva dela Cala,la Senyora Buadesva contestar que encara no estava en funcionament i que començaria a funcionar després de les festes Patronals. La nostra pregunta és: Han passat les festes dela Patronafa ja quasi 2 mesos i encara no s’han posat en funcionament. Ens podríen contestar en més exactitud quan fan contes donar aquest servei als veïns dela Cala?

2. Ens podrien indicar quina ha estat la contribució de l’Ajuntament a les Festes dela Cala?

3. Quan fan contes llevar les pintades de les façanes que varen ser causa dels actes vandàlics abans de les festes dela Patrona?

PRECS:

1. CiU per Pollença demanaria a l’actual equip de Govern que: Vista una certa millora en la neteja vial del municipi, consideram que és necessari es posi remei a la deixadesa que s’observa en els punts verds, la gran quantitat de brutor que  hi trobam dona una imatge nefasta generalitzada de tot el municipi de Pollença.

8 responses to “Ple ordinari de setembre 2011 (Postura del grup CiU x Pollença)

  1. Això de les vacances es molt interessant. Si va entrar de regidora el passat mes de Juny, com pot tenir tres setmanes de vacances?. Jo crec que aquest any, tan sols en podria tenir la part proporcional a sis mesos o es que el regidors de l´equip de govern tenen sis setmanes de vacances annuals?. “Qui a de donar llum dona fum”, així es bo de fer retallar prestacions i posar gent el carrer el temps que ells “fan molta feina”.

  2. Aquest cap de setmana els xotets de corda han fet reunions, uns enllestien les excuses de una mes que probable desfeta electoral, i el altres, posaven els fonaments d´un segura victoria…. també electoral. I el país?…… silenci. Ni dels uns ni dels altres hem sentit res mes que promeses, i de propostes? millor cercar-les en els diaris i suplements econòmics. Europa està de festa i els plans estructurals que fonamenten les ajudes han fet aigua: Grècia reconeix que no pot cumplir amb el calendari. I per aquestes contrades els xotets aplaudeixen plans d´austeritat i retallades. Aclamen la “valentia dels liders”. Ultima Hora feia una comparativa de les mesures preses pel govern den “Joserra” amb les den Antich, algú hi va veure diferència?…sí, el segon no va posar en el carrer a 800 persones. El problema es la deute de l´època Matas, si lleves les empreses i consorcis, qui asumirà la seva deute?. Ens podem fer palles mentals però està clar que de l´actual conjuntura econòmica no ens hi treuran els governs i tampoc me sembla que la política a la carta que vol fer el PP a les Illes Balears sigui la solució. Quin serà el compromís de l´empresariat, especialment l´hoteler, amb les necessitats econòmiques i socials del nostre territori?

  3. Bon resum del ple i molt bona feina com a oposició. Una oposició responsable que no cau en xeferdaries de cafè com altres

  4. No qui tambe ha fet una feinada es la regidora d’ hisenda, prepara un presupost sense consensuar res amb ningú, que ve a ser una posada al dia de les contes ja que te un 75 % del exercici passat. Despres com que esta molt cansada de tanta feinada s’hen va tres setmanes de vacances. Torna de vacances i du al ple els mateixos presuposts del pasat ple. Menos mal que l’opocisió ha tengut un poc de seny i per lo que quedava d’any s’han estes.

  5. També hem vist com el Capdarena (Regidor d´Esports, Joventut (sense presupost) i Cala Sant Vicens (sense presupost) ens “informa” mitjançant el seu Bloc. Hem d´aplaudir el senyor Inachitti la seva iniciativa que serveix per treura als ciutadans de Pollença de la seva ignorància. Ens hem de contenir l´alegria davant la generositat del senyor Regidor Regionalista que, a partir d´ara, demostrarà a la resta de companys com es gestiona un Ajuntament i es deixa de fer política “basura”.

  6. En Tomeu del Juma no acaba d´entendre que no governa amb majoria absoluta. No veu que na Malena te mes simpaties amb partits de l´oposició que amb ell. Per poder fer contents als seus amics el PP no trobarà cap aliat i això……..comença a ser preocupant. El tòpic de que “tot es un desastre” no servirà per sempre. Avui no sabem ni coneixem res del que han fet, tan sols hem vist el ridicul dels Presuposts i les mocions de l´Oposició. fins quant això es pot mantenir?

  7. Vui donar l´enhorabona a CiU per Pollença per la publicació de les seves postures i desenvolupament del ple. Es un esforç informatiu que es molt bo pels que som militants i pels ciutadans en general. El que he pogut lleguir es com els socis de govern del PP, la Lliga Regionalista, els ha deixat el pairo en unes quantes decissions, com per exemple: lo del senyor Delgado i la moció en favor del català. això, com a mínim, crida l´atenció i preocupa per la manca de coherència i consens dins l´equip de govern. Ens trobam amb un equip de Govern molt feble, on a sobre no sabem que els uneix. Desconeixem el contingut del pacte de Govern, malgrat varen dir que el publicitarien…….tot això donarà lloc a inestabilitat. Personalment en semble que el que uneix a la Lliga Regionalista i al PP son els sous.

  8. Enhorabona per la informació, crec que Convergència fa una oposicio responsable i posa sempre per davant la millora del nostre poble, amb el cas de millorar el Calvari donant suport al batle tot i estar en minoria,

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Google photo

Esteu comentant fent servir el compte Google. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s